Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink;  CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD:  W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg.

Wethouder: M.G.E. Koomen en E. Helde (bij agendapunt III d.1)

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; VVD: F. Uçar; CDA: G.J. van der Veen

I OPENING

a

Vaststellen agenda

 

•  Klik hier voor alle sprekers

Vastgesteld.

II ONTWIKKELINGEN DE GROBBE

Sportpark Boekelo, Stuknummer 13789

Sprekers:C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), G. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), W.Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD),S. Salikram (PvdA), R. Stokkers (vz BSC Unisson), J. Verhaak (vz Dorpsraad), R Lawerman (vz Stichting Multifunctionele Accommodatie) H. Afink en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

raadsvoorstel Sportpark Boekelo, Stuknummer 13789 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering

III Vervolg reguliere vergadering

a) Mededelingen: nvt

b) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 13 januari 2009

Besluit: vastgesteld

c) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, behandeling agendapunt V a

A 2 “Speelnota”, afdoen

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, zie agendapunt II a

A 4 Bestemmingsplan woonboten, zie agendapunt III d (rondvraag)

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling

A 7 Versterking stadsdeelcommissie, behandeling door Presidium

A 8 Ontwikkelingen voormalige Muziekschool, afdoen

A 9 Geluidscontouren rondom de Grolsch, zie agendapunt V b

T 2 Groencompensatie terrein Van Rhee, afdoen

T 3 Verkeersplan Stadsveld, agendering medio 2009

T 4 Schouw “Schone wijk”, agendering 31 maart 2009

T 6 Plattegrond ontwikkelingen Stadsveld, is aangeleverd via mail

Besluit: afdoen A2/A8/A9/T2

d) Rondvraag (zie bijlage):

1. A. Boersma (PvdA) en P. Hillen (SP) inzake woonboten

2. A. Boersma (PvdA) inzake jongeren Pathmos

3. A. Boersma (PvdA) inzake wateroverlast Elferinksweg

Ad 1: Inspreker: de heer vd Ley (secr WAVE)

E. Helder geeft aan dat bij het college nog steeds de intentie bestaat om met de bewoners tot overeenstemming te komen en dat zij nog in gesprek gaan met de vertegenwoordigers.

Ad 2: gesprekken zijn gaande tussen stadsdeelmanagers West en Centrumen er wordt gekeken naar vervangende (bestaande) ruimte.

Ad 3: wethouder Koomen verwijst naar de behandeling door de Raad van het GRP in de vergadering van 2 of 3 maart 2009. Stadsdeelmanagement gaat in gesprek met de bewoners.


•  Klik hier voor alle sprekers

V INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Ontwikkelingen Hart van Stadsveld, op verzoek van de heer J. van Agteren (BBE)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. Pruysers, mevr I. Zeeën, de heer H. Kamphuis en wethouder Koomen.

Binnen 2 maanden vindt er overleg plaats tussen Woningbouwvereniging Ons Huis, bouwbedrijf Koopmans en bewoners. Tevens wordt er gekeken naar verplaatsing hekwerk rond bouwterrein ivm toegankelijkheid trottoir en worden de dakranden van de schuren hersteld (binnen veertien dagen). Plan van Aanpak mbt het centrumgebied Stadsveld wordt geagendeerd voor de komende vergadering op 31 maart 2009.


•  Klik hier voor alle sprekers

Plan van Aanpak mbt het centrumgebied Stadsveld wordt geagendeerd voor de komende vergadering op 31 maart 2009.

b) Geluidszonering De Groote Plooy, op verzoek van GJ vd Veen (CDA)

Sprekers: D. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van Agteren (BBE), R. vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP), R. Pruysers, wethouder Koomen

De geluidszonering is onderdeel van toekomstige wijziging bestemmingsplan. Gemeentelijk zoneringsvoorstel komt voor 95 % overeen met die van de Grolsch en is in overeenstemming met de Provincie. Indien nodig treft de Grolsch maatregelen voor aanpassingen van woningen.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 21.45 UUR