Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: B. Can (wnd. Stadsdeelmanager Zuid)

Afwezig:

PvdA: D. Bouwman; VVD: mw. H.A. Nijhuis; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

Locatie:

Wijkcentrum Stroinkslanden, Het Stroink 64

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, mw. M. Nekkers

 • Het jongerenwerk bij Alifa is weer op personeelssterkte.
 • N.a.v. email over jongerenoverlast Wesselerbrinkpark: wordt aangepakt.
 • Rian Olthof is bij het stadsdeelmanagement de opvolgster van Annette Oude Vrielink.
 • Marjan Nekkers is de nieuwe stadsdeelmanager Zuid en stelt zich kort voor.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Enklaar (VVD).

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 14 april 2009.

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), B. Veldkamp (CU), D. Bouwman (PvdA), E. Wallinga.

Wethouder Wallinga kondigt aan dat er m.b.t. de Knalhutteweg een voorstel aan de raad zal worden gedaan.

Besluit: T20 (Stroinkslanden fase II) en T26 (verslag stagiair Knalhutteweg) worden van de lijst afgevoerd. Alle punten inzake Knalhutteweg en herstructurering Bijvank gaan naar september 2009. Nieuwe toezggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

 • Dhr. Bouwman (PvdA): Overlast door postbodes in Wesselerbrink.

Sprekers W.v.d. Noordt (PvdA), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga geeft aan dat er nu wordt uitgezocht in hoeverre de postvoorziening in de garage vergunningsplichtig is. Bij overlast zal er handhavend worden opgetreden. Wethouder Wallinga zegt toe de commissie te voorzien van de antwoorden op de juridische vragen.

 • Dhr. Gabriël (CDA): Klachten geluidsoverlast N35

Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga

Wethouder Wallinga geeft aan dat de gemeten geluidswaarden aan de gevel binnen de normen vallen. De wethouder zegt toe de voortgang te melden aan de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand(e) agendapunt(en)

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Stroinkslanden 2015 – fase II

Sprekers: W. Haverkamp (PMBE), M. Gloerich (SP), mw. Kronenburg (PvdA), mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), S. Gabriël (CDA),B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga.

 • Mw. Haverkamp geeft informatie over de voortgang.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de planning en planvoorbereiding vertraging oploopt in verband met de economische crisis. De wethouder zegt toe de commissie te informeren als de ontwikkelingen inzake het winkelcentrum Stroinkslanden beter in beeld te brengen zijn. Voor wat betreft de groenstructuur zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn en dat komt vanzelf in de commissie terug.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

b. Stand van zaken Wijkzorgteam Zuid

Sprekers: E. Meuldijk (WZT), A. Enklaar (VVD), B. Veldkamp (CU), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), W.v.d. Noordt (PvdA), wethouder Wallinga.

 • De heer Meuldijk presenteert de resultaten over 2008 en de ontwikkelingen in 2009.
 • De commissie stelt aanvullende vragen over o.a. koppeling van databases, wachtlijsten, vergelijking met andere stadsdelen, het privacy-protocol, de (haalbaarheid van) doelstellingen, invloed van de economische crisis en de voorbeeldfunctie van Enschede binnen Netwerkstad of Nederland.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de partners de procesregie van de gemeente accepteren. Zij kunnen hun eigen taken blijven doen, zonder als partij regieverantwoordelijk te zijn.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststelling (tentatieve) grondexploitaties deelcomplexen Ringwoningen (deelgebied I) en Brede School (deelgebied II) in het project "Stroinkslanden 2015" (stuknr. 13869).

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), mw. Kronenburg (PvdA), M. Gloerich (SP), S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga.

Besluit: commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 juni 2009.

b. Weigering herziening ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1996’ (stuknr. 13924)

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), A. Enklaar (VVD)

Besluit: commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 juni 2009.

c. Herziening 73 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknr. 13925)

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), A. Enklaar (VVD)

Besluit: dit raadsvoorstel wordt opnieuw geagendeerd in de commissievergadering Zuid van dinsdag 2 juni.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

EINDE: 21:45 uur