Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends;

ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg; W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

Gebouw Stadsdeelbeheer Zuid, De Reulver 100 te Enschede

 

 

I  OPENING

a. Mededelingen

Voorzitter:

 • Verwelkomt dhr. Veldkamp (CU) terug na half jaar afwezigheid en verzoekt leden commissie afscheidskaartje te tekenen voor dhr. W. Tekkelenburg (CU).
 • Doet mededeling over de behandeling in de stadsdeelcommissie West van het raadsvoorstel ‘wijziging 61 bestemmingsplan buitengebied’: dit voorstel zal als bespreekstuk op de raadsagenda worden gezet. Wethouder Koomen zal memo aan de raad sturen met aanvullende informatie over de gestelde voorwaarden.
 • Woningcorporatie Ons Huis heeft aangegeven in de vergadering van 29 januari 2008 de commissie te willen informeren over de renovatie van woningen in de Helmerhoek.

wethouder:

 • Project ‘Unieke Brink’ heeft naast de prijzen gegrepen bij de ‘Parels voor Integratie’, maar is nog in de race voor een ‘In Axis’-prijs (commissie Innovatie Openbaar Bestuur, www.inaxis.nl )
 • Herinnert aanwezigen eraan dat op 2 januari de nieuwjaarsrecepties van stadhuis én stadsdelen zijn.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), A. Enklaar (VVD), wethouder Wallinga

Dhr. Bouwman dient verzoek in m.b.t. de onderwerpen ‘sociale kaarten’, ‘wijkwelzijn’ en ‘arbeidsmarktbeleid in Zuid’. Wethouder herinnert aan afspraak dat bepaalde onderwerpen niet kaderstellend in twee verschillende vergaderingen besproken kunnen worden. Dhr. Bouwman geeft aan dat het niet gaat om kaderstelling, maar om informatie aan de commissie. Wethouder gaat hiermee akkoord. Commissie kan dan desgewenst agenderen.

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 november 2007

Spreker: M. Verhijde

Besluit: besluitenlijst incl. wijziging vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: B. Veldkamp (CU), A. Enklaar (VVD), D. Bouwman (PvdA), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, M. Verhijde

 • A2 (overleg wijkorganen): Er is inmiddels overeenstemming met de ACWO over de verordening. Is echter nog niet in het college besproken. Wordt 1e kwartaal 2008 verwacht.
 • T9 (cijfers Bijvank): )Dhr. Verhijde zegt nogmaals toe cijfers herstructurering Bijvank z.s.m. aan commissie te sturen.

Besluit: T2, T4 en T5 worden van lijst afgevoerd. A2 wordt aangepast. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

e. Rondvraag

 • Dhr. Gabriël (CDA) – Verlichting Unieke Brinken.

Wethouder geeft aan dat aansluiting door Essent niet volgens planning loopt. Na overleg zal Essent met spoed in week 51 aansluiten. Bewoners hebben aangegeven er geen vertrouwen meer in te hebben.

 • Dhr. Bouwman (PvdA) – Blinde vlekken in het glasnet.

Wethouder geeft aan “een slag in de lucht” te moeten doen i.v.m. afwezigheid projectleider. Niet aansluiten van bepaalde wijkdelen heeft ermee te maken dat principe van zelfmelding geldt voor woningbezitters: wie zich niet meldt, wordt niet aangesloten. Bij huurwoningen gaat aansluiting in opdracht van corporatie. Wethouder zegt toe zijn antwoord te zullen verifiëren bij de projectleider en aanvullende informatie ter correctie aan commissie toe te sturen als dat nodig blijkt.

 • Dhr. Bouwman – Landjepik in de Helmerhoek.

Wethouder geeft aan dat o.b.v. inventarisatie in 2004 180 woningeigenaren zijn aangeschreven i.v.m. illegaal in gebruik genomen grond. Streven was om zoveel mogelijk grond over te dragen, tenzij nutsvoorzieningen aanwezig onder die grond. Bij 130 gevallen is het traject afgerond (overgedragen danwel teruggegeven danwel in bruikleen). De overige 50 worden opnieuw aangeschreven; eventueel volgt handhaving.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Stand van zaken Buurtkamers

Sprekers: mw. Zeijlstra (voorzitter Humanitas Enschede), mw. Hofte (hoofd Thuiszorg De Posten), mw. Boelhouwers (noabers seniorenproof Wesselerbrink), D. Bouwman (PvdA), B. Sanders (BBE), B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga, M. Verhijde.

 • Mw. Zeijlstra licht functie en belang buurtkamers toe. Buurtkamers passen goed in de WMO. Financiële onzekerheid duurt al lang.
 • Mw. Hofte licht toe dat De Posten wél gebouw beschikbaar blijft stellen. Buurtkamers nog steeds succes: sinds nieuwe locatie aan Assinklanden in Stroinkslanden sterke stijging bezoekersaantallen. De Posten wil meefinancieren, maar niet alleen.
 • Mw. Boelhouwers geeft aan dat al in 2005 een buurtkamer werd aanbevolen i.k.v. ‘ouder worden in de Wesselerbrink’. Pleit namens werkgroep Noabers nogmaals voor buurtkamer-achtige opzet, eventueel in combinatie met loketdiensten en nieuwe gezondheidscentrum De Kiepe.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat hij buurtkamers niet wil laten vallen en dat financiering buurtkamers voor 2008 wordt geregeld. Benadrukt wel dat huidige vorm van financiering wordt beëindigd en dat het nog steeds de bedoeling is dat organisaties kosten buurtkamers zelf opnemen in hun organisatiekosten. Wethouder geeft ook aan dat steun gemeente afhankelijk is van steun van de organisaties: geen steun organisaties betekent geen steun gemeente.
 • Wethouder ziet wel mogelijkheden voor 2009 binnen wijkwelzijnsbudget. Allereerst fusie Wijkwelzijn Ouderen met Alifa. Daarnaast is er 100.000 voor 4 stadsdelen beschikbaar binnen wijkwelzijn. Als college en raad daar als prestatie opnemen: laagdrempelige functies voor ouderen, dan kunnen aanbieders zoals buurtkamers daar op inschrijven.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b. Evaluatierapport Buurt in Actie

Sprekers: mw. Oude Nijhuis (Alifa), A. Enklaar (VVD), E. Eerenberg (D66), B. Sanders (BBE), B. Veldkamp (CU), S. Gabriël (CDA), D. Bouwman (PvdA), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), M. Verhijde, wethouder Wallinga

 • Commissie vindt dat het rapport goed maar algemeen beeld geeft: hoe zit het in Zuid? Hoe is het doelgroepenbereik? Wordt de samenwerking burgers-gemeente goed vastgehouden? Wat is het effect op de sociale samenhang?
 • Dhr. Verhijde is niet zeker of er ook een evaluatie per stadsdeel is. Dit zoekt hij nog uit. Dhr. Verhijde zegt tevens toe aan collega-stadsdeelmanagers het voorstel te doen voor een soortgelijke evaluatie over 2006-2007. Buurt in Actie leverde actieve betrokkenheid op die verder gaat dan de eigen buurt en langer duurt dan Buurt in Actie. Zie bijvoorbeeld BewonersTeam Stroinkslanden en Oosterveld.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat versterking sociale samenhang niet alleen een zaak is van achterstandswijken, maar ook van andere buurten. Bijvoorbeeld bij eerste signalen van afzwakkende samenhang, zoals in de Helmerhoek.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststelling herziening 44 Bestemmingsplan Buitengebied 1996

Spreker: M. Gloerich (SP)

Besluit: als hamerstuk naar raadsvergadering van 17 december 2007.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand onderwerp

 

SLUITING:  21:15 uur