Voorzitter: T. Windmulder

Secretaris: K. Grunder

Deelnemers vergadering: PvdA: A.K. Boersma; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; SP: J.E.L. Futselaar.

Wethouders : M.G.E. Koomen en R. Bleker  

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig: D’66: E.G.H. Westerbeek; PvdA: S. Salikram; SP: P. Hillen; CDA : B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar


I OPENING

a) Vaststellen agenda: agendapunt III b wordt na agendapunt II b behandeld

Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen: - af- en aanwezigen

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 19 januari 2010

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, zie agendapunt IIb

A 4 Bestemmingsplan woonboten, afdoen

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling

A 10 berg- bezinkbassin Bruggertstraat: agendering april 2010

A 12 verkeersproblematiek Twekkelo, zie agendapunt IIIa

A 13 effecten reorganisatie Politie, zie agendapunt IIIb

A 14 gevolgen leefomgeving proces N18, in behandeling

A 15 landinrichting (onderdeel ecozone Twekkelo/Drienerloo en Twentekanaal), in behandeling

T 3 Verkeersplan Stadsveld, agendering april 2010

e) Rondvraag

Voor deze vergadering zijn geen vragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) bestemmingsplan “De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376

Sprekers: R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), C.J.M Hannink (GL), A. Boersma (PvdA), J.E.L. Futselaar (SP), de heer Verhaak (namens Dorpsraad Boekelo, BART, BOV, Historische kring, St. Hulscher en VVV)), de heer Astrego (vz MBS), mevrouw Derksen (bewoonster Bleekerij), mevrouw Ter Kuile- Van Heek en wethouder Bleker.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel “bestemmingsplan “De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376, wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. De VVD dient een amendement in.

b) ontwikkelingen en toekomstvisie van Politie Twente 2010, door de heer J. Jouvenaar (clusterchef Politie Twente)

Sprekers: : R. vd Hoek (VVD), CJM Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), C.J.M. Hannink (GL), J.E.L. Futselaar (SP), W. Tekkelenburg (CU), A. Boersma (PvdA), J. Jouvenaar en wethouder Koomen.

Agendapunt is informatief. De jaarcijfers worden in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie geagendeerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) bestemmingsplan “Buitengebied 1996, herziening 70 (sportpark Boekelo)”, stuknummer 14355

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), R. vd Hoek (VVD), A. Boersma (PvdA), de heer Verhaak en wethouder Koomen.

Besluit: het raadsvoorstel bestemmingsplan “Buitengebied 1996, herziening 70 (sportpark Boekelo)”, stuknummer 14355 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

c ) verzoek herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996, locatie achter Strootsweg 340 A”, stuknummer 14357

Besluit: het raadsvoorstel verzoek herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996, locatie achter Strootsweg 340 A”, stuknummer 14357 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

d) bestemmingsplan “Buitengebied 1996, herziening 74”, stuknummer 14370

Besluit: het raadsvoorstel verzoek herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996, locatie achter Strootsweg 340 A”, stuknummer 14357 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

e) bestemmingsplan “Westelijke invalsweg 1, herziening 3”, stuknummer 14371

Besluit: het raadsvoorstel bestemmingsplan “Westelijke invalsweg 1, herziening 3”, stuknummer 14371 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

f) vaststellen herziening 3 nadere uitwerking Rijksweg 35, stuknummer 14372

Besluit: het raadsvoorstel vaststellen herziening 3 nadere uitwerking Rijksweg 35, stuknummer 14372 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

g) gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Marssteden 2005, stuknummer 14362

Sprekers: A. Boersma (PvdA), J.E.L. Futselaar (SP) en wethouder Bleker.

Besluit: het raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Marssteden 2005, stuknummer 14362 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

De consequenties (geen) bij uitbreiding bedrijvigheid worden via een mail/memo nagezonden. Dit op verzoek van de heer A. Boersma.


•  Klik hier voor alle sprekers

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) verkeersproblematiek Twekkelo, informatieve presentatie door J. Stegeman

Sprekers: R. vd Hoek (VVD), CJM Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), C.J.M. Hannink (GL), J.E.L. Futselaar (SP), W. Tekkelenburg (CU), A. Boersma (PvdA, J. Stegeman en wethouder Koomen.

Agendapunt is informatief. Het betreffende voorstel volgt rond de zomer in het college van B&W. Het punt blijft gehandhaafd op de aandachtspunten en toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Sociale agenda (ter vaststelling, besproken tijdens vergadering dd 19 januari 2010)

De commissie heeft in de vergadering van 19 januari 2010 besloten om de definitieve versie van de sociale agenda vast te stellen tijdens de eerstvolgende vergadering.

Besluit: de sociale agenda is vastgesteld


•  Klik hier voor alle sprekers