Voorzitter:

Dhr. D. Bouwman

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA:, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: H. de Roode; ES: mw. R.R.R. Malisama

Afwezig:

Dhr. E. Eerenberg (D66), Mw. V.M. Leonhart (D66)

Locatie:

Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102 te Enschede

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om de vergadering per agendapunt te beluisteren, klikt u op de desbetreffende link onderaan dat agendapunt.

 

 

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Wallinga (weth.), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 

Contract Cocon kan jaar worden verlengd maar zoeken naar vervangende ruimte blijft nodig. Nu alleen iets meer tijd. Reerinklanden: overleg op 23/2 met buurtbewoners. Bewoners gaan niet in beroep bij Raad van State. Burgemeester is op bezoek geweest bij Stroinkslanden: smileyveld en nieuwe buurthuis ‘t Stroinkshuis bekeken.

 

b.  Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Bouwman (vz)

 

Agenda wordt eventueel ter plekke aangepast, afhankelijk van of de inspreker bij punt IVb en de vertegenwoordiger van Domijn bij punt ‘buurtbeheerbedrijf’ op tijd kunnen zijn.

 

BESLUIT: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en eventueel aangepast op basis van aanwezigheid inspreker.

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 29 november 2011

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Hannink (GL), dhr. Wallinga (weth.)

 

Voorzitter zegt toe dat secretaris het bedoelde onderzoek naar de maatschappelijke functie van de Sportboulevard doorstuurt naar de commissie.

 

BESLUIT: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Le Loux (BBE).

 

BESLUIT: aandachtspunten- en toezeggingenlijst wordt aangepast. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

e. Rondvraag

 

Dhr. Hanna – bewonerscommissie Hertmebrink

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Wallinga (weth.)

 • Bewonerscommissie Hertmebrink heeft geen formele positie volgens de verordening, maar er is wel overleg vanuit stadsdeelmanagement met alle (bewoners)commissies. Bewonerscommissie Hertmebrink heeft geen vergoeding gekregen vanuit stadsdeel; onbekend of zij iets vanuit wijkraad hebben ontvangen.
 • Tot vorig jaar was het mogelijk om subsidies aan te vragen als bewonerscommissie, maar nu kan het eventueel via de wijkbudgetten. Antwoord gaat alle stadsdelen aan; er wordt met stadsdeelmanagers overlegd om het richting raad te duiden.

Toezegging Wallinga: zal met stadsdeelmanagers overleggen of dit probleem in meerdere stadsdelen voorkomt.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II VOORSTEL HAMERSTUKKEN

 

 • Stadsrandstrook Helmerhoek / Landinrichting Enschede-Zuid (stuknr. 15440)
 • ISV 3 / reserve MSI gelden ten behoeve van Stroinkslanden 2015 (stuknr. 15445)
 • ISV 3 / reserve MSI gelden ten behoeve van Wesselerbrink Noord (stuknr. 15450)

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

BESLUIT: alle drie bovenstaande raadsvoorstellen gaan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 13 februari 2012.


 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Besteding WWI/BIA-gelden (30 min.) : bewoners vertellen over bewonersinitiatieven in Stroinkslanden-Zuid met behulp van subsidie i.k.v. Wonen, Werken en Integratie (WWI).

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Woltjer (BTS), dhr. Geuvers (bewoner), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GL), dhr. De Roode (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Hanna (PvdA), mw. Westerhuis (bewoner), mw. Nekkers (sdm)

 • Mw. Futselaar merkt op dat sommige initiatieven onnodig geld hebben gekost; zo had de aanschaf van AED’s ook via ziektekostenverzekering gekund. Verder vraagt de commissie in hoeverre er structurele inzet (bijv. huur gymzaal) van deze incidentele middelen is. Commissie over het algemeen complimenteus over de ideeën en de gemaakte keuzes.
 • Mw. Nekkers geeft aan dat deze gelden stoppen omdat ze deels op gaan in de wijkbudgetten. Criteria hiervoor wijken iets af (iets ruimer, beperkt ruimte voor structurele zaken). Drie wijken zullen met bestedingsplannen komen op hoofdlijnen.  

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Stadsdeelrapportage 2011 en Jaarplan zuid 2012

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Nekkers (sdm), Dhr. Van de Schilde (sdm), dhr. le Loux (BBE), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GL), dhr. De Roode (CU), dhr. Sundaram (D66), dhr. van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Reinink (wijkraad Helmerhoek).

 

 • Mw. Nekkers ligt toe dat de rode punten in de stadsdeelrapportage het gevolg zijn de bestuurswisseling van de Wijkraad Wesselerbrink. Dhr. V.d. Schilde licht kort het Jaarplan 2012 toe en vertoont film van de wijkraadvoorzitters die hun highlights voor 2012 aangeven:
  • Helmerhoek: wijkbudgetten, toekomst wijkcentrum Helmerhoek, plek voor jongeren in de wijk, kruising Broekheurnering/Broekheurnerrondweg, wijkdag.
  • Wesselerbrink: wijkbudgetten niet alleen voor projecten maar ook voor activeren mensen, nazorg van de unieke brinken, 1e fase herstructurering Bijvank Noord, realisatie twee locaties dak en thuislozen.
  • Stroinkslanden: 2011 moeilijk te evenaren, maar o.a. Smileyveld opknappen, jeugdwijkraad, begin afronden speerpunten Stroinkslanden 2015 (bijv. Hanenberglanden visie).

 • De commissie is positief over de ambitie, had graag wat meer concretisering en prioritering van activiteiten gezien, analoog aan de bekende “stoplichtrapportages”. Huidige opzet maakt het moeilijk voor de commissie om controletaak uit te oefenen. Prioritering vind de commissie nodig om niet teveel dingen middelmatig te doen en om burgers duidelijkheid te geven. Commissie uit zorgen over de aandacht voor cohesie in de wijk. Verder vraagt de commissie naar de ontwikkelingen rondom het wijkcentrum Helmerhoek.
 • Dhr. V.d. Schilde geeft aan dat het een bewuste keuze was om niet meer veel op detailniveau te rapporteren. Mw. Nekkers zegt toe de gevraagde concretisering te verwerken in zowel de rapportage als het jaarplan. Dhr. Wallinga acht het jaarplan realistisch genoeg om geen middelmatigheid te bevorderen. Tussentijdse aanpassingen worden met commissie gedeeld via de stadsdeelrapportage. Bewoners geven zelf vorm aan sociale cohesie en daar verwacht het management veel van. Mw. Nekkers licht toe dat bestedingsplannen inzake de wijkbudgetten naar de stadsdeelcommissie komen (marginale toetsing) maar niet in de jaarplannen worden verwoord.
 • Wijkcentrum Helmerhoek: De Woonplaats is in onderhandeling met gemeente over aankoop. Wordt dan gezondheidscentrum met buurtfunctie. De wijkraad Helmerhoek staat positief tegenover ontwikkeling maar wil graag rol van gebouw voor wijkactiviteiten voor zowel jong als oud (huiskamer is nu verplaatst naar De Posten). Dhr. Wallinga geeft aan dat een voorwaarde is dat de wijkfunctie behouden blijft, maar moet wel op exploitabele wijze. Wijkcentrum Helmerhoek wordt op de aandachtspuntenlijst gelaatst. Dhr. Wallinga zal de commissie tussentijds informeren over de voortgang.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

c. Buurtbeheerbedrijf

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Visser (bewcie Bijvank Noord), dhr. Schoenmaker (Domijn), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. De Roode (CU), mw. Hannink (GL), mw. Futselaar (SP), dhr. Wallinga (weth.)

 

 • Agendapunt ingebracht door de bewonerscommissie Bijvank-Noord. Zij vinden het vreemd dat er geld vanuit het rijk voor het sociaal-economisch programma wordt gestoken in een buurtbeheerbedrijf tot 2016, terwijl de bewoners ook heel veel zouden kunnen en willen doen. Bewonerscommissie maakt zich verder zorgen dat mensen die nu via een subsidietraject aan het werk komen, na afloop ineens uit het sociaal-economisch programma vallen. Tot slot is er de wens om samen met Domijn te komen tot een visie over het onderhoud na 2016.
 • Dhr. Schoenmaker van Domijn ziet de reactie van de bewonerscommissie als voorzet op uitvoering van visie van Domijn. Blijven onderling in gesprek, maar zal ervoor waken dat het sociaal economisch niet op de achtergrond raakt.
 • Commissie vindt in het algemeen beide verhalen goed en ziet voldoende aanknopingspunten om tot een overeenkomstige visie en plannen te komen als er maar goed wordt overlegd en gecommuniceerd. Commissie vraagt zich wel af welke rol gemeente nog speelt in het onderhoud.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de gemeente zo min mogelijk stuurt in dit proces, maar wel de vinger aan de pols houdt. Hopen op actieve inzet bewoners. Kan op diverse manieren zodat geen dure professionele krachten ingezet hoeven te worden. Functie buurtbeheer past prima in het sociaal-economisch programma. Er komt ook geen nieuwe sociaal-economisch programma. Als het SEP-geld op is dan is Bijvank hopelijk een beheerswijk geworden en niet meer aandachtswijk. Dan vindt onderhoud plaats vanuit regulier beheer.
 • Voorzitter stelt voor uitwerking buurtbeheerbedrijf ter informatie aan de commissie te presenteren zodra deze klaar is, zodat commissie ook inhoudelijke vragen stellen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand onderwerp

 

 

IV BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

a. Wijziging 46 Welstandsnota “beeldkwaliteitsplan Het Brunink velden 3 en 4” (stuknr. 15391)

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. le Loux (BBE), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Hanekamp (ontwerper gemeente), dhr. Ilgün (CDA)

 • Dhr. le Loux maatk zich zorgen dat restricties als minimaal 75 cm dakoversteek voor alle typen woningen een belemmering gaan vormen voor potentiële bewoners en dat geïnteresseerden daarop afhaken. Dhr. Hanekamp geeft aan bewust gekozen is voor een combinatie van veel vrijheid met enkele restrictie die een landelijk karakter geven; gemeente wil juist cataloguskarakter zoveel mogelijk vermijden.

 

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 13 februari 2012

 

b. Bestemmingsplan Het Brunink 2011 (stuknr. 15455)

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Sundaram (D66), mw. Futselaar (SP), mw. Verbeek (afd. Bestemmingsplannen)

 • Commissie vraagt naar ontwikkelingen Vaneker als concurrentiefactor voor Brunink. Commissie vraagt wat hebben vorige velden hebben opgeleverd want sommige kavels staan daar nog leeg.
 • Dhr. Wallinga licht toe dat andere velden op 1 kavel na zijn verkocht. Totaal in Brunink nog 6 kavels vrij. Er is geen concurrentie met Vaneker want betreft ander type kavel (Vaneker vanaf 1000 vierkante meter, Brunink tot 700 vierkante meter). Alle uitgifte gaat via bureau kaveluitgifte, dus alle info van alle projecten is centraal beschikbaar voor de 700 kavelzoekenden. Brunink is specifiek woonmilieu en bestverkopende project.

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 13 februari 2012

 

V STUKKEN TER KENNISNAME

 

Er zijn géén stukken ter kennisname aangeboden.

 


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

SLUITING: 21:54 uur