Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; PvdA: C. Scholtmeijer; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; ChristenUnie: W. Tekkelenburg BBE: J. van Agteren. Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; PvdA: A.K. Boersma; VVD: F. Uçar

I OPENING

a) Vaststellen agenda Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen

- melding afwezigen en vervanging

C.J.M. Hannink meldt dat zij contact heeft gehad over “Villa Trebbe”.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 12 mei 2009 besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, zie agendapunt IIIb.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, zie agendapunt IIIa

A 4 Bestemmingsplan woonboten, S. Salikram (PvdA) vraagt of de verkoop van alle betreffende woonboten rond is. De wethouder geeft hierop aan dat 1 bedrijfs/ kantoorboot niet wordt verkocht. Punt handhaven

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, agenderen voor augustus of september.

T 3 Verkeersplan Stadsveld, zie A1

T 7 vragen A. Boersma mbt wateroverlast zweringweg/wich nijkampstraat. Antwoord van wethouder agenderen voor 25 augustus 2009.

Besluit: berg-bezinkbassin bruggertstraat, toevoegen en stavaza 25-8-2009

e) Rondvraag (zie bijlage):

1.  A. Boersma (PvdA) inzake brief van stadsdeelmanagement mbt Oost Boswinkel

2.  R. vd Hoek (VVD) inzake beeldkwaliteitsplan De Bleekerij

3.  M. Acket, zijn reeds schriftelijk behandeld

Ad 1: wethouder geeft aan dat de inhoud van de brief op het aspect tuinmeubelen verkeerd is opgesteld en verwijst verder naar de communicatie in de media (krant).

Ad 2: wijziging beeldkwaliteitsplan gaat via College. Mocht dit plaatsvinden dan komt de herziening nog in de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest – Wycherinkshoekweg 33", stuknummer 13960

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), C. Scholtmeijer   (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), R. Harmsen en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest – Wycherinkshoekweg 33", stuknummer 13960  wordt door de wethouder teruggenomen ivm onduidelijkheid vermelding in Gids Buitenkans mbt de periode betrekking hebbende op “voormalig” agrarisch bedrijf.

b) Vaststelling Herziening 78 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996”, stuknummer 13976


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel vaststelling Herziening 78 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996”, stuknummer 13976 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Ontwikkelingen verplaatsing De Grobbe

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), de heer J. Verhaak, R. Pruysers, T. Kooistra en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met uitwerking door het college van de voorgelegde variant H richting een raadsvoorstel. Dit onder voorbehoud dat de ontwikkellocaties Smelt en Leefers-Boekelosestraat via een afzonderlijk raadsvoorstel in procedure worden gebracht. De financiele onderbouwing/uitwerking wordt in de commissie via het raadsvoorstel nog besproken. De SP en GL geven aan tegen bebouwing te zijn van de Smelt gronden.

b) Plan van aanpak centrumgebied Stadsveld, door E. Smits (projectmanager DSOB)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), E. Smits en wethouder M. Koomen

Agendering is informatief. G.J. vd Veen vraagt om agendering “Samenwerking partijen” in de komende vergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.30 uur