Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek;
SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg
wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

PvdA: S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 28 november 2006

Bij agendapunt III-c wordt de volgende tekst toegevoegd: “(…) en bespreekbaar is in een later stadium, bij het vaststellen van het bestemmingsplan. De wethouder zegt toe de voor- en nadelen in relatie tot de N18 in kaart te brengen in het verdere traject.”

Besluit: vastgesteld cf. wijziging.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Rondvraag

1. G.J. van der Veen (CDA): Buurtpanels

De wethouder geeft aan dat er geen sprake is van stopzetting van de buurtpanels en dat hierover voor het komende jaar afspraken zijn gemaakt met Alifa en De Woonplaats. De ondersteuning en borging worden vastgelegd in het Jaarplan van Stadsdeelmanagement.


•  KLik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boekelo 2005, stuk nr. 12307

Sprekers: dhr. Kupers (bewoner), J. van Agteren (BBE), G.J. van der Veen (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A.K. Boersma (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen, wethouder Koomen, M.H. Boswinkel (afd. Bestemmingsplannen)

De maximale bouwhoogte in het deel Beckumerstraat 1-3 is inmiddels in overleg met en na goedkeuring van de Dorpsraad op de plankaart aangepast tot 2 bouwlagen.

De wethouder benadrukt dat alle mogelijkheden voor uitbreiding van de detailhandel in het centrumgebied, inclusief het gebruik van voormalige winkelpanden, op een positieve manier worden bekeken.

De VVD kondigt een amendement aan, die met een wijziging in de voorschriften de wijzigingsbevoegdheid van het College m.b.t. de toegestane bouwhoogte in het deel Beckumerstraat 1-3 inbindt. De wethouder is van mening dat de aangegeven kaders in het voorliggende plan en voorschriften voldoende zijn geïnterpreteerd en gewaarborgd.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd in de raadsvergadering van 18 december 2006.

 

b) Vaststellen van het Programma van Eisen voor het nieuw te realiseren sportpark in Boekelo en het hoofdterrein van de Military, stuk nr. 12408

Sprekers: dhr. Haven (Dorpsraad Boekelo), dhr. Veldhuis (BSC Unisson), dhr. Bijvank (bewoner), A.K. Boersma (PvdA), J. van Agteren (BBE), wethouder Koomen, C. Lems (verkeerskundige), G.J. Gjaltema (DMO), J.H. Nijenhuis (PMBE)

De wethouder zegt toe de door de Dorpsraad voorgestelde inhoudelijke en tekstuele wijzigingen op te nemen in het door de raad vast te stellen Programma van Eisen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 december 2006, cf. de toegezegde wijzigingen in het Programma van Eisen.

 

c) Verschuiven van de bebouwde komgrens op de Boekelosestraat in de richting van Usselo, stuk nr. 12401

Sprekers: W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A.K. Boersma (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 december 2006.

 

d) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Westerval-Noord 2006, stuk nr. 12371

Sprekers: J. van Agteren (BBE), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 december 2006.

 

e) Vaststellen herziening 49 bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuk nr. 12349

Sprekers: J. van Agteren (BBE), G.J. van der Veen (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A.K. Boersma (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP), wethouder Koomen, M.H. Boswinkel (afd. Bestemmingsplannen), R.A. Carels (afd. Bestemmingsplannen)

De wethouder zegt toe bereid te zijn om de voorschriften op verzoek van de commissie te wijzigen, zodat de horecabestemming alleen voor de huidige exploitant van toepassing is. De wethouder zal deze wijziging juridisch toetsen en dit nog voor de raadsvergadering van 18 december a.s. terugkoppelen aan de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 december 2006.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stand van zaken ontwikkeling De Grobbe

Sprekers: dhr. Meijer (buurman De Grobbe), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen, A.K. Boersma (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), G.J. van der Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), P.M. Hillen (SP), J.H. Nijenhuis (PMBE)

De wethouder wil de ontwikkeling van Boekelo als toeristische trekpleister stimuleren. De komst van een golfbaan past in deze visie. De wethouder heeft op dit moment geen intenties om De Grobbe voor woningbouw te bestemmen. De gronden van De Grobbe zullen pas in de verkoop gaan, wanneer er nieuwe gronden zijn verworven t.b.v. de herhuisvesting van BSC Unisson.

De wethouder informeert de commissie wanneer de plannen voor de ontwikkeling van De Grobbe in een concreter stadium zijn beland. Er is dan meer duidelijkheid naar de omwonenden en agrariërs in de omgeving. Ook wordt het contact met de landinrichtingscommissie opnieuw opgepakt.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Verkeersplan Stadsveld

Sprekers: dhr. Sikkema (Wijkraad Stadsveld/Pathmos), dhr. Broekman (M.C. Eudokia), A.K. Boersma (PvdA), G.J. van der Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen, C. Lems (verkeerskundige), R. Loendersloot (verkeerskundige)

De Wijkraad Stadsveld/Pathmos benadrukt de problematiek van het wijkvreemde sluipverkeer, de ontoereikende capaciteit van met name de ontsluitingswegen en de bereikbaarheid van de winkels. Dhr. Broekman maakt zich zorgen om de toenemende parkeerdruk in de wijk bij de realisatie van het nieuwe Medisch Centrum Eudokia.

De wethouder stelt vast dat het voorliggende verkeersplan niet aan de verwachtingen van de commissie voldoet en komt nog voor de zomer van 2007 terug met een nieuw plan, waarin de nadruk ligt op de toekomst. Ook de gevolgen van de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Hart van Stadsveld en de N18 worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe plan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Jaarplan West en keuze Buurt-in-Actie wijk 2007

Spreker: K.E.E. Willems (SDM-West)

Stadsdeelmanagement West wil de commissie en de wijkraden in de gelegenheid stellen om tot uiterlijk 20 december 2006 schriftelijk te reageren op de inhoud van het concept jaarplan. De definitieve versie komt in een volgende vergadering terug.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.45 uur