Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

VVD: R.F. Echtermeijer; Stadspartij: U. Visser; Fractie Ras: H. Ras

Wethouder: A.J. LeLoux
Ambtelijk: M.M. Verhijde (Sdm), A. Volbers (Sdm), W. Kuut (Sdm), C. Bos (projectmanager), E.P. Rouwette (verkeerskundige), B. Hempen (wijkagent Wesselerbrink)

Afwezig (mk):

GroenLinks: J. van der Zee; BBE: F.J. Siegers-Last; D66: J. Kerkwijk; VVD:
F. Ucar; ChristenUnie: H. Meijer-Ytsma; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, F. Aktan

Afwezig (zk):

PvdA: I. Sümer, T. Windmulder

 

I  OPENING

De voorzitter spreekt grote teleurstelling uit over het kleine aantal aanwezige raadsleden en vindt het beschamend dat de politiek het ten aanzien van ongeveer 20 personen ambtenaren en burgers (opnieuw) massaal heeft laten afweten om bij de stadsdeelcommissievergadering in Zuid aanwezig te zijn.

a. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit: vastgesteld

b. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VORIGE VERGADERING D.D. 6-9-2005

Besluit: vastgesteld

c. AANDACHTSPUNTEN TOEZEGGINGENLIJST

Geen opmerkingen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1) U. Visser (Stadspartij) inzake de recente vernielingen op en rond het Cruyff Court

Sprekers: U. Visser (Stadspartij), wethouder LeLoux, B. Hempen (wijkagent Wesselerbrink), A. Volbers (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Stadsdeelmanagement geeft aan het probleem al in een vroeg stadium te hebben onderkend en met diverse maatregelen enkele risicosituaties ook al heeft kunnen voorkomen. Op dit moment wordt gekeken op welke manieren er opvang en extra toezicht kan plaatsvinden in de speeltuin, in samenwerking met omwonenden en direct betrokken instanties.

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELINGEN WINKELCENTRUM ZUID (PRESENTATIE)

Sprekers: C. Bos (projectmanager), R.F. Echtermeijer (VVD), wethouder LeLoux, U. Visser (Stadspartij), H. Ras (fractie Ras)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie wacht de ontwikkelingen rond het winkelcentrum af. In het voorjaar van 2006 worden de verdere plannen aan de commissie gepresenteerd.

 

b. WERKZAAMHEDEN TOEGANGSWEG BEEKWOUDEHOEK

Sprekers: wethouder LeLoux, E.P. Rouwette (verkeerskundige), W. Kuut (Sdm), U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder meldt aan de commissie dat de werkzaamheden aan de Beekwoudehoek zullen starten in week 43.
Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en omwonenden van de Koppelboerhoek. Een uitgangspunt hierbij is geweest, dat de fietspaden niet persé hoeven te verdwijnen. N.a.v. het overleg zal de gemeente over twee weken enkele basisvoorstellen voorleggen aan de omwonenden. De plannen zullen worden gepubliceerd in de wijkkrant ‘Om de hoek gekeken’.

 

c. STADSDEELRAPPORTAGE (STARAP)

Sprekers: M.M. Verhijde (Sdm), wethouder LeLoux


•  Klik hier voor alle sprekers

Omstreeks februari 2006 wordt een overzicht van de buurtbudgetten van 2005 teruggekoppeld aan de commissie.

 

d. VOORTGANG AMBASSADEURSPROJECTEN

Sprekers: M.M. Verhijde (Sdm), U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

In verband met het lage aantal aanwezige ambassadeur-raadsleden wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende stadsdeelcommissievergadering.

 

e. VERZOEK OM HERBESTEDING SECA-2 (2005) GELDEN

Sprekers: U. Visser (Stadspartij), H. Ras (fractie Ras), M.M. Verhijde (Sdm), wethouder LeLoux


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie gaat akkoord met het verzoek. De memo wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

 

III STUKKEN TER KENNISNEMING

Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers

 


SLUITING: 21.00 uur