Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA:, D. Bouwman, W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; F. Uçar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: B. Can (wnd. Stadsdeelmanager Zuid)

Afwezig:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg; VVD: mw. H.A. Nijhuis; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

Locatie:

Wijkcentrum Stroinkslanden, Het Stroink 64

 

I OPENING

a Mededelingen

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga

 • Dhr. Sanders (BBE) is afwezig i.v.m. ziekte.
 • Op dinsdag 12 mei is een extra vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid ingelast. Dhr. Bouwman (PvdA) meldt zich bij voorbaat af.
 • Woningcorporatie wil het Stroinkbos wel opknappen, mits bewoners ook meehelpen.

b Vaststellen agenda

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Enklaar (VVD).

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 maart 2009.

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Gloerich (SP), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga

Besluit: besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

d Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), D. Bouwman, E. Wallinga.

Besluit: T26 wordt aangepast, T27 wordt van de lijst afgevoerd, T24 en T29 worden samengevoegd (tot nieuwe T29). Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e Ingediende vragen

 • Dhr. Gabriël (CDA): Verkeersgevaarlijke situaties bij en rondom rotondes.

Sprekers S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga

Wethouder Wallinga geeft aan dat de cijfers geen aanleiding geven om het tweerichtingsverkeer op de rotonde als een probleem te beschouwen. De bebording is ook duidelijk volgens de wethouder.

 • Dhr. Veldkamp (CU): Afsluiting A35 / Knalhutteweg.

Sprekers: B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga

Wethouder Wallinga geeft aan dat Rijkswaterstaat met de bewoners heeft gecommuniceerd. Ook met de belangengroep Knalhutteweg, maar dan als bewoners. Bij de scholen worden verkeersregelaars ingezet gedurende de werkzaamheden.

 • Dhr. Veldkamp (CU): Stroinkslanden 2015

Sprekers: B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga

Wethouder Wallinga erkent dat dit niet handig is gecommuniceerd en stelt voor fase II in mei 2009 te bespreken.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand(e) agendapunt(en)

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II a1 Jongerenproblematiek Zuid - discussie

Sprekers: A. Enklaar (VVD), mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), mw. Oude nijhuis (Alifa), mw. Volbers (stadsdeelmanagement), M. Delogu (jongerenwerk), S. Gabriël (CDA), W. v.d. Noordt (PvdA), D. Bouwman (PvdA), M. Gloerich (SP), W. Albers (politie), N. Scholten (politie), mw. Arends (GrL), E. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), F. Uçar (VVD), T. Niemeijer (wijkraad Wesselerbrink), B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga, B. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), B. Can (wnd. stadsdeelmanager).

In deze open groepsdiscussie wordt onder andere ingegaan op:

 • jongerenwerk versus welzijnswerk,
 • continuïteit aanpak jongerenproblematiek versus “projectjes”,
 • specifieke problemtatiek voor jongerenwerkers in benadering jongeren,
 • aanpak door politie en wijze van klachtmelden bij politie,
 • repressieve aanpak versus bredere aanpak,
 • urenbesteding en uren-invulling jongerenwerk Alifa,
 • openingstijden en bezetting wijkaccomodaties.
 • inzet van bestuurlijke instrumenten als samenscholingsverbod,
 • noodza ak tot bredere ketenaanpak (dus ook ouders, buren, scholen, etc. inschakelen).

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II a2 Nota capaciteit jongerenwerk

Sprekers: A. Enklaar (VVD), B. Veldkamp (CU), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

 • De commissie vindt dat extra inzet en continuïteit nodig zijn. Alifa wordt door deel commissie gezien als preferred supplier, wat niet mag uitmonden in exclusive supplier. Er mag zeker niet bezuinigd worden, maar er moet worden gezocht naar slimme combinaties. Commissie geeft verschillende manieren aan om dit te bereiken: “Deltaplan” om nieuwe manieren van aanpak en inzet te ontdekken en uit te proberen, stedelijk flexibel reservebudget (al dan niet gebaseerd op bijv. wensen en/of knelpunten), meer vraaggericht werken, etc.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat in de keten beter en sneller verwezen moet worden, zodat de focus bij de juiste professional ligt. Wallinga erkent de situatie als “kwetsbaar’. College is bereid eventueel 1 fte bij te schakelen, mogelijk ook een vorm van vliegende brigade (flexibel inzetbaar).
 • De wethouder kondigt collegestuk aan, waarin v.w.b. Alifa “de tering naar de nering wordt gezet”. Tevens geeft wethouder aan speelruimte te willen kweken in de verbreding van de keten. Op de aanpak van de keteninvulling zal de wethouder in september 2009 terug komen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II b Speelnota zuid “Stadsdeel Zuid speelt verder!’

Sprekers: mw. Ten Brake (Stadsdeelbeheer Zuid), W. v.d. Noordt (PvdA), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), B. Veldkamp (CU), M. Bouwhuis (stadsdeelbeheer Zuid), mw. B.L. Boes-Schoonderbeek (vz), T. Niemeijer (wijkraad Wesselerbrink), wethouder Wallinga.

 • Mw. Ten Brake geeft in presentatie o.a. aan dat er meer speelplekken voor 0-6 jaar zijn dan de norm is en dat het aantal speelplekken voor 13-18 jaar onder de norm is. Er zal meer aandacht nodig zijn voor Helmerhoek en Stroinkslanden.
 • De commissie vraagt of de verkeersafwikkeling bij met name 0-6 jarigen wordt meegenomen, hoe Enschede zich v.w.b. bewegingsnorm verhoudt tot de rest van Nederland en hoe de hondenpoep-overlast wordt aangepakt bij speelterreinen.
 • Dhr. Bouwhuis meldt dat er nu wordt gezocht naar een brede oplossing voor het gebrek aan handhaving bij hondenpoep. Wethouder Wallinga geeft aan dat de verkeersafwikkeling nadrukkelijk hoort bij speelvoorzieningen. Enschede zit redelijk op landelijk gemiddelde van de bewegingsnorm.

Besluit: Speelnota Zuid wordt vastgesteld.

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand(e) agendapunt(en)

 

SLUITING: 22:45 uur