Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar, W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt
wethouder: M.G.E. Koomen; ambtelijk:F. Bouwmeester (SDM West);
C. Dalenoord (SDM West); E.H. Meuldijk (SDM West), R. Loendersloot (verkeers-deskundige)

Afwezig:

PvdA: A.K. Boersma; CDA: G.J. van der Veen; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 16 mei 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: F. Bouwmeester (SDM West), wethouder Koomen, J. van Agteren (BBE), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), dhr. Zwart (wijkraad West-Boswinkel), W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP), S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE)

A3 : Stadsdeelmanagement West stelt éénmalig € 1100 euro aan de wijkraad Oost-Boswinkel ter beschikking als compensatie voor de hoge huurkosten in ’t Ni-je Terphoes.

A4 : De wethouder legt uit dat er inderdaad sprake is van een verkeerstoename op de A35, maar dat deze minder is dan waarmee ten tijde van de aanleg van de geluidswallen rekening is gehouden. Er zijn daarom geen wettelijke mogelijkheden om de hinder tegen te (laten) gaan. De wijkraad zal zelf een toename moeten constateren en dit dan opnieuw onder de aandacht van de politiek kunnen brengen.

A7 : Naast de politie houdt ook met name Alifa zich bezig met de jeugdproblematiek, onder regie van het stadsdeelmanagement. Binnenkort wordt het periodieke overleg tussen deze organisaties weer opgepakt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de aandachtspunten 1,2,3,4 en 7 worden afgevoerd van de lijst. In de volgende vergadering wordt de kadernotitie m.b.t. de vestiging en exploitatie van het dierenpark in Boekelo geagendeerd (toezegging 1).

 

e) Rondvraag

1.  S. Salikram (PvdA): Stankoverlast Grolsch


•  Klik hier voor alle sprekers

Op dit moment wordt door de gemeente onderzocht of er een causaal verband bestaat tussen de stankoverlast en de mogelijke bron (open ventiel). Grolsch is inmiddels aangeschreven. De bierbrouwerij heeft tot 18 juli de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na afweging van deze zienswijze wordt door het gemeentebestuur besloten of er sancties zullen worden opgelegd.

 

II WIJKVEILIGHEID ENSCHEDE (WENS)

De commissie bespreekt de speerpunten die zijn voortgekomen uit de WENS bijeenkomsten en bepaalt of de toegekende prioritering de juiste is. Als alle stadsdelen de speerpunten hebben besproken, worden de prioriteiten stedelijk vergeleken en vastgesteld.

Cromhoffsbleek, Kotman

Sprekers: P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), F. Uçar (VVD), J. van Agteren (BBE), wethouder Koomen, dhr. Elders (politie), F. Bouwmeester (SDM West)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie doet het verzoek om de naam van deze wijk te wijzigen in ‘Oost-Boswinkel’. De prioritering van de aanpak van het alcoholgebruik (punt 92) wordt gewijzigd in ‘Hoog’.

 

Boswinkel, Ruwenbos

Sprekers: dhr. Oosterloo (wijkraad West-Boswinkel), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie doet het verzoek om de naam van deze wijk te wijzigen in ‘West-Boswinkel, Ruwenbos’. De prioritering van de aanpak van de sociale problematiek (punt 94) en de jongerenoverlast (punt 95) wordt gewijzigd in ‘Hoog’. Bij dit laatste punt wil de commissie ook dat de tunneltjes bij Park Boswinkel worden benoemd.

 

Pathmos

Sprekers: dhr. Otter (wijkraad Stadsveld-Pathmos), P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE), wethouder Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

De prioritering van de aanpak van de jongerenproblematiek (punt 97) wordt gewijzigd in ‘Hoog’. Het niveau van de aanpak van het dealen in harddrugs (punt 99) wordt gewijzigd in ‘Stadsdeel/Stedelijk’.

 

Stadsveld & ’t Zwering

Sprekers: dhr. Otter (wijkraad Stadsveld-Pathmos), F. Uçar (VVD), J. van Agteren (BBE), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

De prioritering van de aanpak van de jongerenproblematiek in het algemeen (punt 100) en de jongerenoverlast bij het Hattelerpark in het bijzonder worden gewijzigd in ‘Hoog’. De prioritering van de verkeersproblematiek (punt 101) en de sociale problematiek (punt 102) worden gewijzigd in ‘Midden’. Bij dit laatste punt wil de commissie ook dat de buurten Stevenfenne en Acacia hierbij worden betrokken.

 

Industriegebieden West & buitengebied

Sprekers: W.R. van der Hoek (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van Agteren (BBE), wethouder Koomen, dhr. Elders (politie), F. Bouwmeester (SDM West)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering.


De speerpunten met de besproken prioritering worden opgenomen onder de paragraaf ‘Veiligheid’ in het concept Jaarplan van het stadsdeel. Dit jaarplan wordt in het najaar ter bespreking geagendeerd in de Stadsdeelcommissie. De middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de speerpunten worden stedelijk besproken.

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 1e bestemmingsplan Josink Es, stuk nr. 12135

Sprekers: J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De wethouder zegt toe de vragen van de commissieleden uiterlijk op donderdag 29 juni 2006 om 12.00 uur schriftelijk te beantwoorden.

 

IV OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stadsdeelrapportage (STARAP)

Sprekers: P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (BBE), wethouder Koomen, F. Bouwmeester (SDM West) dhr. Elders (politie), E.H. Meuldijk (SDM West)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Cocnept verkeersplan Stadsveld

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP), dhr. Otter (wijkraad Stadsveld-Pathmos), wethouder Koomen, R. Loendersloot (verkeersdeskundige)


•  Klik hier voor alle sprekers

Medio oktober wordt het uitgewerkte verkeersplan voorgelegd aan de commissie.

 

SLUITING: 22.50 uur