Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman (VVD); D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GrL: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

mw. W. Jager (ES)

Locatie:

Kantine v.v. Victoria ’28, Geessinkweg 282

 

(voor het beluisteren op onderdelen: scroll naar beneden en klik op de desbetreffende link)

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz).

 • Voorzitter licht idee achter agendapunt If toe, in relatie tot recentelijk gehouden experimentele commissievergadering 2.0 van 3 juni.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 11 mei 2010.

Sprekers: dhr. Van der Vloet (VVD)

Besluit: besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: A9 (evaluatie straatcoaches) wordt van de lijst verwijderd. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

e. Rondvraag

 1. Dhr. Bouwman (PvdA) – parkeeroverlast Ypelobrink

Sprekers: dhr. Bouwman (PvdA), mw. Nekkers (stadsdeelmanager), dhr. Deijsselhoff (team handhaving)

 • Parkeren op de stoep wordt niet gedoogd, maar handhaving is lastig door gebrek aan tijd. Wel worden boetes uitgedeeld bij constatering. Vuilcontainers in openbare ruimte wordt tegen opgetreden, maar staan vaak ook onder de (car)ports en dat is privé-terrein.

f. Vraag het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Woltjer (Bewoners Team Stroinkslanden), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), dhr. Van der Vloet (VVD), wethouder Wallinga, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Kreeft (Bewoners Team Stroinkslanden).

 • Mw. Woltjer vraagt aandacht voor de deplorabele toestand van het vorig jaar ingezaaide trapveldje aan de Walkottelanden/Willinklanden. BTS heeft al fondsen aangesproken, maar krijgt de benodigde 40.000 euro niet op eigen kracht bij elkaar. Mw. Nekkers is bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor de aanleg van een kunstgrasveld en zegt toe in november dit jaar een dekkingsvoorstel aan de commissie voor te leggen.
 • Dhr. Jonker kaart de parkeeroverlast bij de Kuryakoskerk aan. Dhr. Van der Vloet heeft hierover vragen gesteld, maar nog geen antwoord op ontvangen. Dhr. Wallinga geeft aan dat een memo is verzonden naar de commissie. Noot secretaris: achteraf blijkt er geen memo te zijn verstuurd. De art. 38 vragen van dhr. Van der Vloet zijn naderhand conform reguliere procedure beantwoord.
 • Bewoners Team Stroinkslanden geeft in een brief aan dat twee afgesproken verkeersmaatregelen ten behoeve van de Knalhutteweg niet zijn behandeld in de memo van de wethouder (zie ingekomen stukken). Brief BTS en nog te geven antwoord van de wethouder worden aan de commissieleden toegestuurd.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Maatschappelijk vastgoed in de wijk

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Morsink (hoofd Sportaccomodaties),dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Sundaram (D66), mw. Woltjer (Bewonersteam Stroinkslanden), mw. Futselaar (SP), dhr. Kreeft (vz Bewonersteam Stroinkslanden), dhr. van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Kort (GrL), dhr. Jonker (Wijkraad Wesselerbrink), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 • De afdeling sportaccommodaties transformeert in 2010 naar het Cluster Educatie, Sport en Accommodaties. Dhr. Morsink brengt met behulp van stellingen de specifieke problematiek voor Zuid in beeld. Die betreft vooral de exploitatie van de wijk- en buurtcentra, waar voor Zuid een tekort van 17.000 euro per jaar op is, voornamelijk a.g.v. de relatief hoge huur van wijkcentrum De Helmer.
 • De gemeente is nog op zoek naar de juiste oplossing. Gedacht wordt o.a. aan verhuur als kantoorruimte tegen commerciële tarieven, subsidie vanuit wijkwelzijn, schrappen van vrijwilligersvergoedingen, afstoten van locaties en onderbrengen activiteiten elders, etc.
 • Het nieuwe cluster Cluster Educatie, Sport en Accommodaties komt in later stadium met voorstel over vervolg.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Stadsdeelrapportage

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (stadsdeelmanager), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP), dhr. Sundaram (D66), dhr. Le Loux (BBE).

 • Mw. Nekkers geeft toelichting op de rapportage en zegt toe korte projectbeschrijvingen aan de commissie toe te zenden.
 • De secretaris zal de technische vragen inzake de stadsdeelrapportage verzamelen en uitzetten.
 • De achterstand in voortgang projecten bij met name Stroinkslanden heeft te maken met het vrijkomen van de benodigde gelden later dit jaar.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

c. Wijkcoaches

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ros (projectleider gemeente), dhr. van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP), dhr. Hanna (PvdA), mw. Grooten (D66), dhr. Kort (GrL), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Ros geeft uitleg over verhouding wijkcoaches versus Wijkzorgteams; wijkcoach is regievoerder. In 1 juli nieuwe meting t.b.v. nulmeting participatie. Ook wordt gemeten op inzet hulpverleners per gezin. Proberen nu balans te vinden tussen inzet op werk en inzet op dataverzameling. Verhouding met wijkcoaches Velve-Lindenhof is o.a. dat de wijkcoaches in Zuid zich beperken tot mensen in de bijstand. De wijkcoaches in Velve-Lindenhof hebben meer mandaat en zijn gericht op mensen in verschillende leefgebieden.
 • Commissie is voor de evaluatie benieuwd naar de verschillen in effectiviteit tussen de beide wijkcoach-projecten. Daarnaast hoopt de commissie een duidelijk inzicht te krijgen of dit project ook leidt tot betere dienstverlening tegen lagere kosten.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

d. Straatcoaches

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, dhr. Ilgün (CDA), mw. Grooten (D66), mw. Nekkers (stadsdeelmanager), dhr. Scholten (politie), mw. Futselaar (SP), dhr. Kort (GrL), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Delogu (straatcoach), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), dhr. Jonker (wijkraad Wesselerbrink).

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat er nu in Zuid weliswaar minder overlastgevende en hinderlijke groepen zijn, maar er zijn ook 2 criminele groepen actief. Wethouder is bereid de gegevens die op aan de driehoek (burgemeester – politie – openbaar Ministerie) zijn voorgelegd, ook met de commissie te delen, maar dat is onder voorbehoud van overleg met de burgemeester.
 • Jeugdagent Scholten geeft aan dat er sprake is van verharding binnen sommige groepen. Jongeren staan op het punt de grens tussen overlast en overval te overschrijden, dus zorgpunt is nu die verharding te stoppen. Vrijwillige medewerking zit er echter niet in, dus zeten politie én straatcoaches in op o.a. contact met de ouders, avondwerk, zichtbaarheid, nazorg ouders en meer maatwerk.
 • Commissie vraagt o.a. hoe ouders het oppakken dat zij worden aangesproken (straatcoach: ouders waarderen ’t wel, maar pakken hun eigen rol zelf nauwelijks op), of de social media in beeld zijn als contactmiddel voor de overlastgevende jeugd (straatcoach: wordt in de gaten gehouden wie met wie contact heeft en zich waar bij aansluit; is dus waakhondfunctie).
 • Na de zomer zal mw. Nekkers een terugblik geven op de zomer en een stand van zaken van het project straatcoaches geven.

•  klik hier voor ale sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking aangeboden.

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

a. Memo wethouder Wallinga ‘stand van zaken verkeersmaatregelen Knalhutteweg’, d.d. 17 mei 2010.

b. Memo voorzitter Eerenberg ‘evaluatie experimentele commissie Zuid 2.0 van 3 juni’.

 

SLUITING: 22:35 uur