Voorzitter: T. Windmulder

Secretaris:K. Grunder

Deelnemers vergadering: PvdA: A.K. Boersma; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; GroenLinks: J.A.R. Tenkink;   ChristenUnie: J. van Houdt; VVD:  W.R. van der Hoek, A.H. Enklaar; SP: M.G. Woelders-Eman; BBE: J. van Agteren

Wethouders: M.G.E. Koomen en J. Goudt

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig: VVD: F. Uçar, PvdA S. Salikram, D’66: E.G.H. Westerbeek


I OPENING

a) Mededelingen

1. Wethouder geeft aan dat: Wethouder J. Goudt aanwezig zal zijn voor agendapunt II a, Verkeersvisie Boekelo & Twekkelo

2.A.K. Boersma: wethouder Helder heeft in de commissie-vergadering van 26 juni 2007 de toezegging gedaan om een memo/rapportage op te laten stellen over het kappen van bomen tussen industrieterreinen de Ossenboer en het Lentfert.

Wethouder deelt mee dat een ambtelijk voorstel wordt voorbereid in kwestie Rhee, kapvergunning ivm veiligheid versus raadsuitspraak handhaven bosje in kader groen havengebied. Naar verwachting zal e.e.a. in februari/maart in de commissie kunnen worden behandeld.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 30 oktober 2007

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A2 (rondweg Boekelo/ontsluiting De Bleekerij): agendapunt II a

A5 (bezink bassin Bruggertstraat): voorstel behandeling in commissievergadering 15 januari 2008 of in februari (projectvoorstel wethouder)

A6 (onderzoek Berenschot): agendapunt II b

A7 (bestemmingsplan Havengebied): agenderen op 15 januari 2008

A8 (bestemmingsplan Buitengebied 1996) zie agendapunt IIIa.

A9 memo/rapportage kappen bomen bij ossenboer/het lenfert: wethouder geeft aan dat in januari 2008 een voorstel in B&W wordt behandeld, daarna in februari in de commissie

T2 Groene opzet Ruwenbos: via mail door wethouder afgehandeld dd 27-11-2007. Wethouder benadrukt nog de inhoud van de mail nav een vraag van de heer Boersma (PvdA) over het herplaatsen van schuttingen. Afdoen.

T1 verplaatsing de Grobbe: Inspreker de heer Veldhuis van BSC spreekt ongerustheid uit over de vertraging/gang van zaken. Wethouder geeft aan een planningsoverzicht aan te leveren in/voor de commissie in januari 2008 (verzoek van G.J. v.d Veen, CDA).

J. van Agteren (BBE) verzoekt als toezeggingen in het algemeen politiek niet (kunnen) worden nageleefd dit te communiceren richting belanghebbenden.  

e) Rondvraag (zie bijlage)

1. R. Tenink (GL) Herstructurering Oost Boswinkel

2. B. Zwart (wijkraad West Boswinkel) verzoek tot afsluiting van het fietspad naar de Helmerhoek (Waterpark Zweringbeek) ivm veiligheid.

3.B. Zwart (wijkraad West Boswinkel) lawaai overlast RW 35 in de wijk West Boswinkel

4. M. Acket (wijkraad Oost Boswinkel) herstructurering van Oost-Boswinkel (zie Ad 1)

5. M. Acket (wijkraad Oost Boswinkel) verzoek opnieuw een project à la BIA en IBOB te starten in Oost-Boswinkel

Ad 1: wethouder geeft aan dat de wijkraden/commissie in februari 2008 betrokken worden bij de plannen. Tot dan alleen overleg met directies woningbouw- verenigingen. W. Waninge benadrukt dat planvorming (inhoudelijke invulling) nog niet ter sprake is.

Ad 2: wethouder: betreft openbaar gebied en kan niet worden afgesloten. Overlast wordt aangepakt door Wijkzorgteam en Wijkjongerenteam.

Ad 3: wethouder refereert naar eerdere uitnodiging om metingen te laten plegen. Actie ligt bij wijkraad.

Ad 4: (zie Ad 1)

Ad 5: Wethouder legt initiatief bij de wijkraad om hierin actie te ondernemen (richting stadsdeelmanagement)


II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Presentatie “Verkeersvisie Boekelo & Twekkelo”, door de heer K. Lems (DSOB)

Sprekers: wethouder J. Goudt, A. Boersma (PvdA), J. v Houdt (ChristenUnie), G.J. vd Veen (CDA), M.G. Woelders-Eman (SP), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE) R. Tenkink (Groenlinks), de heer Bel (dorpsraad Boekelo),de heer Overbeek (vereniging Behoud Twekkelo en buurtkring Twekkelo) de heer K. Lems (presentatie)

Commissie gaat in op mobiliteitsaspecten zoals: onstluiting A35/ ontwikkelingen N18/ verkeersbeleid Auke Vleerstraat/ knips in doorgaande wegen/ kosten- baten analyse. De wethouder wijst de commissie op haar andere zienswijze dan in het reeds vastgestelde mobiliteitsplan en op de ontwikkelingen mbt de N18. Hij biedt aan aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomst van de dorps/wijkraden van Boekelo/Twekkelo.

De voorzitter legt vast dat de commissie het vervolg afwacht met de komende raadsvoorstellen en de plannen mbt de verbreding Auke Vleerstraat.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Presentatie onderzoek Berenschot “Wijkaanpak ontwikkeling Pathmos”, door de heer J. van Leyenhorst (Berenschot).

Sprekers: wethouder M. Koomen, A. Boersma (PvdA), J. v Houdt (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), M.G. Woelders-Eman (SP), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE) R. Tenkink (Groenlinks), de heer J. van Leyenhorst (presentatie)

Via een hand-out heeft de heer Van Leyenhorst een toelichting gegeven op het onderzoek. De voorzitter vatte deze samen als een positieve bijdrage en de commissie voldoende geïformeerd te hebben. Wethouder concludeert dat, gedurende het tracé van 9 jaren, een aantal doelstellingen niet zijn bijgesteld naar de huidige normen of bij het ingaan van het traject geen maatschappelijk onderdeel. Het is een zinvol onderzoek met bruikbare handvatten welke gemeentebreed kunnen worden ingezet.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Presentatie “Buurt in Actie”, door mevrouw M. Schelfer (stadsdeelmanagement West)

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Agendapunt doorgeschoven naar volgende commissievergadering 15-01-2008

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) vaststelling herziening 61 bestemmingsplan "Buitengebied 1996" (stuknummer 12947)

Sprekers: A.K. Boersma (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), A. Enklaar (VVD), M.G. Woelders Eman (SP), G.J vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), wethouder M. Koomen   

De commissie heeft nog (steeds) geen compleet overzicht en stellen nog een aantal kritische kanttekeningen (onder meer ecologische aspecten/handhaving en beperkingen inzake verdere verstening op Haaksbergs grondgebied). De wethouder zegt toe deze kanttekeningen uit te werken in een memo richting de commissie (onderhandelingen tussen gemeente Haaksbergen en Provincie zijn nog gaande). De VVD heeft haar standpunten nader uitgewerkt in een amendement en zal deze, afhankelijk van de memo, wel of niet indienen in de raadsvergadering. Na een schorsing heeft de commissie besloten het stuk als bespreekstuk in de raadsvergadering in te brengen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

b) vaststelling wijziging 12 welstandsnota “beeldkwaliteits-plan De Bleekerij” (stuknummer 12929)

Sprekers: A.K. Boersma (PvdA), G.J vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), de heer K. Lems, R. vd Hoek (VVD), wethouder M. Koomen

Wethouder: de ontwikkelingsmanager West komt terug op het toegezegde vervolgoverleg tussen dorpsraad/aannemer en gemeente m.b.t. bebouwing van het plein.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING 22.45 UUR