Voorzitter:

Mw. A. Liedtke-Bevers

Secretaris:

J. Heuvel (wnd.)

Deelnemers vergadering:

BBE: J. Schoeman; CDA: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; ChristenUnie:

P. Datema; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; PvdA: C. Örnek; S. Salikram; Stadspartij: J. Hofte; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman.
Wethouder: T. de Weger.

Ambtelijk: E. Meuldijk (SDM), E. Lastdrager (hoofd Grondzaken).

Afwezig:

CDA: S. Ari; D66: J. Kerkwijk; Fractie Ras:  H. Ras

 

II VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1) Dhr. Hofte – Verkeersplan Brede School Stadsveld

Sprekers: Hofte, De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1) Exploitatie woonzorgcomplex Boekelo

Insprekers: mw. Strengers, dhr. Berghorst (beiden bewoners Boekelo).
Sprekers: van Heijster, Salikram, Broekman-Veltman, Schoeman, Hofte, Boes-Schoonderbeek, Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Insprekers geven aan verbaasd te zijn dat de uitgifte van de vrije kavels in het plan wordt overgedragen aan ontwikkelaar Koopmans. Dit druist volgens hun in tegen de toezeggingen vanuit de gemeente. Insprekers vrezen buiten de boot te vallen bij de toewijzing van kavels (door loting en door grondprijsstijging) en verzoeken commissie derhalve niet akkoord te gaan met de ontwikkelingsovereenkomst met Koopmans.


Commissie is onaangenaam verrast door verhaal insprekers en vraagt om duideljkheid over om welke kavels het gaat, hoe de afspraken met afspraken met Koopmans zijn, wat het verschil in aanpak is tussen huur- en koopwoningen, waarom er in totaal zoveel wooneenheden komen (63 in totaal) en hoe dit zich verhoudt met de oorspronkelijke doelstelling van het plan (bouwen voor Boekeloërs en ouderen). Commissie heeft het gevoel dat er van het oorspronkelijke plan weinig zowel qua inhoud als doelstelling weinig meer over is.


Wethouder geeft aan dat de overeenkomst met Koopmans nodig was om de planschade af te dekken (Koopmans neemt dit risico over). Wethouder geeft aan dat in overeenkomst met Koopmans de lijst kavelzoekenden wél van toepassing is (art. 3.1 van de overeenkomst), maar alléén geldt voor de 6 vrije kavels. De voorkeur voor Boekeloërs en 55-plussers heeft volgens wethouder betrekking op het Woonzorgcomplex. Op dit Wozoco is echter de landelijke regelgeving van toepassing, waardoor vrije vestiging verplicht is.


Dhr. Lastdrager zegt toe een afspraak te maken met de insprekers. Wethouder zegt toe commissie vertrouwelijk te informeren over de planschade-schattingen. Wethouder zegt toe de uitslag van het woonwensenonderzoek aan de commissie te sturen. Wethouder zegt toe in het raadsvoorstel de term ‘wooncentrum’ te veranderen in ‘dienstencentrum gerelateerd aan zorg’.


BESLUIT: BESPREEKSTUK ( DEBATRAAD 17 OKTOBER)

 

2) Onttrekking wegen ‘Westerval’ aan openbaarheid

Sprekers: Örnek, Salikram, De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Örnek  vraagt waarom al begonnen is met de werkzaamheden voordat onderliggend besluit genomen is en wil weten of wijkraad om advies is gevraagd. Wethouder licht toe dat eerst B&W al een onttrekkingsbesluit neemt. Omdat vervolgtraject veelal een formaliteit blijkt, wordt wel vaker eerder begonnen met  werkzaamheden. De wijkraad heeft met de onttrekking ingestemd. Er zijn geen bezwaren ingediend.

 

IV INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Presentatie woonservicegebied Pathmos (Marjon Krabbenborgh – Livio; presentatie is via postvakken nagestuurd aan commissie).

Sprekers: Schoeman, Broekman-Veltman, Salikram, Van Heijster, Datema, Örnek, Hofte, Boes-Schoonderbeek, De Weger.


•  Klik hier voor sprekers

Toelichting op plannen Pathmos: kern is integrale aanpak (combinatie wonen en zorg en stedelijke vernieuwing) door samenwerking Livio, De Woonplaats, zorgaanbieder Aveleijn en St. Wijkwelzijn West De Boei. Hanteren concept van woonservicegebied. Wonen in kleinschalige woonvormen; levensloopbestendige bouw geldt zowel voor renovatie bestaande bouw als voor nieuwbouw. De zorginfrastructuur is t.b.v. alle bewoners (m.u.v. enkele tientallen extramurale plekken), inclusief een deel van Stadsveld. Bewoners zijn via een infopanel bij de plannen betrokken geweest. Het appartementencomplex moet in 2007 klaar zijn.

Commissie vraagt o.a. naar rol gemeente in de samenwerking (i.v.m. de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wethouder en mw. Krabbenborgh lichten toe dat gemeente zich niet specifiek met het plan bemoeit, maar dat er wel samenwerking is op vlak van subsidie en inhoud (wat wel/niet aan voorzieningen in een woonzorggebied?). Rol gemeente beperkt zich verder tot het controleren op mogelijke overlap en/of leemtes in het totale zorgaanbod (stedelijke afstemming). De nieuwe WMO impliceert een risico voor de zorgaanbieders omdat de cliënt vrij is zelf te beslissen welke zorgaanbieder de voorkeur heeft; zorgafname is dus niet “af te dwingen”. Wethouder komt met overzicht stand van zaken stadsbrede invulling woonzorggebieden (er zijn 14 gebieden aangewezen) in notitie aan de raad.

 

b. Stand van zaken bewonersinitiatieven/Buurt in Actie (Welman- en Schoemangelden)

Sprekers: Hofte, Datema, Örnek, Broekman-Veltman, Boes-Schoonderbeek, Van Heijster, Schoeman, De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie over het algemeen blij met helder en compleet overzicht. Goed dat niet-besteed geld wordt overgeheveld naar 2006 (‘ambitieus jaar’) in plaats van terug te laten vloeien. Commissie spreekt zorg uit over het vasthouden van betrokkenheid (met name Oost-Boswinkel) als gelden en projecten aflopen. Het budget dat in het buurthuis wordt gestoken gaat wel ten koste van andere activiteiten. Mw. Van Heijster vraagt naar actieve stimulansen om participatie en initiatieven op gang te houden. Mw. Boes en dhr. Örnek  merken op dat soortgelijke behoefte bestaat in andere wijken. Wethouder zal complimenten voor inzet overbrengen aan bewonerscommissie Stadsveld-noord en Oost-Boswinkel. Wethouder erkent dat basisniveau van ondersteuning nodig is om mensen actief te houden én om nieuwe actieve bewoners te “werven”. Wethouder herinnert commissie eraan dat de gemeenteraad zelf grote rol heeft in vrijmaken van structurele inzet, namelijk via de begroting 2007.

 

c. Terugblik werkbezoek dierenpark Overloon + presentatie exploitatiecijfers Labyrinth door weth. De Weger

Sprekers: Hofte, Örnek, Schoeman, Datema, De Weger.


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Schoeman herinnert eraan dat de projectleider heeft toegezegd met geïnteresseerde Boekeloërs een bezoek aan Overloon te brengen. Dhr. Datema stelt dat meer promotie (VVV) gewenst is voor dit gebied. Wethouder geeft aan dat voor het Labyrint een groei naar 80.000 bezoekers wordt voorzien, de exploitant zal daarvoor in samenwerking met VVV en toeristische partners intensieve promotie inzetten. Vooruitlopend op de vestiging van een nieuwe dierentuin aan de overzijde van de spoorlijn is het Labyrint op bescheiden schaal voorzien van enkele dieren. Overloon bereikte in 5 jaar na de start een bezoekersaantal van 200.000/jaar, dat aantal wordt op termijn ook voorzien voor de nieuwe dierentuin. Ondanks deze aantallen bleek in Overloon dat sprake is van een relatief kleinschalige opzet, die goed is in te passen in het Boekelose landschap. Plan wordt in november 2005 verwacht, waarna de raad een kadernotitie wordt voorgelegd.

 

d. Onderzoek Kamer van Koophandel inzake industrieterrein Hengelo-Enschede

Sprekers: Broekman-Veltman


•  Klik hier voor alle sprekers

Voorzitter geeft aan dat agendering van dit punt berust op een misverstand in de commissie. De bij de stukken toegevoegde memo van de wethouder geeft hier toelichting op. Mw. Broekman-Veltman bevestigt het misverstand en geeft aan dat memo voldoende antwoord is.

 

V BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 14 september 2005

Besluit:  de besluitenlijst is vastgesteld.

2) Afdoening toezeggingen en aandachtspunten t/m 14 september 2005

  • t.a.v. punt T7 (groenonderhoud) heeft wethouder niet directeur DCW direct benaderd, maar via DSOB aansturing groenonderhoud in gang gezet.
  • t.a.v. punt T8 (inzet Stadswacht) blijkt onduidelijkheid over correcte toezegging. Wethouder licht ter plekke toe dat Stadswacht weliswaar ingehuurd kan worden, maar niet alle politie-taken over kan nemen. Punt wordt afgevoerd van lijst.
  • Punten T3 en T6 zijn afgehandeld en worden van toezeggingenlijst 14 september 2005 verwijderd.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.10 uur.