Voorzitter:

A.G.J. Liedtke-Bevers

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Ornek, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: A.A. Broekman-Veltman; Stadspartij: J. Hofte; ChristenUnie: J. van der Graaf; wethouders: T. de Weger, E. Helder; ambtelijk: F. Bouwmeester (Sdm), J. Nijenhuis (PMBE), J. Breteler (PMBE)

Afwezig:

CDA: A.S. Ari; GroenLinks: M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: P. Datema; D66: J. Kerkwijk; BBE: J. Schoeman; fractie Ras: H. Ras

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 20 december 2005

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

De toezeggingen 2 en 4 worden verwijderd van de toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

:: MUZIKAAL INTERMEZZO ::

Verzorgd door stadsdeelmanager Frank Bouwmeester.

•  Klik hier!

 

d. Vragen en mededelingen

1) C. Ornek (PvdA) - Overlast bomen Adriaan van Ostadestraat


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat het beleid inzake de aanpak van de luizenoverlast in de pijplijn zit om te worden vastgesteld door het college van B&W.

 

2) B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA) - Gevaarlijke situaties in o.a. Oost-Boswinkel


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Instemmen met de uitvoering van de eerste fase 2006 van de revitalisering van de Handelskade en beschikbaar stellen krediet (A-11961)

  1. In te stemmen met de uitvoering van de eerste fase 2006 van de revitalisering van de Handelskade en het hiervoor benodigde krediet van € 2.732.630.= ter beschikking te stellen.
  2. De gemeentebegroting dienovereenkomstig aan te passen.

Inleiding: wethouder Helder, over de stand van zaken revitalisering Havengebied Presentatie: J. Nijenhuis (PMBE), over het deelproject Handelskade

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), J. van der Graaf (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), J. Hofte (Stadspartij), C. Ornek (PvdA), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), wethouder Helder, J. Nijenhuis (PMBE), J. Breteler (PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie stemt unaniem in met het voorstel. De wethouder geeft aan de onbereikbaarheid van aanliggende bedrijven, als gevolg van de werkzaamheden,  tot een minimum te willen beperken. Communicatie met alle direct betrokkenen is een blijvend punt van aandacht. Besluit: het voorstel gaat als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

 

:: MUZIKAAL INTERMEZZO ::

Verzorgd door stadsdeelmanager Frank Bouwmeester

•  Klik hier!

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Toerisme in Boekelo / Stichting BART (Boekelo Aktief in Recreatie en Toerisme)

Presentatie: B. de Boer en L. Niemeijer (namens Stichting BART)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Stadsdeelrapportage Stadsdeel West 2005

Sprekers: F. Bouwmeester (Sdm), A.A. Broekman-Veltman (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), S. Salikram (PvdA), J. van der Graaf (ChristenUnie)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie neemt met algehele instemming kennis van de rapportage.

 

c. Terugblik 4 jaar Stadsdeelcommissie West


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Afschrift bezwaarschrift dhr. Anneveld, inzake reconstructie rijksweg 35 (afslag Enschede-West)

 

SLUITING: 22.05 uur.