Voorzitter:

mw. M.E.J.H. Kronenburg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA:; D. Bouwman, A. Boersma ; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar;

SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: A. Volbers (Stadsdeelmanagement Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; CDA: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: mw. H.A. Nijhuis ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.

Locatie:

Loods stadsdeelbeheer, De Reulver 100 te Enschede

 

 

I OPENING

a) Mededelingen

 • Dhr. Boersma (PvdA) treedt op als vervanger van dhr. Van der Noordt (PvdA).
 • Mw. Boes-Schoonderbeek is herstellende van een fietsongeval. Commissie stuurt een bloemetje.
 • Mw. Haverkamp (ontwikkelingsmanager Zuid) laat weten in juni meer te kunnen melden over de voortgang over de voortgang van de plannen Stroinkslanden 2015.
 • Het project Stroinkslanden 2015 is benoemd tot één van de zeven genomineerden voor de Pluk de Saxion Stimuleringsprijs. Enschede maakt hiermee kans om op 17 april de winnaar te worden tijdens ‘Pluk de dag.’
 • Op vrijdag 18 april om 09.00 uur een primeur voor Oost-Nederland: twee kinderen van Het Oosterveld leggen het eerste patroon van een verkeersplateau dat is gemaakt naar een ontwerp van de schoolkinderen zelf.
 • Herinnering aan opening van de twee pilotbrinken van het project Unieke Brink: Langelobrink en Stepelobrink op zaterdag 19 april a.s. om 10.30 uur

b) Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 11 maart 2008

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

 • A1 (afvaloverlast) : wordt nu behandeld en kan er dus af.
 • A3 (gesprek bewoners Stroinklanden) : wordt nu behandeld en kan er dus af.
 • T2 (schouw Wesselerbrinkpark) :  wordt meegenomen in agendapunt IIb. Kan van lijst af.
 • T9 (voorzieningencompagnie) : is 6 weken geleden “bemensd”. Wethouder zegt toe dat in volgende vergadering óf presentatie komt of schriftelijke berichting over stand van zaken.
 • T10 (verkeer school Bijvank) : momenteel nog geen sluitende afspraken met Domijn over verkeersafwikkeling. Wordt verwacht begin mei verwacht. Blijft staan voor volgende vergadering.
 • T11 (versmeerde huishoudens) : blijft staan. Actie secretaris.

Commissie spreekt af dat als er geen termijn wordt genoemd voor de afhandeling van een toezegging, dan de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie het uitgangspunt is.

Besluit: A1 en A3 worden van lijst afgevoerd. T2 wordt van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

e) Rondvraag

 • dhr. Lentink - klachtenbehandeling c.q. reactie op brieven

Dhr. Lentink geeft aan dat er bij herhaling geen reactie is gekomen op zijn brieven van oktober en januari inzake een informatieve vraag over armoedebestrijding. Dhr. Lentink vraagt de commissie ertoe te beslissen (of dit aan de raad voor te stellen) dat kosten die een burger maakt om brieven beantwoord te krijgen (incl. ombudsman en eventuele juridische kosten) worden doorberekend aan de betreffende wethouder of burgemeester.

Wethouder geeft aan dat beantwoording van brieven normaal gesproken vlot gaat en ook wordt gemonitord. De wethouder verduidelijkt dat ook brieven aan de raad ter afhandeling aan het college worden gegeven. Wethouder erkent dat het soms ook niet goed gaat. Hij zegt toe dhr. Lentink deze week te berichten over de stand van zaken van de afhandeling van zijn brieven. Voorzitter geeft dhr. Lentink de suggestie mee om een burgerinitiatief in te dienen dat zijn voorstel tot aansprakelijkheidsstelling verwoordt.

 • Dhr. Gabriël (CDA) – brief H.G. Olde Agterhuis inzake gehandicapten parkeerplaats

Voorzitter geeft aan dat deze vraag individuele casuïstiek betreft en dus in dat opzicht niet thuis hoort in de commissie. Wethouder Wallinga geeft aan dat er niet wordt afgeweken van de algemene beleidslijn, tenzij indicatie van het CIZ tot aanpassingen noopt.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Onderhoud openbare ruimte.

Sprekers: dhr. Morsink (manager openbare ruimte), D. Bouwman (PvdA), mw. M. Arends (GrL),   A. Enklaar (VVD).

 • Dhr. B. Morsink geeft in een presentatie toelichting op de beelden die behoren bij een onderhoudsniveau “basis”, waar de gemeenteraad voor heeft gekozen. Hij erkent dat een half jaar geleden er problemen waren op het gebied van klachtenafhandeling, meldingen, nieuwe initiatieven en projecten.
 • Op vragen van de commissie antwoordt dhr. Morsink dat de afspraken met de DCW zijn aangescherpt; de DCW stuur nu meer aan op kwaliteit en stadsdeelbeheer is alerter op uitwassen die op een gebrek aan onderhoud wijzen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b) Project bewonersparticipatie groenstructuur (presentatie dhr. Hogen)

Sprekers: dhr. R v. Hogen (stadsdeelbeheer), M. Gloerich (SP), A. Boersma (PvdA), dhr. B. Morsink (manager openbare ruimte), D. Bouwman (PvdA).

 • Dhr. Van Hogen presenteert aan de hand van projectvoorbeeld (Stroinksbos, speldeprikken, beleef- en beweegpaden) hoe communicatie en participatie in de praktijk wordt uitgewerkt. Daarnaast geeft dhr. Van Hogen aan hoe de rol van stadsbeheer nu vanuit een communicatieve insteek wordt ingevuld: er wordt pro-actiever gereageerd en er is een directe lijn tussen burger en stadsdeelbeheer. Dhr. Van Hogen merkt op dat de politiek relatief veel aandacht besteed aan klachten over het onderhoud van de openbare ruimte.
 • De commissie geeft aan dat mensen de politiek juist opzoeken omdat blijkbaar de reguliere weg niet werkt. Dhr. Morsink vraagt de commissie om stadsbeheer als 1e aanspreekpunt te beschouwen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c) Discussie met bewoners n.a.v. punten II a en II b.

Sprekers: dhr. E. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), mw. B.Bekkerink (Natuur en Milieu Raad Enschede), dhr. J. Lieverink (stadsdeelbeheer), dhr. Greuneveld, dhr. R. Belshof (stadsdeelbeheer), wethouder Wallinga, dhr. Morsink (manager openbare ruimte), A. Enklaar (VVD), D. Bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), A. Boersma (PvdA), mw. Kronenburg (vz).

 • Dhr. E. Jonker (wijkraad Wesselerbrink) geeft aan dat sinds er nieuwe afspraken zijn gemaakt én stadsdeelbeheer aanwezig is bij de wijkraadsvergaderingen, de samenwerking beter is. Wel pleit hij voor (ongeacht de toekomstige organisatie van het stadsdeelbeheer) voor herkenbare teams op straat. Verder kaart dhr. Jonker aan dat vanuit Bijvank-noord nu ook signalen komen dat het openbaar groen hard verloedert, terwijl corporatie Domijn geen duidelijkheid geeft over de fasering van de sloop.
 • Mw. Bekkerink pleit voor meer aandacht voor de bijzondere natuurlijke elementen in Zuid (zoals het unieke beekbos Stroinksbos) en is in gesprek met de afdeling Natuureducatie om mensen een beter begrip van rol, nut, ambitie en onderhoud van openbaar groen bij te brengen. Daarnaast pleit zij voor afsluiting voor publiek van sommige stukken.
 • Dhr. Greuneveld hekelt de staat van onderhoud van het Stroinksbos en het niet oppakken van klachten. Hij houdt een pleidooi voor een beter begrip van de functie van (sommige delen van) openbaar groen.
 • Dhr. Morsink erkent dat onderhoudsdoelstellingen vorig jaar door verschillende redenen niet werden gehaald. Ook erkent hij dat de communicatie met burgers adequater had gekund.
 • Commissie vindt de ingezette communicatielijn van stadsdeelbeheer goed en pleit ervoor om die ook bj een herstructurering van de organisatie te behouden. Wat betreft de rol van raadsleden vindt de commissie dat (vanuit volksvertegenwoordigende rol) het terecht is als de politiek wordt benaderd als de reguliere weg of beleidslijn niet tot een oplossing leidt, mits het ook in de openbaarheid van de commissie kan worden besproken.
 • Wethouder geeft aan dat het niet de bedoeling was om in deze commissie het regiemodel van het cluster Beheer Openbare Ruimte te bespreken en dat portefeuillouder Goudt hierover later dit jaar met een voorstel komt. Wel is hij blij dat de randvoorwaarden zoals herkenbare teams op straat en direct contact tussen burger en stadsdeelbeheer nogmaals worden herhaald in de commissie.
 • De wethouder vraagt de commissie om niet op casusniveau te opereren, maar het college te bevragen op de algemene beleidslijn. Dat ontevredenheid en een teveel aan klachten ertoe leiden dat burgers zich tot de politiek wenden is logisch, maar niet nodig.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

d) Voorstel versterken werking stadsdeelcommissie Zuid.

Sprekers: mw. Volbers (stadsdeelmanagement); D. Bouwman (PvdA), A. Enklaar (VVD), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, mw. Kronenburg (vz), dhr. J. Heuvel (secr.).

Tav vergadervitaminen:

 • De commissie verklaart akkoord te zijn met de voorgestelde vergadervitaminen. Een jaaragenda moet echter geen strak maatpak zijn maar ruimte bieden voor thematiek, zoals bijvoorbeeld participatiebanen.
 • Dhr. Enklaar pleit ervoor verkeersbesluiten en ruimtelijke ordenings-onderwerpen te behandelen in de stedelijke commissie in verband met de benodigde vakspecifieke kennis van ambtenaren, raadsleden en portefeuillehouders. Dhr. Wallinga ondersteunt deze gedachte.

Tav proeftuinen:

 • Mw. Volbers benadrukt namens stadsdeelmanagement dat burgerparticipatie en burgerinitiatief een belangrijke component in het jaarplan Zuid is. Zij doet het voorstel om bij projecten in Zuid niet alleen de stand van zaken te rapporteren, maar ook te rapporteren hoe is omgegaan met burgerparticipatie.
 • Mw. Kronenburg (vz) stelt de commissie voor het jaarplan Zuid als aanknopingspunt voor de jaaragenda te nemen en dus voor de agendasetting. Commissie kan dan zelf uit het jaarplan de thema’s benoemen die zij besproken wil zien.
 • Dhr. Bouwman pleit er daarnaast voor meer aandacht aan de communicatie te besteden; er gebeurt veel in Zuid maar zowel bewoners als politiek horen er te weinig over.
 • Dhr. Enklaar geeft de voorkeur aan agendasetting op basis van actualiteit en signaalwerking: snel, alert op pro-actief reageren.
 • Mw. Arends vindt de thematieke aanpak zoals bij jeugd en WENS prettig. De commissie kan wat haar betreft zowel putten uit de jaaragenda als zelf onderwerpen ter bespreking “aan zien komen”. Zij ziet de commissie graag meelopen in het proces tussen stadsdeelmanagement en bewoners/groeperingen en is benieuwd naar hoe die laatsten dit zien.
 • Dhr. Wallinga benadrukt dat de commissie zelf een actieve rol moet spelen en de accenten moet leggen.
 • Mw. Kronenburg (vz) stelt voor om als commissie informeel bij elkaar te komen om de thema’s te bepalen.
 • Dhr. Bouwman pleit ervoor om via het agendaoverleg meerdere vergaderingen vooruit te kijken en hiermee -met de inbreng van het informele overleg van vorig jaar- een jaaragenda uit te werken.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

Dhr. Jonker (Wijkraad Wesselerbrink) merkt tot slot op dat hij blij was met de wijze van vergaderen waarbij het publiek kon meepraten.

SLUITING: 21:59 uur