Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: G.C. Hanna; D. Bouwman; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; Enschede Solidair: J.J. Hermans; wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

geen

Locatie:

Assyrisch Mesopotamische Vereniging Enschede, De Reulver 112a

 

 

I OPENING (19:35 uur)

 

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), J.J. Hermans (PvdA)

 • Dhr. Eerenberg attendeert de commissie op de bijeenkomst over het pilotproject ‘burgers aan het stuur’ (innovaties ophalen uit de wijken) op dinsdagavond 1 maart.
 • Voor vergadering 19 april schouw Wesselerbrinkpark, twee weken daarvoor (op 2 april)  Opschoondag.
 • Brief ter kennisname wordt pas meegenomen in bespreking als er een besluit van het college ligt over de eventuele aanwijzing van een tweede locatie in Zuid voor de opvang van dak- en thuislozen.
 • 7 juni praat de commissie uitgebreid en informeel over onderwerp duurzaamheid.
 • Dhr. Hermans bedankt de commissie voor de attenties tijdens zijn afwezigheid.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 • In verband met de aanwezigheid van belanghebbende bij agendapunt IIIa – het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Leppeweg 196-198’, wordt dit agendapunt behandeld vóór de inhoudelijke agendapunten.

Besluit: agenda wordt gewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 december 2010

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD)

 • Dhr. Van der Vloet mist bij IIb (n.a.v. toelichting wethouder inzake nieuwe buurtcentrum Stroinkslanden) zijn vraag of de buurtkamers dan worden opgeheven. Passage zal worden nageluisterd en eventueel in de besluitenlijst aangevuld.

Opm.: opmerking van dhr. Van der Vloet betrof: de vraag of Power en andere op De Reulver gevestigde verenigingen en “meer van dat soort ontmoetingsclubs en –centra” dan ook naar het nieuwe wijkcentrum Stroinkslanden verhuizen. Buurtkamers zijn niet expliciet genoemd. Besluitenlijst wordt derhalve niet aangepast.

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Le Loux (BBE), mw. Futselaar (SP), wethouder Wallinga, dhr. Hermans (ES), mw. Nekkers, dhr. Kort (GrL)

 • n.a.v. pag. 2 besluitenlijst vergadering 7 dec. 2010: ‘Overzicht initiatieven‘: dhr. Van der Vloet mist die afpsraak op de toezeggingenlijst. Zal alsnog worden toegevoegd.
 • Toezegging op basis van opmerkingen van mw. Prijs wordt aan lijst toegevoegd.

Besluit: genoemde nog niet vermelde punten en nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

e. Rondvraag

1. Dhr. Hermans (ES) – Afvalbeleid en stortkokers

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Hermans (ES), wethouder Wallinga

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de stortkokers buiten bereik van het nieuwe afvalbeleid blijven tot nader order en dus gewoon in gebruik blijven. De afvoer van de containers waar de stortkokers op uit kmen valt wél onder het nieuwe afvalbeleid.

2. Dhr. Hanna (PvdA) – Knalhutteweg nog steeds onveilig

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Hanna (PvdA), wethouder Wallinga

 • Draaiarmen werken niet vanwege constructiefout. Nieuwe constructie wordt gemaakt en valt onder aansprakelijkheid leverancier. Datum plaatsing nog niet bekend. Bekeuringen zijn uitgedeeld aan parkeerders, maar handhaving kan slechts incidenteel. Hopelijk helpt dit ouders om de draaiarmen te willen bedienen.

3. Dhr. Bouwman (PvdA) – Herstel bos met ecologische waarde

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga

 • Een ecologe heeft het terrein beoordeeld en bepaald wat er nodig was, rekening houdend met de ecologische waarden. Er is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. Hoveniersbedrijf heeft de werkzaamheden conform de overeenkomst uitgevoerd.
 • In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost 2009 heeft het perceel de bestemming "bos" en "wonen" verkregen. De bestemming "bos met ecologische waarden" wordt namelijk niet meer gebruikt in het nieuwe plan en vervangen door de bestemming "bos". De bestemming "bos" is in de nieuwe doeleindenomschrijving wel zwaarder gemaakt, zodat het geen verarming is."

4. Mw. Futselaar (SP) – Effecten projecten Kultuurstraat

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), wethouder Wallinga

 • Wethouder Wallinga vind de monitor van ondergeschikt belang i.v.m. de omvang ervan en gaat liever uit van kwalitatief onderzoek, zoals gesprekken met bewoners. Daarnaast hangt veel nog af van de herstructurering Bijvank en het al dan niet doorgaan van de opvanglocatie Vlierstraat. Én is project Kultuurstraat ingehaald door andere ontwikkelingen. Het is daarom nog niet te zeggen wat bewoners verwachten. De wethouder geeft aan er graag op terug te komen en te kijken naar wat juiste instrument is om dit te meten.

5. Mw. Futselaar (SP) – Kapotte straatverlichting

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), wethouder Wallinga

 • Beantwoording van deze vraag worrdt z.s.m. schriftelijk afgehandeld omdat desbetreffende ambtenaren niet bereikbaar waren.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

f. Vraag het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van Rein (bewoner Wesselerbrink), wethouder Wallinga, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Kort (GrL).

 • Dhr. van Rein geeft toelichting op de door hem verzonden brief (staat ter kennisname op deze agenda) waarin hij stelt dat er geen draagvlak is voor de plannen van een opvanglocatie aan de Vlierstraat.
 • Wethouder Wallinga licht het communicatieproces tot nu toe en geeft aan dat er opdracht is gegeven voor het maken van een informatieve beeldreportage waarin voor- én tegenstanders aan het woord komen. Verder geeft de wethouder aan dat het onwaarschijnlijk is dat het college al een besluit zal hebben genomen dat op 15 maart in de stadsdeelcommissie Zuid kan worden besproken. Tot slot geeft de wethouder aan dat het proces voor de aanwijzing van een locatie in West medio februari zal beginnen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

a. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost Leppeweg 196-198”

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Ilgün (CDA), wethouder Wallinga, mw. Van der Heijden (gemeente).

 

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 14 februari 2011.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Stadsdeelrapportage Zuid 2010

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), mw. Nekkers (stadsdeelmanager), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Hermans (ES), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Kort (GrL), dhr. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga.

 • Commissie is onverdeeld positief over de voortgang. Wil graag volgende keer wel recenter overzicht (staat nog meerdere keren in: ‘te realiseren in 2e helft 2010’).

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Jaarplan Zuid 2011

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank), mw. Flore (Seniorenproof), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Grooten (D66), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Hermans (ES), mw. Futselaar (SP), dhr. Kort (GrL), dhr. le Loux (BBE), mw. Mekkers (stadsdeelmanager), mw. Oude-Nijhuis (Alifa).

 • Dhr. Visser maakt van de gelegenheid gebruik om een update te geven over het proces rondom de herstructurering Bijvank, waarbij nu cruciale fase van keuze (door bewoners) en toebedeling (door corporatie) van de woningen is aangebroken.
 • Mw. Flore mist in Jaarplan twee elementen voor ouderen: buurtkamer/ontmoetingsplek in Wesselerbrink (is al 5 jaar een wens) en breed overleg hoe ouderenbeleid Zuid er uit komt te zien (is er al wel voor Wesselerbrink). Mw. Nekkers geeft aan dat ontmoetingsplek voor ouderen in Zuid in andere vorm wél wordt beoogd.
 • De voorzitter vraagt de commissie naar wensen, ambities en opmerkingen. Conform afspraak worden deze opgenomen in de besluitenlijst:
 • VVD: wens = 1 op 1 rondetafel gesprekken organiseren met partners en jeugd.
 • VVD: mist visie en een lange termijn plan, voelt zich niet uitgedaagd door het jaarplan.
 • CDA: wens = alle talenten in de wijk worden benut en komen tot uiting.
 • CDA: wens =  er komen ook JOP’s op andere plekken dan de Helmerhoek.
 • CDA: mist activiteiten bij migrantenproblematiek.
 • CU: wens = er komt schot in de doorontwikkeling van winkelcentrum Zuid.
 • CU: wens = evaluatie jongerenwerk Zuid in april.
 • CU: financiële kant van jaarplan baart zorgen. Wat zijn de gevolgen hiervan?
 • ES: wens = groepen Wesselerbrink leven minder langs elkaar heen; betere onderlinge contacten.
 • SP: wens = de drie doelen van de Kultuurstraat worden gehaald.
 • SP: wens = mensen in rolstoel hoeven niet zelf hun straatjes sneeuwvrij te maken.
 • SP: wens = alle straatlantaarns milieuvriendelijk.
 • SP: mist structurele oplossing voor eenzaamheid onder ouderen in Helmerhoek.
 • SP: mist activiteiten voor jongeren (staat nu niet in jaarplan m.u.v. sport).
 • SP: weinig contact tussen culturen; is moestuin voor volwassenen een oplossing?
 • SP: moeten echt concreet wat gaan doen voor senioren in Zuid.
 • GrL: wens = straatvoetbaltoernooi.
 • GrL: wens = eenzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid.
 • GrL: er komt invulling voor het migrantenwerk/vluchtelingenwerk.
 • GrL: wat gaan we doen met de sociale agenda? Wat is de koppeling met projecten?
 • BBE: wens = alles wordt uitgevoerd en alles lukt.
 • BBE: regelmatig terugkoppeling.
 • BBE: welk project Zuid is aangegeven als kantel-project?
 • BBE: wat zijn de proejcten ter extra stimulans betreffende integratie?
 • PvdA: wens = er komt een lange termijn visie op Zuid.
 • PvdA: mist activiteiten voor Oosterveld (wijkraad gaf nl. met name activiteiten Oosterveld aan bij brainstorm over Buurt in Actie).
 • D66: wens = meer met elkaar leven.
 • D66: wens = Zuid wordt het meest duurzame stadsdeel.
 • D66: wens = samen is het leuker; blijf komen op de stadsdeelcommissie!
 • Mw. Oude Nijhuis geeft namens Alifa aan dat de groep 70+ lastig te bereiken is; de “jongere oudere” is de brug daar naartoe. Ouderenconsultatiefunctie is onlangs aan Alifa toebedeeld. Is vervolg op ‘Enschede gaat ervoor’. Anders dan voorheen wordt er niet stedelijk ingekocht bij Alifa, maar wordt er stedelijk aangeboden en per stadsdeel ingekocht. De extra straathoekwerkers zijn binnenkort actief.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat stedelijke kaders al verwoord staan in het jaarplan. Een doorkijkje op lange termijn lijkt een goed idee.

 

c. Duurzaamheid Zuid

Sprekers: dhr Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP).

 • Dhr. Van der Vloet roept in “op de kist-sessie” om als gemeente quick-win in Zuid te realiseren door alle lantaarnpalen in Zuid van “groene” straatverlichting te vooorzien.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunten

 

 

EINDE: 22:15 uur