Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg; A. Boersma ; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar;

SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends;

ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; D. Bouwman; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

Sint Kuryakoszaal, Wesselerbrinklaan 110 te Enschede

 

 

I OPENING

a) Mededelingen

 • Dhr. Boersma (PvdA) treedt op als vervanger van dhr. Van der Noordt (PvdA).
 • De Wesselerbrinkballade was een mooi toneelstuk en een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Commissieleden waren slechts beperkt aanwezig.
 • Dhr. Jonker (vz wijkraad Wesselerbrink) ligt in het ziekenhuis. Commissie wenst hem sterkte en beterschap.

b) Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 29 januari 2008

Sprekers: mw. Arends (GrL), wethouder Wallinga

Mw. Arends vraagt of het correct is dat er een voorstel projectbureau sociale agenda komt. Dhr. Wallinga bevestigt dit: er is een projectteam sociale agenda opgezet, met o.a. ontwikkelingsmanagers. Plannen voor Stroinkslanden en Wesselerbrink worden in 2008 gepresenteerd. Helmerhoek volgt in 2009. Beleidsnota over sociale agenda is in concept klaar, moet nog naar college en dan naar raad. Zal gebeuren in samenhang met andere beleidsnota’s.

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga, M. Verhijde, mw. Kronenburg (PvdA), M. Gloerich (SP).

 • A1 (afvaloverlast): heeft verband met rondvraagpunt. Voorstel om dit punt op agenda te plaatsen voor volgende sdcie op 15 april.
 • T2 (schouw Wesselerbrinkpark): Voorstel om dit op agenda volgende sdcie 15 april te plaatsen.
 • T5 (herstructurering Bijvank): wordt ter plekke toegelicht door dhr. Verhijde: cijfers van Domijn geven aan dat er een verband is met de staat van de buurt (o.a. overlast) maar ook met “autonome factoren”. Gevolgen voor buurt zijn zowel fysiek als sociaal (vermindering cohesie). Echter: ook veel bouw- en nieuwbouwprojecten op stapel. Mensen hebben gevoel van achteruitgang omdat aan vooruitgang wordt gewerkt. Dichttimmeren van woningen is daarmee misschien nog wel de “kwaadste” keuze.
 • T6 (evaluatie Buurt in Actie): wordt ter plekke toegelicht door dhr. Verhijde: in Noord en Centrum is alleen de stedelijke evaluatie besproken van Buurt in Actie. De overige stadsdelen hebben daarnaast de resultaten over 2007 besproken. Er zijn geen afspraken gemaakt over evaluatie 2008.

Besluit: A2 en A6 worden van lijst afgevoerd. A1 en A3 komen op agenda sdcie 15 april. T5, T6, T8 en T10 worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

e) Rondvraag

 • Mw. Kronenburg (PvdA) – stand van zaken leefonderhoud Stroinkslanden en Enschede-Zuid.

Dhr. Wallinga geeft aan dat kranteartikel deels berust op misverstanden. Er zijn afspraken over het basisniveau van onderhoud. In 2007 was er een structureel probleem a.g.v. achterstand en personeelstekort. Voor 2008 zijn afspraken gemaakt om dit voor te zijn. De aanwezigheid van stadsdeelbeheer bij de wijkraadsvergaderingen werkt goed.

M.b.t. de parkeeroverlast is de politie geïnformeerd. M.b.t. de organsiatie van cluster Beheer Openbare Ruimte komt er nog een voorstel voor een regie-organisatie in de stedelijke commissie.

Wethouder Van der Zee geeft aan dat er elk jaar een kwaliteitstoets plaatsvindt. Binnenkort voor elk stadsdeel over de uitgevoerde werkzaamheden in 2007.

 • Mw. Arends (GroenLinks) – voortgang plannen Stroinksbos.

Wethouder Wallinga bevestigt wateroverlast-probleem. Heeft prioritaire aandacht. Wordt nu samengewerkt met 16 bewoners, Waterschap en Landschap Overijssel. Uitkomsten worden verwerkt in plannen herontwikkelingen Stroinkslanden 2015. Ideeën van bewoners worden meegenomen in de zogenaamde kansenkaart.

Vervolgrapportage Stroinkslanden 2015 volgt in juni 2008.

 • Dhr. Boersma (PvdA) – Straatvoetbaltoernooi Helmerhoek op 5 mei a.s.

Wethouder Wallinga licht toe dat de gebruiksvergunning voor de sportzaal maximaal 100 personen toelaat, terwijl het een toernooi betrof voor meer dan 100 personen. Dit is aangegeven aan de wijkraad.

 • Dhr. Boersma (PvdA) – Onveilige situatie school Het Bijvank.

Wethouder Wallinga licht toe dat het inrichtingsplan nog moet volgen, maar omvat technische maatregelen zoals een “zoen en zoefstrook” en verkeersplateau’s.

Wethouder Wallinga zegt toe probleem van gecombineerde verkeerstromen (bouwverkeer en schoolverkeer) mee te nemen in het overleg met ontwikkelaar Domijn en aannemers en hierover schriftelijk te rapporteren.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Herziening 57 bestemmingsplan Buitengebied 1996.

Sprekers: A. Enklaar (VVD), wethouder Van der Zee, mw. Kronenburg (PvdA), S. Gabriël (CDA), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), B. Veldkamp (CU), dhr. E. Brinkman (DSOB-bestemmingsplannen.

 • Commissie vindt dat de nieuwe ambtelijke informatie nog steeds teveel mogelijkheid open laat voor precedentwerking.
 • Daarnaast wijst dhr. Enklaar op het gemeentelijk beleid dat nieuwe nevenactiviteiten toestaat binnen bestaande bebouwing. Dhr. Enklaar steunt ondernemerschap en initiatieven, maar wil tevens duidelijke grenzen voor het buitengebied; de vervangende nieuwbouw staat niet in verhouding tot de huidige zeecontainers.
 • Commissie hanteert standpunt dat bedrijven die te groot worden voor het buitengebied zich (met hulp van de gemeente) moeten vestigen op een bedrijfsterrein.
 • Wethouder van der Zee geeft aan dat handhaving toentertijd had gemoeten, maar dat dit de levensvatbaarheid van het bedrijf zou hebben aangetast.
 • Dhr. Brinkman geeft aan dat dit geval dusdanig specifiek is, dat precedentwerking onwaarschijnlijk is.

Besluit: als bespreekstuk naar raadsvergadering van maandag 7 april.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Voorstel versterken werking stadsdeelcommissie Zuid

Spreker: mw. Boes-schoonderbeek (vz)


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b) WENS – terugblik 2007 & vooruitblik 2008, in combinatie met jaarcijfers Politie 2007 en jaarcijfers Wijkzorgteam 2007.

Sprekers: P. den Oudsten (burgemeester), Paul Wesseloo (politie Zuid), Jos Dwars (politie Zuid), Erwin Meuldijk (WijkZorgTeam), mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), M. Verhijde (stadsdeelmanager), mw. Kronenburg (PvdA), S. Gabriël (CDA), B. Veldkamp (CU), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), A. Enklaar (VVD).

 • Presentatie politiecijfers 2007: toename cijfers voor m.n. Helmerhoek en Bijvank. Algemeen in Zuid verschuiving van overlast naar mishandeling en bedreiging.
 • Presentatie Huiselijk geweld: snel optreden helpt. Is goed mogelijk gemaakt door geld voor 4 maatschappelijk werkers.
 • Presentatie WijkZorgTeam: Nu nog 2 teams in zuid, volgend jaar mogelijk 3. Opvallend is relatief hoog aantal loverboys en slachtoffers daarvan in Zuid. Verder opvallend dat er weinig signalen vanuit scholen en instellingen komen. Zorgelijk is dat er weinig hulpverlening aan jongeren onder 15 jaar is. Waarschijnlijk te maken met hoogdrempeligheid melden in combinatie met onbekendheid hulpmogelijkheden. Dhr. Meuldijk zegt toe de cijfers m.b.t. zogenaamde “versmeerde huishoudens” na te sturen.
 • Commissie gaat in op onder andere: loverboys, verfijning cijfers tot op buurt- en straatniveau, jeugdagenten, verslaving, betrokkenheid scholen en wijkraden bij WENS, cameratoezicht winkelcentra, knelpunten verkeersveiligheid, veilgiheid rondom scholen, jeugdoverlast, inzicht in risicogroepen en preventieve actie, relatie versmeerde huishoudens – huiselijk geweld – armoede, hulpverlening aan jongeren onder 15 jaar, betere analyse cijfers (verband met herstructurering, vermindering sociale cohesie etc.).
 • Dhr. Meuldijk geeft aan dat bij DMO verzoek ligt om gesprek met scholen aan te gaan om meldingen laagdrempeliger te maken. Ook het stadsdeelteam wil graag een actievere rol van de scholen en neemt dit met ze op.

 • Burgemeester steunt het voorstel om in een aparte sessie met de commissie kwalitatief nader in te zoomen op de cijfers.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

Voorzitter sluit af met de mededeling dat op zaterdag 5 april Opschoondag Wesselerbrink is. Vanaf 09:00 uur verzamelen bij de kinderboerderij.

SLUITING: 22:42 uur