Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek;

SP: P. Hillen; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; BBE: J. van Agteren.

Wethouders: M.G.E. Koomen en J. vd Zee

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: F. Uçar; D’66: E.G.H. Westerbeek

I OPENING

a) Vaststellen agenda

Besluit: agendapunt is vastgesteld

b)Mededelingen

- melding afwezigen

Mededelingen wethouder M. Koomen:

-          West Wil Wel straattheater: 9-10-2009

-          Kunst in het park Oost Boswinkel is onthuld

-          Berg- en bezinkbassin Bruggertstraat: college stelt voor om de grondopbrengsten (250k) te besteden aan het project en niet ten goede te laten komen van de dienst grondbedrijf.

-          Herplanten van bomen/beplanting etc op besproken plaatsen gebeurt dit najaar.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 25 augustus 2009

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, zie agendapunt III a

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, zie agendapunt II a

A 4 Bestemmingsplan woonboten, in behandeling (agenderingsvoorstel nov 2009)

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, zie agendapunt III b

A 10 berg- bezinkbassin Bruggertstraat, zie mededeling wethouder

A 11 jeugdproblematiek, agenderen december 2009

A 12 verkeersproblematiek Twekkelo, verzoek D.Boes-Schoonderbeek

A 13 effecten reorganisatie Politie en jaarcijfers, verzoek F. Ucar

T 3 Verkeersplan Stadsveld, 1e vooroverleg vindt plaats 1e kwartaal 2010

Besluit: agenderen A4 in november 2009 en A11 in december

e) Rondvraag (zie bijlage):

1. S. Salikram (PvdA): voormalig Tad pand Westerval

2. T. Hannink (GL): fietsbrug Twentekanaal

3. W. Tekkelenburg (CU): voorbereidingsbesluit Taper Westerval

Wethouder M. Koomen

Ad 1:   hoofdbestemming: bedrijven en kantoor, niet strijdige bewoning is geregistreerd bij de GBA en het overgangsrecht vervalt indien er 1 jaar onderbreking is in bewoning. Evt vragen kunnnen via mail nog worden gesteld.

Ad 2: binnen 2 weken wordt de doorgang vergroot en het fiestpad is opgenomen in een fietsroute van de regio Twente.

Ad 3: voor eind dit jaar is er een 300 m1 langere afslag.


•  Voor alle sprekers klik hier

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Sportpark Boekelo, stuknummer 14117

Sprekers: dhr R. Stokkers, dhr J. Verhaak, P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), G.J. vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA) en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Sportpark Boekelo, stuknummer 14117 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

b) Wijziging MER bedrijvenpark Usseler Es, stuknummer 14126

Sprekers: S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), P. Hillen (SP) en wethouder J. vd Zee


•  Klik hier voor alle sprekersBesluit: raadsvoorstel wijziging MER bedrijvenpark Usseler Es, stuknummer 14126 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering


Stemverklaring: SP en GL

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a)Ontwikkelingen hart van Stadsveld, door E. Smits (projectmanager DSOB)

Sprekers: A. Boersma (PvdA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE) en E. Smits

Agendering Verkeerplan Stadsveld: uitwerking voorlopig ontwerpà 1e kwartaal 2010


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Herstructurering Oost Boswinkel, door R. Pruysers (ontwikkelingsmanager DSOB)

Sprekers: A. Boersma (PvdA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), D. Boes- Schoonderbeek (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE), R. Pruysers en W. Waninge


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Sociale Agenda, door L. Aangeenbrug (beleidsadviseur DMO) en W. Waninge (stadsdeelmanager)

Sprekers: S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE), R. vd Hoek (VVD), D. Boes- Schoonderbeek (CDA), C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP) en W. Waninge


•  Klik hier voor alle sprekers

Voorgesteld wordt om de jongerenproblematiek tijdens de vergadering van november 2009 te agenderen.

d) Stavaza/ontwikkelingen Westerval, door S. Salikram (raadslid PvdA)

De heer Salikram vraagt aandacht voor de (negatieve) ontwikkelingen langs de Westerval en vraagt aandacht voor onderhoud en bedrijfsmatige ontwikkelingen. De commissie stelt voor dat de heer Salikram dit onderwerp op stedelijk niveau gaat inbrengen.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.40 uur