Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek (plv.)

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek;
SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg
wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

PvdA: T. Windmulder, S. Salikram; VVD: F. Uçar; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) Mededelingen

 • De nieuwe Stadsdeelmanager Katie Willems stelt zich voor aan de commissie.
 • Dhr. Nijmeijer biedt de secretaris een brief aan, ter verspreiding onder de leden van de stadsdeelcommissie.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 17 oktober 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A1: De totstandkoming van de definitieve kadernotitie laat nog enige tijd op zich wachten. Vooruitlopend heeft de gemeente, op verzoek van Zodiac, een vrijstelling uitgegeven voor het houden van ten hoogste vijf diersoorten. De wethouder zegt toe de commissie schriftelijk te informeren om welke diersoorten het gaat.
 • A2: De wethouder meldt dat Grolsch volop medewerking en initiatief toont om de overlast tot een minimum te beperken. De resultaten van het geuronderzoek zijn nog niet beschikbaar. Er zijn geen nieuwe klachten meer binnengekomen.
 • A4: De resultaten zijn bekend, maar nog niet verwerkt in een B&W-voorstel.
 • A6: De wethouder meldt dat het oude Terphoes nog voor het einde van dit jaar wordt gesloopt en ziet geen problemen in een tijdelijk gebruik van het terrein door DVS. Stadsdeelmanagement zal zich bezighouden met de noodzakelijke vergunningverlening.

Dhr. Boersma (PvdA) merkt verder op dat de toezegging inzake zijn vragen in de vorige vergadering over potentiële bedrijven in het gebied Westerval- Zuid , niet is opgenomen in de lijst. De toezegging is inmiddels afgedaan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag (bijlage)

1. A.K. Boersma (PvdA): Wegverzakking Wicher Nijkampstraat/Zweringweg

De wethouder geeft aan dat de overlast niet het gevolg is van het hoge grondwaterpeil, maar is toe te schrijven aan de noodzakelijke bronbemaling t.b.v. de aanleg van de parkeerkelder. Domijn is als opdrachtgever verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Er zijn verder bij de gemeente geen klachten bekend met een rechtstreekse relatie tot het grondwaterpeil.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. W.R. van der Hoek (VVD): Stand van zaken ontwikkeling De Grobbe

Wordt geagendeerd in de volgende vergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PRESENTATIE DORPSRAAD BOEKELO

Presentatie: dhr. Haven (vz.), dhr. Bel, dhr. Van der Valk, mevr. Vos-Van der Wetering
Sprekers: G.J. van der Veen (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A.K. Boersma (PvdA), wethouder Koomen, J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (Burgerbelangen), P.M. Hillen (SP)

De Dorpsraad Boekelo geeft een toelichting op de aanleidingen en totstandkoming van het Dorpsplan Boekelo 2002-2015 en vraagt aandacht voor de volgende punten:

 • Centrumplan
  De commissie geeft dit onderwerp in een volgende vergadering te willen bespreken.
 • Verkeersproblematiek algemeen
 • De Bleekerij
 • Plan De Kwinkel
 • Programma van eisen sportveldencomplex
  De dorpsraad stuurt de commissie zijn inbreng op dit punt ter voorbereiding op de bespreking van het raadsvoorstel in de volgende vergadering.
 • Onderdak voor verenigingen
  Ten aanzien van Het Kerkje wordt gemeld dat enkele uren voor de vergadering door de gemeente de toezegging is gedaan dat de verenigingen nog tenminste 2 jaar van dit pand gebruik kunnen maken.
 • Jeugdproblematiek

De dorpsraad biedt de commissie naar aanleiding hiervan een geactualiseerd prioriteiten-voorstel aan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boekelo 2005, stuk nr. 12307

Sprekers: dhr. Haven (Dorpsraad Boekelo), dhr. Averink, P.M. Hillen (SP), J. van Agteren (Burgerbelangen), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), A.K. Boersma (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), G.J. van der Veen (CDA), wethouder Koomen, T.H.A. Polman (afd. Bestemmingsplannen)

De Dorpsraad Boekelo uit zijn bedenkingen m.b.t. de in het bestemmingsplan genoemde bouwhoogte voor de panden aan de Beckumerstraat 1-3 en stelt voor de goothoogte vast te stellen op 2 bouwlagen en een eventuele 3e bouwlaag in een kap onder te brengen. Dhr. Averink is voornemens een woonhuis te bouwen op een perceel, dat is ingedeeld in 2 afzonderlijke bestemmingsplannen en stelt voor het perceel ‘2060’ als woning te bestemmen in het voorliggende plan.

De wethouder geeft aan dat de opgenomen wijzigingsbevoegdheid in de praktijk tegemoet komt aan het voorstel van de dorpsraad. De wethouder zegt toe de commissie binnen twee dagen met een notitie meer duidelijkheid te verschaffen over (1) de juridische afwegingen voor en de gevolgen van deze wijzigingsbevoegdheid, (2) het verzoek van dhr. Averink en (3) de winkelbestemmingen in het plan. De commissie stelt voor om, in afwachting van deze beantwoording, de voorschriften conform de wens van de Dorpsraad te wijzigen met een amendement.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd in de eerst-volgende raadsvergadering.

 

b) Instemmen met herontwikkeling voormalig voetbalveld Solvay Boekelo en beschikbaar stellen middelen, stuk nr. 12340

Sprekers: G.J. van der Veen (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), A.K. Boersma (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (Burgerbelangen), P.M. Hillen (SP), wethouder Koomen, J.H. Nijenhuis (Projectmanagementbureau)

De wethouder legt uit dat het voorstel het startsein is voor een nieuw bestemmingsplan voor dit terrein (in samenhang met De Bleekerij) en de raad ook nog in een later stadium bij de herontwikkeling zal worden betrokken.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

c) Vaststellen grondexploitatiebegroting De Bleekerij en verlenen van een uitvoeringskrediet, stuk nr. 12318

Presentatie: J.H. Nijenhuis (Projectmanagementbureau)
Sprekers: dhr. Haven (Dorpsraad Boekelo), A.K. Boersma (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), W.R. van der Hoek (VVD), G.J. van der Veen (CDA), P.M. Hillen (SP), J. van Agteren (burgerbelangen), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Koomen

De Dorpsraad Boekelo bepleit de aanleg van een rondweg i.v.m. het toenemende vrachtverkeer en geeft aan dat dit ook een wens is van de brandweer.

De wethouder geeft aan dat de komst van een eventuele rondweg en de ontsluiting van De Bleekerij mede afhankelijk is van de plannen rond de N18 en bespreekbaar is in een later stadium, bij het vaststellen van het bestemmingsplan. De wethouder zegt toe dat de voor- en nadelen in relatie tot de N18 in kaart te brengen in het verdere traject .


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.50 uur