Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: G.C. Hanna; D. Bouwman; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; wethouder: W.E. Wallinga, A. ten Kate (stadsdeelmanagement)

Afwezig:

J. Sundaram (D66) en B. Veldkamp (CU)

Locatie:

Obs De Averbeke, Runenberghoek 5 te Enschede

 

 

 

I OPENING (19:34 uur)

 

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ten Kate, mw. Grooten (D66), wethouder Wallinga

 • Voorzitter heet mw. Hannink welkom, die de plaats inneemt van dhr. Kort die in een andere stadsdeelcommissie zitting heeft genomen i.v.m. het vertrek van GroenLinks-raadslid mw. Van Heijster.
 • De fractie Enschede Solidair blijft voorlopig onvertegenwoordigd in de commissie, aangezien dhr. Hermans is gestopt als fractievertegenwoordiger en er (nog) geen vervanger is aangewezen.
 • Het gebied van en rond het leegstaande De Windroos heeft nog geen bestemming. Vandalisme is niet geconcstateerd.
 • Mw. Grooten lanceert ikv ‘Zuid meest duurzame stadsdeel’ volgende ideëen:

- Denktank Zuid opzetten.

- Meest duurzame idee op film (inzending door bedrijven en burgers).

 • Wethouder Wallinga maakt melding van het trieste overlijden van een scholier van het Bonhoeffer college. College en commissie betuigen van hun deelname.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 1 februari 2011

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Grooten (D66), mw. Futselaar (SP)

 • Mw. Grooten en mw. Futselaar missen nog enkele opmerkingen in de opsomming van wensen voor het stadsdeel Zuid bij punt IIIb.

Besluit: besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, dhr. Hanna (PvdA, dhr. Bouwman (PvdA).

 • Aandachtspunten A10 (wijkaccommodaties) en A11 (wensen tav jaaprlan Zuid) worden van de lijst verwijderd. T39 (winkelcentrum Zuid) blijft aandacht behouden maar gaat wel van de lijst af. Toezeggingen 51 (kruispunt Broekheurnerring), 60 (effect projecten Kultuurstraat), 61 (Straatverlichting) en 62 (jaarplan) worden van de lijst afgevoerd.
 • Nog toevoegen nav vergadering 1 febr: draaiarmen en kiss & ride zone Knalhutteweg.

Besluit: nog niet vermelde punten en nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

Dhr. Ilgün (CDA) – Klein onderhoud

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ilgün (CDA), wethouder Wallinga

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de stortkokers buiten bereik van het nieuwe afvalbeleid blijven tot nader order en dus gewoon in gebruik blijven. De afvoer van de containers waar de stortkokers op uit kmen valt wél onder het nieuwe afvalbeleid.

f. Vragen het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Er zijn geen vragen voor de stadsdeelcommissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a. Aanvraag herziening bestemmingsplan Helmerstraat 396-400

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ensink (architect), mw. Futselaar (SP), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Grooten (D66), Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), mw. Hannink (GrL), dhr. Van der Vloet (VVD), wethouder Wallinga, mw. Smit (gemeente).

 • Dhr. Ensink licht toe dat de bedoeling van de restauratie is het terugbrengen van de situatie van na 1938 en waarom bewoning noodzakelijk is voor onderhoud van het erf.
 • Commissie vraagt waarom de plannen niet meer aangepast aan de criteria van de Gids Buitenkans; de plannen bieden ook niet voldoende terugkeer van cultuur-historische waarden. D66 wenst het voorstel eerst nog in de fractie te bespreken, maar gaat er vanuit dat dit een hamerstuk is.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 april 2011.

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Ontwikkelingen wijkcentrum De Helmer

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Reinink (namens bewoners Helmerhoek), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), mw. Grooten (D66), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Reinink verzoekt commissie kritisch te kijken naar de plannen en vraagt aandacht voor verkeersdruk, parkeerdruk en andere plek voor het gezondheidscentrum c.q. een andere oplossing voor het verdwijnen van het wijkcentrum. Bewoners willen ook geïnformeerd worden zonder dat dit via een wijkraad gaat.
 • Commissie stelt vragen over o.a. de wijze van communiceren met de bewoners, daadwerkelijk gebruik van het wijkcentrum en de plannen van huidige gebruikers. Verder roept de commissie op om de bewoners vooral te blijven betrekken bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven.
 • Wethouder Wallinga licht toe dat Alifa niet meer de vaste beheerder is van het wijkcentrum, dat er een veel mindere bezetting is dan voorheen en dat er 5 ton per jaar tekort is op gemeentelijke accommodaties. De wethouder benadrukt dat al het buurtvermogen een plek in de wijk moet blijven behouden, daar of ergens anders.
 • Wethouder geeft aan dat bewoners er nu beter bij worden betrokken en dat ‘er wisselgeld mogelijk is, mits bewoners zelf dan ook aan zet zijn’. Het is nog niet bekend wat er met oude gezondheidscentrum gaat gebeuren. Delen van functies (activiteiten + gezonheidscentrum) is niet realistisch. Verkeersdruk wordt meegenomen in plan.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

b. Verkeersmaatregelen kruispunt Broekheurnerring / Broekheurnerondweg

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Van Aken (gemeente), mw. Prijs (bewoner), dhr. Landegge (bewoner), wethouder Wallinga, mw. Hoekstra (bewoner), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. le Loux (BBE), mw. Grooten (D66), dhr. Hanna (PvdA), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), dhr. Ilgün (CDA).

 • Dhr. Van Aken geeft in presentatie aan welke oplossingen er nu voor liggen die zijn besproken met wijkraad en bewoners.
 • Mw. Prijs geeft aan waarom zij tegen een extra oostelijke oversteek is. Dhr. Landegge heeft nog een alternatieve oplossing door het fietspad Oostervelderblokweg erbij te betrekken.
 • Commissie is verbaasd te moeten constateren dat de gepresenteerde oplossing gelijk is aan de eerste ideeën van vorig jaar en vraagt izch af wat er is gebeurd met alle bijdragen van de bewoners.
 • Afgesproken wordt om op korte termijn ter plekke te gaan kijken (is 21/3 gebeurd, secr.)

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

c. Landinrichting Zuid, deelgebied Broekheurne

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Tuinstra (Landinrichtingscommissie), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD).

 • Dhr. Tuinstra informeert commissie over de landinrichtingsplannen Zuid.
 • Commissie vraagt naar effect bezuinigingen op de 80 hectare nieuwe natuur: dit wordt nog net op tijd uitgevoerd om daar geen nadeel van te hebben. Uitzondering: de zogenaamde ‘robuuste verbindingszones’; daar op is het effect nog onbekend.
 • Verzoeken vanuit scholen en wijkraden inzake educatieve acties worden graag door de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie EZ ondersteund.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

d. Stawel: projecten in Zuid

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Meutstege (Stawel), mw. Grooten (D66), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), dhr. Visser (bewoner).

 • Dhr. Meutstege van Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling houdt informerende presentatie over uitgangspunten en taken Stawel. Geeft aan dat Natura 2000 (Aamsveen) een pijnpunt is voor Stawel i.v.m. beperking vergunningverlening. Interessante data:

- 9 mei: Groene Diensten in het randprogramma

- mei 2011: bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost

 • Dhr. Meutstege doet suggestie om in juni excursie in buitengebied te houden.
 • Commissie stelt aanvullende vragen, o.a. over de aansluiting met duurzaamheid, verhouding Stawel en Landinrichtingscommissie en zorgvoorzieningen in het buitengebied. Stawel is ook betrokken bij advies en begeleiding Helmerstraat 396-400.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

a. Jaarplan Zuid 2011

b. Stadsdeelrapportage Zuid 2010

 

 

EINDE: 22:20 uur