Voorzitter:

mw. M.E.J.H. Kronenburg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: B. Can (wnd. Stadsdeelmanager Zuid)

Afwezig:

CDA: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: mw. H.A. Nijhuis; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg

Locatie:

Cocon Zuid, Buurserstraat 250A te Enschede

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. M. Kronenburg (vz), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, S. Gabriël (CDA)

 • vergadering van 14 april zal eerder beginnen i.v.m. de sociale agenda.
 • Marjan Nekkers wordt m.i.v. 1 mei 2009 de nieuwe stadsdeelmanager Zuid.
 • op 2 april is er een bijeenkomst voor bewoners en raadsleden inzake het Stroinksbos.
 • volgens een onderzoek van de Rekenkamer is het stadsdeelgewijs werken in Enschede een succes.
 • er zijn 3 gesprekken met de Belangengroep Knalhutteweg geweest. Wethouder wallinga zegt toe dat er in april een memo van het college aan de stadsdeelcommissie komt over welke mogelijkheden er wel en niet zijn voor het aanpassen van de situatie.
 • herstructurering Bijvank: wethouder Wallinga geeft namens Domijn aan dat er via de Woonbond een onafhankelijk onderzoek naar de woonwensen wordt ingesteld. Dhr. Gloerich en dhr. Gabriël vragen of de overeenkomst tussen Domijn en de gemeente aan de commissie kan worden voorgelegd. Wethouder Wallinga geeft aan dat de inhoud van deze overeenkomst aan de commissie wordt voorgelegd.

b. Vaststellen agenda

Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vergadering 27 januari 2009.

Besluit: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingen

Sprekers: D. Bouwman, E. Wallinga.

 • A5 (winkelcentrum Zuid): stuurgroep komt in april bijeen. Einddatum wordt aangepast naar juni.
 • De volgende punten schuiven om agendatechnische redenen door naar een latere datum: A7, T1, T20, T22 en T24.
 • T26 (rapport stagiair) Knalhutteweg: samenvatting wordt in april toegezonden aan commissie.

Besluit: T25 en T28 worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

 • Dhr. Kreeft en dhr. Hooiveld (Belangengroep Knalhutteweg) - Knalhutteweg.

Sprekers: dhr. Hooiveld, dhr. Kreeft, S. Gabriël (CDA), A. Enklaar (VVD), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

  • De sprekers geven een terugblik op de gesprekken die zijn hebben gehad met  portefeuillehouder Goudt. Aanvankelijk waren dit positieve gesprekken, maar nu lijkt er een patstelling te zijn. Volgens dhr. Kreeft worden de problemen die de belangengroep aankaart niet herkend in de 3 memo’s van de gemeente. Er is onenigheid over feiten en over het weren van vrachtverkeer. De belangengroep pleit er daarom voor om een onafhankellijk onderzoek te laten doen naar de verkeersstromen.
  • Wethouder Wallinga geeft aan dat de set van maatregelen die met de belangengroep zijn besproken niet tot overeenstemming hebben geleid. De wethouder beschouwt de inspraak van de belangengroep nu als ‘leeswijzer’.
  • Dhr. Gabriël (CDA) – sluiting basisschool Het Oosterveld

  Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder wallinga, dhr. Nipperus (Consent)

   • De heer Gabriël licht toe dat zijn vragen gaan om het proces dat is gevolgd t.a.v. de sluiting van obs Het Oosterveld. De medezeggenschapsraad heeft aan dhr. Gabriël aangegeven zeer ontevreden te zijn over het proces. Dhr. Nipperus geeft aan dat hij van de medezeggenschapsraad andere geluiden hoort dan die dhr. Gabiël verwoordt.

  •  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

   

  II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

  a-1 Deelproject Jeugd, sport en vrije tijd (Stroinkslanden 2015)

  Sprekers: mw. Volbers (stadsdeelmanagement), mw. Annink (Kind aan Zet), mw. Karabacak (wijkwerk Alifa), dhr. Snippert (I-vents), dhr. Schiphorst (sportactivering), dhr. Brummer (Media & Art), dhr. Delogu (jongerenwerk Alifa), S. Gabriël (CDA), B. Sanders (BBE), A. Enklaar (VVD), W. v.d. Noordt (PvdA), mw. M. Kronenburg (vz), wethouder Wallinga.   

  • Met een zestal korte presentaties van wijkpartners wordt een beeld gegeven van de diversieit aan projecten die er zijn ten behoeve van de jeugd. Zoals onder andere kinderinspraak, buddy-project Ontdek Zuid, Sportboulevard, Fairplay Scoort en een filmproject voor en door jongeren.

  •  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

  a-2 Jeugdproblematiek Zuid

  Sprekers: mw. Volbers (stadsdeelmanagement), S. Gabriël (CDA), D. Bouwman (PvdA), M. Gloerich (SP), A. Enklaar (VVD), W. v.d. Noordt (PvdA), mw. Kronenburg (vz), werthouder Wallinga.

  • Mw. Volbers geeft een toelichting op de memo jongerenproblematiek.
  • De commissie concludeert breed dat er momenteel te weinig geld is voor deze serieuze jongerenproblematiek in Zuid. Wethouder Wallinga geeft aan dat hij wel in gesprek wil met Alifa over het percentage jongerenwerk binnen het totale welzijnswerk, maar dat dan binnen het bestaande budget. Ook over een herverdeling van het budget over de wjken kan worden gesproken.
  • Na enkele opmerkingen van de commissie dat dit onderwerp nog niet voldoende is doorgepraat en dat de politieke discussie te weinig plaats krijgt, concludeert de voorzitter dat een vervolg noodzakelijk is, waarbij de commissie zich zal richten op de analyse van de problematiek, de methodiek van oplossingen en het budget. Mogelijk wordt een informele sessie tussentijds ingepland.

  •  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

  b. Speelnota zuid

  Dit agendaonderwerp komt in verband met de tijd te vervallen en schuift door naar een voglende vergadering.

  c. Jaarplan Zuid

  Sprekers: mw. Woltjer (BewonersTeam Stroinkslanden), dhr. Visser (namens Piksenbrink), dhr. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), wethouder Wallinga, D. Bouwman (PvdA), M. Gloerich (SP), S. Gabriël (CDA).

  • Mw. Woltjer attendeert de commissie op de bijeenkomst van 2 april over het Stroinkbos. Wethouder Wallinga geeft aan dat het een open beslisproces is en dat de stadsdeelcommissie besluit over het bos.
  • Dhr. Visser vraagt naar het draagvak voor het jaarplan en adviseert de commissie te toetsen op prioriteit, regie en verantwoording. Dhr. Visser vindt het jaarplan een opsomming van plannen. Wethouder Wallinga geeft aan dat het jaarplan een co-productie is van gemeente en partners in de wijk.
  • Verder worden vragen gesteld over de haalbaarheid van de planning. Wethouder Wallinga geeft aan dat in het jaarplan 2009 alleen nieuwe zaken staan en het dus geen totaaloverzicht is.
  • De commissie mist in dit jaarplan o.a. de aandacht voor de omgevingTwentehallen en tevens het overzicht in vergelijking met het jaarplan van vorig jaar (continuïteit). Verder worden vragen gesteld over de haalbaarheid van de planning. Wethouder Wallinga geeft aan dat in het jaarplan 2009 alleen nieuwe zaken staan en het dus geen totaaloverzicht is.

  •  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

   

  III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

  a. Vaststellen herziening 69 Bestemmingsplan Buitengebied 1996

  Besluit: dit raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.


  •  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

   

  Sluiting: 22:25 uur