Locatie: openbare school De Tender, Fleringenbrink 2 te Enschede.

Voorzitter:

Mw B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw M.E.J.H. Kronenburg, W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: mw. H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich;; GroenLinks: mw. C.J.M. Hannink; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; D'66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig

PvdA: D. Bouwman; VVD: A. Enklaar; Burgerbelangen: B.J. Sanders

 

I  OPENING

a  Mededelingen

    Voorzitter:

 • Opschoondag Wesselerbrinkpark zaterdagochtend 14 april. Stadsdeelcommissie is van harte uitgenodigd mee te doen.
 • In verband met tijdelijk verblijf in het buitenland is dit de laatste commissievergadering van dhr. Veldkamp (CU). Hij zal tot het zomerreces worden waargenomen door dhr. W. Tekkelenburg.

    wethouder Wallinga:

 • Toezegging: presentatie 8 thema’s uit Stroinkslanden 2015 bij volgende commissievergadering op 17/4.
 • De wijkraden in Zuid zijn te laat geïnformeerd over de bijeenkomsten toekomstvisie Enschede en waren daardoor ondervertegenwoordigd. Wethouder biedt daarvoor zijn excuses aan.
 • In april is een conferentie over de integratie van de Suryoyegemeenschap in Zuid. Dit n.a.v. een bezoek aan Zweden. De stadsdeelcommissie ontvangt nog de uitnodiging hiervoor.

b  Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 december 2006

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • n.a.v. vraag van dhr. Bouwman: bespreking jongerenactiviteiten Alifa zal niet in april plaatsvinden.
 • Politieke bespreking Jaarplan Zuid komt op agenda laatste commissievergadering voor zomerreces.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: aandachtspuntenlijst ongewijzigd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

 

e  Rondvraag

 1. Mw. Feberwee (bewoner) – bomenkap Holtwiklanden
 • Wethouder licht toe dat de kap voldoet aan de objectieve criteria en dat de formele publicatie van de kapvergunning ook volgens de regels is. Wethouder erkent echter dat de communicatie met omwonenden niet vlekkeloos is verlopen. Daardoor hebben hun zienswijzen niet ter inzage kunnen liggen. Wethouder erkent dat collega moet kijken hoe direct omwonenden en belanghebbenden bij dergelijke kapaanvragen betrokken kunnen worden c.q. hoe zij kunnen worden geïnformeerd.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

   2.   S. Gabriël (CDA) - toename verkeersongevallen op de Aamsveenweg.

 • Wethouder geeft aan dat ongelukken op deze weg veelal éénzijdig zijn, dus zonder betrokkenheid van andere weggebruikers. Het aantal ongelukkne op deze weg is cijfermatig niet hoog, noch stijgende. Ook de onveiligheid voor fietsers wordt niet cijfermatig onderbouwd. Er kan dus sprake zijn van een belevingsaspect.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovensaand agendaonderwerp

 

  3.  B.P. Veldkamp (CU) - verkeersveiligheid Oosterveld

 • Wethouder geeft aan dat ook hier de cijfers niet de beleving onderbouwen. Het wegprofiel is echter nog niet aangepast aan de 30km-status terwijl dat wel de bedoeling is. De planning voor deze werkzaamheden is niet bekend; hangt samen met de rioolwerkzaamheden. Als dit te lang uitblijft, dan zal wethouder andere tijdelijke maatregelen overwegen.
 • Toezegging: wethouder zal commissie informeren over de planning van de werkzaamheden aan het wegprofiel van Oosterveld.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand onderwerp

 

  4.  Mw. Kronenburg (PvdA, bij afwezigheid dhr. D. Bouwman) - afvaloverlast Het Bijvank.

 • Wethouder geeft aan dat tegenwoordig strakker handhavingsbeleid geldt: geen waarschuwing meer, maar direct een boete. Echter: direct melden blijft belangrijk om op) te kunnen treden (is bewonersverantwoordelijkheid). Probleem: afval op particulier terrein.
 • Stadsdeelmanager Verhijde geeft aan dat wat betreft grootschalig afval op particuliere grond gemeente alleen aan kan schrijven. Dhr. Verhijde merkt wel op dat de sociale betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid niet altijd gewenste resultaat oplevert en dat dit aspect meer aandacht behoeft.
 • Toezegging: wethouder zal rapportage opvragen van bijeenkomst 24 april met betrokken instanties.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: Onderwerp wordt toegevoegd aan aandachtspuntenlijst, met insteek betrokkenheid bewoners bij eigen leefomgeving.


 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a  Thema maatschappelijk vastgoed

 • Presentatie maatschappelijk vastgoed: dhr. M. Verhijde (stadsdeelmanager Zuid).
 • Posterpresentaties: Van Harte Resto’s ; Stichting Middeleeuws Genootschap Dragonheart ; (boerderij ’t Stroink) ; Gezondheidscentrum De Kiepe (bevat ruimte voor wijkactiviteiten) ; Brede School Bijvank).
 • rondleiding De Tender i.k.v. Brede School.

Sprekers: M.J. Gloerich (SP); mw. C.J.M. Hannink (GrL); B.P. Veldkamp (CU)


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a  Voorzieningen Compagnie (stuknrs. 12483).

Sprekers:E. Eerenberg (D’66); S. Gabriël (CDA); mw. H.A. Nijhuis (VVD); W. v.d. Noordt (PvdA); mw. C.J.M. Hannink (GrL); M.J. Gloerich (SP); B.P. Veldkamp (CU); wethouder Wallinga.

 • Dhr. Eerenberg licht een alternatief voorstel van D’66, VVD en PvdA toe. Reden voor het alternatieve voorstel is dat het initiatief weliswaar goed is, maar dat het voorstel onnodige financiële risico’s inhoudt.
 • Strekking van het voorstel: hetzelfde bereiken, maar op een voorzichtiger en minder risicovolle manier. Alternatief voorstel wil dit bereiken door een pilotperiode van 1 jaar aan te gaan met minder fte om concept uit te werken en markt te verkennen, en op basis van die gegevens een businesscase uit te werken en met een voorstel voor vervolg te komen.
 • Commissie zet onder meer vraagtekens bij: de financiële constructie (salarissen, baten, inkomsten Voorzieningencompagnie, etc.) ; de juridische constructie (stichting met winstoogmerk, concurrentie met gemeente) ; het spanningsveld tussen commercialisatie en het maatschappelijk doel (garantie van blijvende maatschappelijke betrokkenheid, financiële gevolgen voor verenigingen) ; de marktverkenning (geen prognoses vooraf gemaakt).
 • Wethouder benadrukt zorgvuldigheid in voorbereidend traject raadsvoorstel. Wethouder benadrukt tevens dat de gemeentelijke mogelijkheden te beperkt zijn om maatschappelijke organisaties snel tegemoet te komen in hun zoektocht naar ruimte (bijv. voedselbank). Het collegebesluit is geënt op een risico van 100.000 euro (niet 200.000 zoals in het businessplan staat). College acht dat risico in verhouding met het maatschappelijk doel en de potentiël meerwaarde daarvan. Wethouder is geen voorstander van “knip” in de tijd (1 jaar pilot, dan nieuw voorstel) in verband met het mogelijk verlies van momentum en risico van uitstel finale besluitvorming. Wethouder wil wel een evaluatiemoment na 1 jaar overwegen en stelt voor niet de tijd, maar wel het budget te “knippen”.
 • Fracties SP, PvdA, VVD en CDA geven aan het raadsvoorstel eerst in fractie te willen bespreken, inclusief het alternatieve voorstel. Dhr. Eerenberg zal voortouw nemen om met de andere fracties te overleggen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: als bespreekstuk naar de raadsvergadering.

 

b  Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Het Brunink, herziening 1” (stuknrs. 12482).

Sprekers : mw. Hannink (GrL)


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: als hamerstuk naar de raadsvergadering.

 

SLUITING: 22:40 uur