Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GrL: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

mw. W. Jager (ES)

Locatie:

Gebouw Stadsdeelbeheer Zuid, De Reulver 100 te Enschede

 

(voor het beluisteren op onderdelen: scroll naar beneden en klik op de desbetreffende link)

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), A. Le Loux (BBE)

 • Op woensdag 12 mei wordt de 1e paal geslagen voor het nieuwe wijkcentrum Stroinkslanden.
 • Op donderdag 3 juni is er in de raadzaal een experimentele en interactieve commissievergadering in het kader van het Innovatiefestival.
 • Op dinsdag 9 juni is er een bijeenkomst met de wijkraden van stadsdeel Zuid (n.b. secretaris: deze bijeenkomst is na de vergadering i.v.m. de overvolle agenda uitgesteld tot na de zomer).
 • De heer Le Loux vraagt naar aanleding van de 2 vorige bijeenkomsten of de reguliere vergadering van 15 juni doorgaat. Dat is inderdaad het geval.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Agendapunt ‘straatcoaches’ wordt eerst behandeld, daarna ‘winkelcentrum Zuid’.

Besluit: agenda gewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 2 februari 2010.

Deze besluitenlijst (laatste stadsdeelcommissie van de vorige raadsperiode) is al vastgesteld in de raadsvergadering van 1 maart 2010. Er zijn geen nadere opmerkingen hierover.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: nieuwe aandachtspunten en toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd aan de lijst.

e. Rondvraag

Er zijn geen vragen ingeidend.

f. Benoeming vice-voorzitter stadsdeelcommissie]

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA).

Besluit: dhr. Bouwman wordt met algemene stemmen benoemd tot vice-voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuid.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Straatcoaches

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, mw. Oude Nijhuis (Alifa), dhr. van der Vloet (VVD), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Le Loux (BBE), mw. Grooten (D66), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 • Commissie stelt vragen over o.a. de inzetbaarheid, werving en selectie van de straatcoaches, monitoring van het project, de verhouding met de wijkcoaches en de gevolgen voor de inzet van het jongerenwerk. De heer Ilgün wil de evaluatie op de aandachtspuntenlijst. Op voorstel voorzitter wordt dit alsnog geagendeerd voor de vergadering van 15 juni.
 • Mw. Oude Nijhuis licht toe dat de 4 straatcoaches in duo’s werken en op alle uren van de dag inzetbaar zijn. Leidend voor het werk zijn de shortlist en de aansturing door de maandelijkse stuurgroep en het wekelijks contact tussen de teamleider en het stadsdeelmanagement. De inzet van straatcoaches is 5.000 uur bovenop de reguliere Alifa-inzet. De bedoeling is dat zowel de overlast als het aantal overlastveroorzakende jongeren daalt en de veiligheidsbeleving stijgt. Ten opzichte van het gebruikelijke straathoekwerk zijn de straatcoaches vernieuwend omdat ze én in duo’s werken én intensiever zijn dan straathoekwerk. De duo’s zijn een combi van ervaren met minder ervaren, zodat de kennis binnen Alifa behouden blijft.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de straatcoaches nadrukkeljik onderdeel van de keten zijn, maar dat criminiele groepen behoren tot het domein van de politie. Hij erkent dat de culturele sensitiviteit een aandachtspunt is en geeft aan dat het niet de bedoeling is om bij de programmabegroting om extra geld te vragen. De wethouder zegt toe de commissie te rapporteren over de cijfermatige ontwikkelingen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Winkelcentrum Zuid

Sprekers: E. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, dhr. van der Vloet (VVD), dhr. Koopmans (voorzitter winkeliersvereniging), dhr. Wolfs (CVVE), dhr. Lammers (Domijn), mw. Grooten (D66), dhr. Le Loux (BBE), mw. Futselaar (SP), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Kort (GrL), dhr. Veldkamp (CU).

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat hij als projectwethouder op 10 mei overleg heeft gehad met ontwikkelaar DC Vastgoed, de winkeliersvereniging en de Vereniging van Eigenaren (CVVE). Na een gemeentelijke rol die zich beperkte tot de openbare ruimte, heeft de gemeente de laatste 3 jaar bij gebrek aan doorbraak (i.v.m. getemperde ambities a.g.v. de kredietcrisis) een meer actieve en coördinerende rol in het overleg tussen partijen. Belangrijke uitkomsten uit het overleg van 10 mei zijn: Domijn trekt zich terug uit de planvorming, voormalig postkantoor wordt bij het winkelcentrum betrokken, op plek De Windroos komt een parkeerplaats, perspectief en ambitie winkelcentrum blijft overeind.
 • Zowel CVVE als de winkeliersverneiging zijn tevreden met uitkomsten van 10 mei. De CVVE stelt de kwaliteit van de winkelmeters prioritair. Dhr. Lammers van Domijn licht toe dat de corporatie gaat voor een kwalitatieve invulling rondom het winkelcentrum. De ambitie van woonlocatie op de plek van het gezondheidscentrum blijft bestaan. Als de kwaliteitseisen niet kunnen worden gehaald, dan prefereert Domijn een maatschappelijke functie op die plek.
 • De commissie vraagt naar o.a. de rol van de gemeente (géén planontwikkelaar, wél faciliterend en optredend bij dreigende stagnatie), garanties dat de ontwikkelingen doorgaan en op gewenste kwaliteitsniveau blijven en de plannen met de bibliotheek (wordt mogelijk geïntegreerd in oostzijde winkelcentrum).

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c. Bijvank-Noord update

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Schoemaker (Domijn), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66), wethouder Wallinga, mw. Van den Nieuwboer (ontwikkelingsmanager).

 • Dhr. Visser geeft aan dat er beperkte vorm van inspraak is voor de bewoners en dat 20% van de bewoners radicaal tegen de plannen zijn i.v.m. in het verleden gedane beloften inzake renovatie van de woningen. Daarnaast voelt de bewonerscommissie zich in een ongemakkelijke positie omdat de plannen voor Bijvank-Zuid anders zijn dan voor Bijvank-Noord.
 • De commissieleden vragen o.a. naar de doelstellingen van de herstructurering, de rol van de gemeente, de plannen voor burgerparticipatie in relatie tot een nieuw college en raad en extra aandacht voor zowel leegstand bij ondernemers Bijvank-Noord en een dalend aantal leerlingen op de scholen.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de herstructurering moet leiden tot: verdunning van de woningvoorraad, toevoeging van kwalitatieve woningen in diverse segmenten, renovatie van de hobbykamerwoningen en sloop van appartementen. De gemeentelijke rol beperkt is tot het toetsen van het plan aan de Woonvisie (vastgesteld in 2005). Wat betreft participatie wil de wethouder toetsen aan de oorspronkelijk gemaakte afspraken, niet aan de ambities van een nieuw college of nieuwe raad.
 • Dhr. Le Loux vraagt met nadruk aandacht voor de straten in het plan die nog niet worden gekend en roept op om draagvlak te zoeken waar die nog niet is. Dhr. Schoemaker erkent dat de combi van bewonerscommissie en klankbordavonden geen 100% dekking geeft, maar wel een groot bereik en draagvlak geeft. Domijn laat zich graag adviseren hoe de rest te bereiken.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking aangeboden.

IV STUKKEN TER KENNISNAME

Er zijn géén stukken ter kennisname aangeboden.

V SLUITING  22:10 uur