Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, GroenLinks: J.A.R. Tenkink;  ChristenUnie: W. Tekkelenburg; VVD: A. Nijhuis; SP: M. Gloerich.

Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: W.R. van der Hoek, F. Uçar, CDA: G.J. van der Veen, SP: M.G. Woelders-Eman, BBE: J. van Agteren en D’66: E.G.H. Westerbeek

I OPENING

a) Mededelingen

1 Wethouder geeft aan dat er voor de raadsvergadering van 28 januari 2008 een raadsvoorstel gereed zal zijn mbt bestemmingsplan Havengebied/woonboten (aandachtspunt A.7). Voordien zal er aandacht worden besteed in de stadsdeelcommissie in de vorm van een werkbezoek oid.

2 A.K. Boersma: wethouder Helder heeft in de commissievergadering van 26 juni 2007 de toezegging gedaan om een memo/rapportage op te laten stellen over het kappen van bomen tussen industrieterreinen de Ossenboer en het Lentfert.

Wethouder zegt toe midden november met een voorstel te komen.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 18 september 2007

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A2 (rondweg Boekelo/ontsluiting De Bleekerij): planning is gereed. Voorstel behandeling in commissievergadering 4 december 2007 (wethouder komt met een visie)

A4 (veiligheid in woonbuurten): voorstel vz om iom Politie een themabijeenkomst te organiseren (tevens in het kader van WENS)

A5 (bezink bassin Bruggertstraat): voorstel behandeling in commissievergadering 15 januari 2008 (projectvoorstel wethouder)

A6 (onderzoek Berenschot): voorstel agendering 4 december 2007.

A7 (bestemmingsplan Havengebied): zie mededeling wethouder

A8 (bestemmingsplan Buitengebied 1996) zie agendapunt IIIa.

e) Rondvraag:

1. Mevrouw I. Zeën, bewoonster Zweringweg, vraagt namens omwonenden aandacht voor de leefbaarheid nav de verpaupering van het woon/winkelflat aan de Akkerstraat.

2. A.K. Boersma (PvdA):

1.Is het college op de hoogte van de sluipende vervanging van hagen door schuttingen in de wijk Ruwenbos?

2. Kan het college hier, op basis van koopcontracten of andere voorschriften, handhavend optreden?

3. Zo ja, is het college bereid van haar bevoegdheid in deze gebruik te maken en op welke termijn?

3. B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA):

a. Zijn wij in Enschede niet in staat om van de villa van Trebbe, in overleg met de eigenaar, iets moois te maken?

b. Lukt dat niet, kan het dan niet afgebroken worden?

Ad 1: wethouder zegt toe actie te zullen ondernemen om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sloop als winkels elders zijn gevestigd en dat de stadsdeelmanager in overleg zal treden met omwonenden.

S. Salikram vraagt opname in de aandachtspuntenlijst onder A1.

Ad 2: wethouder komt via memo op vragen terug.

Ad 3: wethouder is op de hoogte en geeft aan dat villa al een onderdeel is van de planvorming.  


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a Hoofdlijnen Jaarplan Stadsdeelmanagement West 2008

Sprekers: wethouder M. Koomen, S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), M.Gloerich (SP), A. Nijhuis (VVD), R. Tenkink (Groenlinks), J. Haven (dorpsraad Boekelo), B. Zwart (wijkraad West Boswinkel), W. Waninge (Stadsdeelmanager) en C. Dalenoord (Sr medewerker Stadsdeel West).

Vertegenwoordigers wijkraden krijgen gelegenheid inbreng Jaarplan en worden betrokken bij opzet Jaarplan (toezegging wethouder). Commissie spreekt haar lof uit over opzet en inbreng wordt meegenomen door wethouder. Wijkraden die niet hebben gereageerd hebben alsnog de mogelijkheid tot 20 november 2007. Nagekomen berichten worden doorgezonden naar de commissie. Vaststelling jaarplan: 15 januari 2008 .

 


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Notitie herziening 61 bestemmingsplan "Buitengebied 1996"

Sprekers: A.K. Boersma (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), A. Nijhuis (VVD), M. Gloerich (SP), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie) en wethouder M. Koomen

Wethouder streeft naar een afhandeling zonder juridische procedures (Groenlinks en – onder voorbehoud van terugkoppeling fractie - SP geven aan dit wel te willen) richting eigenaar en daardoor rekening te houden met menselijke aspecten. Er komt halverwege november een nieuw raadsvoorstel waarin de voorwaarden van de commissie worden opgenomen (herplanting, legalisering/geen uitbreiding meer mogelijk/uniekheid en het verbod oneigenlijk gebruik van de garage als woon- slaapruimte).

De wethouder zegt toe dat het raadsvoorstel twee weken voor de commissievergadering van 4 december 2007 gereed is.  


•  Klik hier voor alle sprekers

Omdat het een notitie betreft ligt er geen besluit van de commissie. Nieuw raadsvoorstel wordt behandeld in de commissievergadering van 4 december 2007.

 

SLUITING 21.40 UUR