Voorzitter:

mw Liedtke-Bevers

Secretaris:

Timmer

Deelnemers vergadering:

PvdA: Salikram, Ornek; CDA: mw Boes-Schoonderbeek; VVD: mw Broekman-Veltman; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: Datema; D66: Kerkwijk

Wethouder: De Weger

Ambtelijk: Bouwmeester (SDM)

Afwezig:

(mk): CDA: Ari; BBE: Schoenmaker

 

I  OPENING

VASTSTELLEN AGENDA


•  Klik hier voor alle sprekers

MEDEDELINGEN

1. Skatebaan Van Ruysdaelstraat

Sprekers: Bouwmeester (SDM), Salikram, Datema, Hofte, mw Boes, mw V.d. Berg (Politie).


•  Klik hier voor alle sprekers

Hr Bouwmeester doet kort verslag van de bijeenkomst met bewoners en andere betrokkenen op 24-01-05. Conclusies en afspraken zijn vastgelegd in brief d.d. 28-01-05, die t.k. aan commissie is gezonden. Belang van goede melding van overlast bij politie wordt benadrukt. Bijeenkomsten waarbij raadsleden worden uitgenodigd niet op maandag of dinsdag plannen.

2. Sportaccommodatie Boekelo

Sprekers: weth De Weger, Kerkwijk, Datema, Salikram, mw Van Heijster, mw Boes, Hofte, hr Haven (namens vier betrokken instellingen/organisaties in Boekelo)


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder De Weger doet mededeling van de stand van zaken. Overleg met Unisson is gaande, maar men is nog niet tot overeenstemming gekomen, Tussen beide standpunten ligt nog een gat van ca. € 800.000,-. Daarover zal verder overleg moeten plaatsvinden. Met grondeigenaar is contact gelegd over verkoop. Hr. Haven wijst er op dat voor de sport-voorzieningen slechts 5,5 ha grond nodig is; overige grond is nodig voor de ontsluiting. Het is niet reëel om de kosten daarvan aan Unisson door te berekenen. Gemeente moet nu in het overleg een reële zet doen. Commissie wil niet interveniëren zolang  het overleg loopt (“broedende kip niet storen”), maar dringt aan op serieuze aandacht voor de alternatieven vanuit Boekelo, inclusief omvang van het aan te kopen terrein, alsmede voor communicatie met betrokken partijen.

 

IV  RONDVRAAG

1. DE HEER HAVEN INZAKE SPORTACCOMMODATIE BOEKELO

Zie agendapunt I-b2 (Mededelingen).


•  Klik hier voor alle sprekers

2. DE HEER KUIPERS (VZ. WOONARKENVERENIGING ENSCHEDE) INZAKE BESTEMMINGSPLAN HAVENGEBIED

Sprekers: Örnek, mw Boes, mw Van Heijster, Hofte, Datema, weth De Weger, Breteler (DSOB).


•  Klik hier voor alle sprekers

Hr Kuipers bepleit de belangen van de woonarkbewoners in het havengebied, met name i.v.m. de lopende procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Men is het niet eens met voorliggende plannen en wil daarover nader overleg. Commissie geeft aan dat dit onderwerp tot voor kort in de fysieke commissie thuishoorde; men wil zich eerst de materie eigen maken alvorens er over te praten. Wethouder wijst er op dat de problematiek ligt in de hinderwetcirkels waarbinnen men niet mag wonen; dat betekent dat woonarken niet op hun huidige plaats kunnen blijven. Hij zegt toe de commissie de nodige informatie over dit onderwerp te verstrekken.

3. DE HEER HOFTE (STADSPARTIJ) INZAKE WIJKWELZIJN WEST

Sprekers: Hofte, Örnek, weth De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder antwoordt dat de gemeente hierin geen verantwoordelijkheid heeft; voorzover hem bekend geeft hij de factoren aan die een rol hebben gespeeld bij het besluit van dhr. Brockhus; Wijkwelzijn West is thans op zoek naar een interim directeur.

4. MW. BOES (CDA) INZAKE WONINGTOEWIJZING BOEKELO

Sprekers: mw Boes, weth De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder geeft aan dat gemeente geen invloed heeft op toewijzingssysteem van corporaties; in praktijk zullen inwoners Boekelo overigens wel meer kans maken op een woning in Boekelo. Voorzitter wijst op de mogelijkheid om deze problematiek in meer algemene zin bij behandeling woonvisie aan de orde te stellen.

 

II  RAADSVOOSTELLEN

Geen.

 

III  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. BUURT IN ACTIE 2004, STAND VAN ZAKEN

Toelichting: hr Acket (namens Oost-Boswinkel).
Sprekers: Datema, mw Boes, Örnek, weth De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Hr Acket geeft korte toelichting op hetgeen i.h.k.v. Buurt in Actie inmiddels in Oost-Boswinkel tot stand is gekomen. Een schriftelijk overzicht wordt ter vergadering uitgereikt.


Commissie is zeer positief over resultaten tot nu toe en complimenteert de wijk(bewoners) voor inzet en ontwikkelde activiteiten. Wethouder sluit zich hierbij aan en benadrukt noodzaak om op ingeslagen weg door te gaan. Nieuwe Terphoes kan daarbij zeker een rol spelen.

2. VOORSTEL BUURT IN ACTIE 2005

Spreekrecht: hr Acket (namens Oost-Boswinkel).Sprekers: Kerkwijk, Datema, Salikram, mw Broekman, mw Van Heijster, mw Boes, Hofte, weth  De Weger, Bouwmeester (SDM)


•  Klik hier voor alle sprekers

Hr Acket bepleit voortzetting van BIA in Oost-Boswinkel in 2005. Commissie kiest voor Stadsveld-Noord maar geeft aan dat dit niet impliceert dat in andere wijken, waaronder Oost-Boswinkel, niets meer kan: daar blijven mogelijkheden via burgerinitiatieven en de zgn Welmangelden. Commissie benadrukt dat voor BIA essentieel is dat bewoners zelf met initiatieven komen; in dat verband  wordt besloten om in de volgende commissievergadering met Stadsveld-Noord te praten over de plannen voor invulling van BIA.

3. JAARPLAN WEST 2005

Spreekrecht: hr Acket (namens Oost-Boswinkel).
Sprekers: mw Broekman, mw Boes, Hofte, Kerkwijk, Datema, Salikram, Bouwmeester (SDM), hr V.d. Hof (stadsdeelbeheer)


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie spreekt waardering uit voor het ambitieuze jaarplan en wil graag regelmatig over voortgang geïnformeerd worden. Periodieke rapportage (eventueel mondeling) wordt door stadsdeelmanager toegezegd.

4. EVALUATIE SPREEKUUR RAADSLEDEN IN WEST

Sprekers: mw Van Heijster, mw Boes, Datema, Örnek, Bouwmeester (SDM).


•  Klik hier voor alle sprekers

Bezoek van spreekuren verschilt sterk. Commissie acht spreekuur een goed instrument om direct contact te houden met stadsdeelbewoners.  Afdoening en terugkoppeling zijn van wezenlijk belang. Commissie stemt in met voorgestelde systeem waardoor regelmatige controle op afdoening is.

 

V  VERSLAG EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1. VASTSTELLEN VERSLAG VERAGDERING D.D. 23-11-04

Vastgesteld.

2. AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 23-11-04

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen.

 

VII  STUKKEN TER KENNISNEMING

Geen opmerkingen.


 


SLUITING:  21.30 uur.