Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Aanwezig:

PvdA:; D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; D66: E. Eerenberg; wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; mw. M.E.J.H. Kronenburg; VVD: mw. H.A. Nijhuis; ChristenUnie: B. Veldkamp.

Locatie:

Wijkcentrum Stroinkslanden, Het Stroink 64 te Enschede

 

 

 

I OPENING

a) Mededelingen

 • Dhr. Bas Morsink vertrekt as manager openbare ruimte Noord en Zuid.
 • Er komt een totaalplan voor het verkeer op industrieterrein De Reulver, met instemming van de ondernemersvereniging.
 • Jeugdproblematiek Helmerhoek wordt nu in beeld gebracht. Een volgende vergadering zal wethouder commissie informeren. Dhr. Gloerich vraagt of de aanleding een stijging van meldingen is of iets anders. Wethouder Wallinga geeft aan dat er toenemende problematiek in meerdere cijfers is.

b) Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 april 2008

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Bouwman (PvdA).

Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) constateert dat in de vorige vergadering het besluit tav versterken werking stadsdeelcommissies niet expliciet genoeg is geweest: wel is besloten dat de vergadervitamines worden overgenomen, maar er is geen duidelijke afspraak over de richting van de proeftuinen die de commissie wil. Stadsdeelmanagement heeft met haar voorstel bedoeld ondersteuning te bieden bij wijze van behandelen van agendaonderwerpen en bij het bepalen van de rol die de commissie wil spelen in processen en onderwerpen.

Mw. Boes-Schoonderbeek vertaalt de signalen die de commissieleden over dit onderwerp hebben gegeven in het volgende voorstel:

 • commissieleden stellen zich actiever op mbt inbreng agendapunten door niet alleen vragen te stellen, maar ook onderwerpen ter agendering aan te dragen die komen vanuit de actualiteit of vanuit signaalwerking.
 • agendaoverleg kijkt integraal enkele vergaderingen vooruit.
 • commissie kiest niet voor een specifieke proeftuin of experimentveld, maar laat proeftuinen gelden als uitgangspunt voor de manier van behandelen van agendaonderwerpen en daarbij het jaarplan Zuid 2008 als aanknopingspunt te kiezen. Ergo: commissie mag zelf vooraf onderwerpen aanwijzen (o.a. uit het jaarplan) en aangeven op welke wijze ze die graag behandeld wil zien. Daarbij kan de commissie “proeftuinen” op bijvoorbeeld de interactiviteit, de communicatie, etc. Bijvoorbeeld door hier expliciet naar te vragen aan het eind van elke commissievergadering en zo de link te leggen naar het agendaoverleg dat dus verder vooruit gaat kijken.

Commissie gaat akkoord.

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld, met inachtname van toegevoegde concretisering van afspraken (zie hierboven).


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

 • A4 (wijkonderhoud) : alleen bij nieuwe ontwikkelingen.
 • T9 (voorzieningencompagnie) : stadsdeelmanagement is nog niet zover; schuift door naar vergadering 28 oktober 2008.
 • T10 (verkeer school Bijvank) : dhr. Bouwman meldt dat er een handtekeningenactie is gestart. Dit strookt niet met de info uit de memo van de wethouder. Dhr. Bouwman adviseert de wethouder de bewoners te informeren.
 • T13 (dhr. Lentink) : heeft inmiddels brief gehad van het college.
 • T15 (NMRE) : de NMRE is wel gehoord in Zuid, maar onbekend of dit ook op stedelijk niveau is gebeurd.

Besluit: A4 wordt van lijst afgevoerd. T9 krijgt als einddatum 28 oktober. T10 t/m T14 worden van lijst afgevoerd. T15 krijgt als einddatum 15 september. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

 

e) Rondvraag

 • Dhr. Bouwman (PvdA) – Enschede-zuid “ZZP-proof”.

Sprekers: dhr. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga, mw. Boes-Schoonderbeek (vz)

Dhr. Wallinga licht toe dat Enschede meedoet aan het tijdenbeleid van minister Plasterk (koplopergemeente). Onderdeel daarvan is ZZP-beleid. Lokale inventarisatie ZZP-ers is in de maak. Het rapport is deze maand beschikbaar. Mogelijk iets voor volgende commissievergadering? Vraagt zich af of Zuid wel “ZZP-proof” moet zijn; koppeling met Kennisspinnerij Stroinkslanden 2015 is wel mogelijk. In de Helmerhoek zijn relatief veel ZZP-ers (Zelfstandige Zonder Personeel). Behoeftenstructuur wordt geïnventariseerd. Wethouder merkt op dat dit eerder een stedelijk vraagstuk is en het dus ook in de stedelijke commissie besproken zou moeten worden.

Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) geeft aan dat onderwerp ZZP mee kan met de volgende vergadering (Stroinkslanden 2015).

 • Dhr. Bouwman (PvdA) namens mw. Kronenburg (PvdA) – parkeren vrachtwagens in Zuid.

Sprekers: dhr. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga, dhr. Wesseloo (poitie Zuid), dhr. Sanders (BBE)

Dhr. Wallinga geeft aan dat parkeerproblematiek vrachtwagens stedelijk probleem is; er is te weinig capaciteit aan bewaakte parkeerplaatsen. Levert ook in woonwijken overlast op. Optreden gebeurt alleen in hinderlijke situaties. Dhr. Wesseloo geeft aan dat handhaving lastig is en oplossingen binnen Keurmerk Veilig Ondernemen duur. Op De Reulver is probleem extra ingewikkeld, want chauffeurs zijn niet van lokale bedrijven.

Dhr. Sanders doet suggestie te kijken naar locatie voormalige terreinen brandweer Vlierstraat en garage Christenhuis.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Voorzieningencompagnie Zuid

Sprekers: dhr. Hendriks (VCZ), M. Gloerich (SP), B. Sanders (BBE), S. Gabriël (CDA), D. Bouwman (PvdA), E. Eerenberg (D66).

Dhr. Hendriks licht stand van zaken toe: voorzieningencompagnie in rol van makelaar, initiator en gastheer. Richten zich op grote diversiteit aan doelgroepen. Sinds start per 1 maart 2008 al 10 aanvragen gehad en 4 matches tussen vraag en aanbod gemaakt.

Commissie reageert positief op de voortgang. Vraagt wel of het geheel al financieel dekkend is (maar na 4 matches is daar (nog) te weinig zicht op) en hoe de financiën en beloningen worden geregeld. Voorzieningencompagnie is nu bezig een systematiek te ontwikkelen om de prijs(door)berekeningen vergelijkbaar te maken (“sterren-systeem”).


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b) Voortgang plannen Stroinkslanden 2015

Sprekers: wethouder Wallinga, mw. Haverkamp (ontwikkelingsmanager Zuid), mw. Ten Wolde (De Woonplaats).

Dhr. Wallinga kondigt raadsvoorstel aan waarin een grondige en ambitieuze aanpak voor Stroinkslanden zal staan bedoeld om de huidige neerwaarste spiraal in de wijk te pareren. Dit raadsvoorstel komt naar verwachting op 16 september in de stadsdeelcommissie Zuid.

Mw. Haverkamp licht proces en integraal plan toe, inclusief inbreng van De Woonplaats. Veel aandacht voor samenhang tussen fysieke, economische en sociale maatregelen. Streven is om te beginnen met de Brede School en het nieuwe wijkcentrum (maart 2010 open). In september volgen de aftrap en ontwerpbijeenkomsten met bewoners.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c) e-petitie

Sprekers: dhr. Eerenberg (D66), A. Enklaar (VVD), D. Bouwman (PvdA), mw. Arends (GrL), B. Sanders (BBE), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), M. Verhijde (stadsdeelmanager), wethouder Wallinga, mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

Dhr. Eerenberg geeft een presentatie over de mogelijkheden van het digitaal indienen van petities als element van digitale participatie van burgers en overheid. Commissie reageert overwegend positief op idee van digitale petities. Wel wordt aangegeven dat digitale participatie niet voor alle doelgroepen even interessant is, noch bestaande niet-digitale vormen zal vervangen. Goed kijken naar de mogelijkheden van nieuwe middelen. Grote voordelen zijn: aansluiting bij nieuwe generatie, uitwisseling van argumenten, multi-dimensioneler dan “slechts” emailcontact.

Dhr. Verhijde is namens de stadsdeelmanagers verantwoordelijk voor burgerparticipatie en geeft aan dat in het stadsdeel Centrum na de zomer al een proef gaat lopen met digitale participatie in het kader van de proeftuinen. Enkele commissieleden zien daar echter geen reden in voor andere stadsdelen om pas op de plaats te moeten maken, zeker niet omdat Zuid net heeft besloten om “op maat” proeftuinen uit te proberen (zie eerder).

Dhr. Wallinga pleit voor een goed management van verwachtingen en voor onderlinge afstemming van de proeftuinen waar de diverse stadsdeelcommissies zich op gaan richten.

Mw. Boes-Schoonderbeek besluit dat zij het voorstel en de opmerkingen mee zal nemen in het overleg met de commissievoorzitters en de stadsdeelmanagers.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking.

 

SLUITING: 21:43 uur