Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink;  CDA: G.J. van der Veen; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD:  W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren;

Wethouders: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek, PvdA: A.K. Boersma, VVD: F. Uçar, ChristenUnie: J. van Houdt

I OPENING

a) Mededelingen:

De wethouder stelt de nieuwe senior medewerker stadsdelen, mevrouw J.M. van den Berg, voor. Zij vervangt de heer C. Dalenoord.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 1 april 2008

Besluit: vastgesteld .

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 : Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling en de wethouder geeft aan dat de sloop van het woon- en winkelcentrum Akkerstraat nu vordert en zegt toe dat de plannen visueel zichtbaar worden gemaakt.

A 2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, in behandeling

A 3 “Speelnota” starap 2007, oktober komt definitieve versie, agendering

7 oktober 2008

A 4 Veiligheid in woonbuurten, WENS agendering 7 oktober 08.

A 5 Memo/rapportage kappen bomen bij Ossenboer/Lentfert, ivm vakantie H. Nijhof agendering 7 oktober 2008 (tot dan wordt er geen kap toegepast).

A 6 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 7 Bestemmingsplan Havengebied/woonboten, wethouder geeft aan dat de planning is achterhaald en in het najaar besluitvorming plaatsvindt. E.e.a. is ook afhankelijk van behandeling in de Raad van State. Wethouder Koomen geeft aan dat er een brief volgt vanuit B&W en dat de raad nog een beslismoment heeft over het krediet. Op de vraag van mevrouw Van der Hoek of de uitspraak van de RvS ook naar de commissie kan, geeft de wethouder aan dat zij de commissie op de hoogte zal houden.

A 8 Herstructurering Oost-Boswinkel, de heer R. Pruysers (ontwikkelingsmanager DSOB) koppelt terug dat er interviews zijn geweest met alle fracties over de plannen en dat er half september een uitkomst klaarligt van het woon/wensonderzoek (analyse sept/okt). Agendering 7 oktober 2008 of in een themabijeenkomst.

A9 testcase groene- en blauwe diensten, wethouder Koomen gaat in op de subsidie-contracten die worden afgesloten tussen de Stichting Landschapsfonds en agrariers in Twekkelo en Usselo. Afdoen

A10 versterking stadsdeelcommissie, de voorzitter, de heer T. Windmulder, geeft aan dat er op 4 september ’08 een afstemmingsbijeenkomst is over de versterking. De voorzitter zegt toe dat de griffier van de commissie hiervan verslaglegging doet.

Besluit: agendering 7 oktober 2008: A3/A5/A7/A8. A9 afdoen

e) Rondvraag (zie bijlage)

1. R. v.d. Hoek (VVD), de Bleekerij. De beantwoording is bij de bijlage opgenomen.

2. S. Salikram (PvdA), Speelpark Zweringsbeek.

3. S. Salikram (PvdA), bouwstop 96 appartementen aan de S.L. Louwesstraat in Stadsveld.

4. S. Salikram (PvdA), burgers naar de rechter

5. D. Boes-Schoonderbeek (CDA), onderdak verenigingen/organisaties in Boekelo

Ad 1

1a. Veranderingen in zone 1 (spoorzone) Bestemmingsplan: In deze vlek wordt het mogelijk gemaakt een (kleine) bedrijfsruimte met bedrijfswoning op te richten (2 percelen). Dit sluit qua beeldkwaliteit aan op de naastgelegen vlek te noorden van de beek en onder Boekelo Decor BV.

1b.  Afstand van voorzieningen vanaf het spoor, beroep projectontwikkelaar, rol Gemeente Enschede : Om de oorspronkelijk gedachte bouwplanontwikkeling langs het MBS-spoor te kunnen ontwikkelen dient een ontheffing van de Inspectie verkeer en Waterstaat (V&W) verkregen te worden (grofweg om het mogelijk te maken dat er binnen 8 meter uit het hekwerk langs het spoor gebouwd kan worden). De Inspectie betrekt bij haar besluit een advies dat door MBS (concessiehouder op deze lokaalspoorweg) wordt opgesteld. Hiertoe is door Ter Steege, MBS en de gemeente Enschede overleg gepleegd. Doel hierbij was te komen tot een bouwplanontwikkeling die de instemming van alle partijen had. Uiteraard zijn en worden de verleende vergunningen aan MBS gerespecteerd bij de bouwplanontwikkeling. Dit overleg, ondanks diverse aanpassingen aan de bouwplannen, heeft niet tot een positief resultaat en gemeenschappelijke overeenstemming geleid. Hierop heeft Ter Steege (in overleg met de gemeente) een aanvraag om ontheffing ingediend bij de Inspectie V&W. Zeer recent is een een brief ontvangen van de Inspectie V&W waarin wordt aangegeven dat de Inspectie het voornemen heeft de ontheffingaanvraag van Ter Steege te honoreren.

Ad 2 Wethouder sluit zich niet aan bij de zienswijze van de heer Salikram en geeft aan dat er alleen maar positieve geluiden uit de buurt komen. Ook valt er geen relatie te leggen tussen de speelvoorziening en de “overlast”.

Ad 3 Wethouder verwijst naar de juridische mogelijkheden tot het indienen van bezwaren en de daaruit voortkomende termijnen en ze geeft aan lering te trekken uit de miscommunicatie tussen gemeente en belanghebbenden.

Ad 4 Bij het betrekken van bewoners is men volgens de wethouder afhankelijk van de participanten in de wijk en is het niet altijd mogelijk om bezwaarprocedures te voorkomen. Ze zegt toe om bij de huidige projecten in stadsdeel West toe te zien op de communicatieprocessen. 

Ad 5 Er wordt overleg gepleegd met de belanghebbenden in Boekelo over evt koop kerk of verlenging huurovereenkomst. De wethouder zegt toe zich volledig in te zetten voor een goede afronding.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Presentatie Stadsdeelrapportage door de heer W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Sprekers:,C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP),D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), S.Salikram (PvdA), R. Pruysers,   M. Acket, wethouder M. Koomen, W. Waninge

de Sociale Analyse Stadsveld (7.4.1 van het jaarplan 2008) is verschoven naar het jaarplan 2009 en de commissie zou willen zien dat er gebruik wordt gemaakt van het “stoplichtensysteem” en dat er meer resultaten en effecten zichtbaar komen. Door de commissie worden nog een aantal punten besproken, onder meer: Havengebied, “to do list”, overlast eendenparkje, sportaccommodatie Bruggertstraat, plan van aanpak Acacia, gebiedsmanager Alifa.

De heer Waninge geeft aan dat de resultaten bij het jaarverslag scherper worden gesteld en dat hij de opmerkingen uit de commissie meeneemt.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Kredietaanvraag reconstructie S.L. Louwesstraat en overige werkzaamheden centrum Stadsveld, stuknummer 13422

Sprekers: G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP), J. v Agteren (BBE), S. Salikram   (PvdA), wethouder Koomen, R. Pruysers

Ingegaan wordt op: inzet externe deskundigen, risicofactor tijd, verkeersplan Stadsveld, (lichte minerale) grondverontreiniging, bouwstop, (verleende) subsidies. De wethouder zegt toe het verkeersplan Stadsveld in de eerstvolgende vergadering te bespreken.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING 22.00 UUR