Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA:; D. Bouwman, mw. M.E.J.H. Kronenburg, A.K. Boersma CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga, J. van der Zee; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

Personeelsrestaurant Zorgcentrum De Posten, De Posten 135 te Enschede

 

I  OPENING

a) Mededelingen

 • Dhr. Van der Noordt (PvdA) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Boersma.
 • Op vrijdag 3 oktober is er in de Twentehallen een beurs voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).

b) Vaststellen agenda

In verband met het grote aantal bezoekers dat is gekomen voor onderwerp IIb (afvalproblematiek Wesselerbrink-Noord) stelt de voorzitter voor dit onderwerp als eerste te behandelen na de rondvraag. Afvalproblematiek wordt dus IIa en Herstructurering Wesselerbrink-Noord wordt dus IIb. Commissie gaat akkoord.

Besluit: agenda gewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 juni 2008

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), A.Boersma (PvdA), wethouder Wallinga.

 • A4 (wijkonderhoud) : had van lijst afgevoerd moeten worden. Gebeurt alsnog.
 • T10 (verkeer school Bijvank) : bewoners worden geïnformeerd via wijkkrant Domijn.
 • T15 (NMRE) : secretaris zoekt borging contact met NMRE op stedelijk niveau uit.
 • T16 (jeugdproblematiek) : wordt behandeld op deze vergadering bij WENS.
 • T17 (Zuid ZZP-proof) : op 3/10 ZZP-beurs in Twentehallen. Inventarisatierapport ZZP-ers in zuid wordt dan gepresenteerd. Onderwerp mogelijk in commissie van oktober.

Besluit: punten A4 en T10, T16 en T17 worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e) Rondvraag

 • Dhr. Bouwman (PvdA) – Herstructurering Wesselerbrink-Noord.

Sprekers: dhr. Bouwman (PvdA), mw. Boes-Schoonderbeek(vz).

Deze vragen worden meegenomen bij de behandeling van agendapunt IIb Herstructurering Wesselerbrink-Noord.

 • Dhr. Boersma (PvdA) namens dhr. Van der Noordt (PvdA) – gevaarlijke situatie vrachtverkeer.

Sprekers: dhr. Boersma (PvdA), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga erkent dat hier sprake is van een ontwerpfout. Voorlopig wordt er een bord ‘verboden linksaf te slaan’ geplaatst als korte termijn-oplossing. Wethouder zal kijken of er nog geld beschikbaar is binnen de post verkeersknelpunten.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand(e) agendapunt(en)

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Afvalproblematiek Wesselerbrink (stortkokers).

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. J. te Walvaart (bewonerscommissie Hertmebrink), dhr. Lasonder (bewonerscommissie Leunenberg), dhr. E. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), D. bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GroenLinks), B. Veldkamp (CU), A. Enklaar (VVD), B. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), wethouder Van der Zee.

 • Insprekers spreken hun bezwaar uit tegen het verwijderen van de afvalstortkokers. Argumenten zijn o.a. dat de wijk bij convenant senioren-proof is gemaakt, het huurcontract inclusief de stortkokers is, het raadsbesluit alleen spreekt over blokcontainers en niet over stortkokers, er geen vooroverleg met de bewoners is geweest over de verwijdering en de door de woningcorporatie aangedragen argumenten niet stroken met de werkelijke situatie.
 • Dhr. Bouwman geeft aan dat er technische mogelijheden zijn om stortkokers op ondergrondse containers aan te sluiten. Wethouder Van der Zee geeft aan dat hij niet het hiervoor benodigde bedrag van 125.000 euro per flat beschikbaar heeft, maar zal hierover praten met de woningcorporaties. Mw. Arends vraagt of er ook in andere wijken dit probleem te verwachten is. Wethouder Van der Zee geeft aan dat stortkokers alleen in een viertal flats in Zuid voorkomen. Commissie ziet algemeen geen doorslaggevende reden om de afvalstortkokers te verwijderen en verzoekt de wethouder om te zoeken naar een oplossing.
 • Wethouder Van der Zee geeft aan dat de stortkokers vooralsnog niet worden verwijderd omdat de ondergrondse containers gefaseerd zullen worden geplaatst en dat hij in de tussentijd op zoek gaat of een alternatieve oplossing mogelijk is. Wethouder Van der Zee geeft aan opnieuw in gesprek te gaan met corporatie en bewonerscommissies en zegt toe ook de bewonerscommissies Lintveldebrink en Vlierstede uit te nodigen voor dit gesprek op 25 september a.s. Wethouder Van der Zee zegt toe het resultaat van dit gesprek terug te koppelen naar de stadsdeelcommissie.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b) Herstructurering Wesselerbrink-Noord.

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga, dhr. De Vries (bewoner Sibculobrink), dhr. De Jong (bewonerscommissie Bijvank-Noord), dhr. Rutgers (dir. Domijn), A. Enklaar (VVD), B. Veldkamp (CU), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), S. Gabriël (CDA), E. Eerenberg (D66), B. Sanders (BBE), D. Bouwman (PvdA).

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat over 4 maanden een bijgesteld herstructureringsplan wordt verwacht, maar dat de sloopambitie blijft.
 • Inspreker dhr. De Vries vindt dat er te weinig met bewoners wordt gecommuniceerd en dat het onderhoud aan de woningen fors achterstallig is. Inspreker dhr. De Jong benadrukt dat de problemen voor de voordeur én achter de voordeur alleen maar toenemen.
 • Directeur Rutgers van Domijn licht toe dat de bezinningsperiode nodig is omdat de woningmarkt sterk verandert en het waarschijnlijk is dat het geplande woningaanbod na herstructurering anders moet worden ingevuld. Dhr. Rutgers erkent het achterstallig onderhoud en geeft aan dat: onderhoud binnenkant woningen doorgaat zolang de huur wordt betaald, eind oktober wordt beslist welke woningen aan de buitenkant worden opgeknapt, er coulant met de verhuiskostenvergoeding wordt omgegaan, Domijn samen met bewoners naar een andere wooninvulling zal kijken.
 • Dhr. Bouwman vraagt naar de rol van de gemeente op het sociale aspect. Wethouder Wallinga geeft aan dat dit de verantwoording is van zowel gemeente als corporatie en dat het proces intensiever moet.
 • Dhr. Gloerich en dhr. Sanders vragen hoe de woningcorporatie verder om wil gaan met de herstructureringscommissie; die is immers formeel geïnstalleerd. Dhr. Rutgers erkent dat er slecht is gecommuniceerd. Daarnaast is een sociale paragraaf opgesteld en worden bewoners meer 1 op 1 benaderd bij de start van projecten. Domijn zal het contact met de herstructureringscommissie herstellen, maar geeft gelijk aan dat hij een overkoepelend overleg wil om in het belang van de wijk meer op hoofdlijnen te praten en niet op straatniveau, zodat Domijn “scherp wordt gehouden”.
 • Dhr. Rutgers geeft aan bereid te zijn om in januari/februari 2009 opnieuw in de stadsdeelcommissie toelichting te geven op de stand van zaken.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c) Wijkveiligheid ENSchede (WENS).

Sprekers: dhr. Engbersen (politie), mw. Boes-Schoonderbeek (vz), mw. Kronenburg (PvdA), B. Sanders (BBE), Eerenberg (D66), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), B. Veldkamp (CU), A. Enklaar (VVD), wethouder Wallinga, dhr. Wesseloo (politie), M. Verhijde (stadsdeelmanager). Mw. Volbers (stadsdeelmanagement).

 • Dhr. Engbersen geeft toelichting op de verschuivingen binnen de politie Twente, waardoor ook voor stadsdeel Zuid nieuwe aanspreekpunten zullen komen.
 • Commissie merkt op dat met name jeugdproblematiek en huiselijk geweld er negatief uitspringen en dat ze daar graag dieper over door willen praten. Dhr. Gabriël vraagt meer aandacht voor een sluitende-keten aanpak.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat in het college deze week de nota huiselijk geweld is besproken en dat deze binnenkort aan de raad wordt voorgelegd. Daarnaast is er voor sommige stadsbrede thema’s zoals vrachtverkeer, 30-km zoners en parkeeroverlast bij scholen beperkt geld. Er wordt dus ingezet op zoveel mogelijk kostenloze maatregelen om in ieder geval de pieken in de overlast weg te werken.
 • Dhr. Wesseloo spreekt de verwachting uit dat sommige speerpunten zoals bijvoorbeeld jeugdproblematiek een langere tijd zullen blijven gelden.
 • Commissie akkoord met voorgelegde speerpunten. Over onderwerpen ‘jeugdproblematiek’ en ‘huiselijk geweld’ zal commissie zich na 4 oktober bij een werkbezoek laten bijpraten door de politie.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

d) Sociale agenda Stroinkslanden en Wesselerbrink.

Sprekers: mw. Van den Nieuwboer (ontwikkelingsmanager DMO), D. Bouwman (PvdA), B. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), B. Veldkamp (CU), A. Enklaar (VVD), mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Mw. Van den Nieuwboer vertoont exemplarische filmpjes over de sociale agenda en deelt een infopakket ‘sociale agenda’ uit aan de aanwezigen.
 • Commissie is lovend over het proces. Dhr. Gabriël mist de inbreng van vrijwilligersorganisaties. Mw. Van den Nieuwboer zegt toe t.b.v. bespreking in commissie op 2 december een lijst op te nemen waarin staat met wie allemaal is gesproken in het totstandkomingstraject.
 • Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) roept de commissie op om de wijkconferentie Wesselerbrink op 31 oktober te bezoeken. Op 2 december zal de sociale agenda opnieuw op de agenda van de stadsdeelcommissie staan.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III  BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen van het programma Stroinkslanden 2015 (stuknr. 13342).

Sprekers: wethouder Wallinga, A. Enklaar (VVD), B. Veldkamp (CU), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), S. Gabriël (CDA), E. Eerenberg (D66), B. Sanders (BBE), mw. Kronenburg (PvdA).

 • Commissie vraagt wanneer de informele elementen uit het plan worden voorgelegd aan de commissie ter bespreking en/of besluitvorming.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat fase II nog minimaal een half jaar op zich zal laten wachten. Als grondopbrengsten tegenvallen, dan moeten ook de ambtities worden bijgesteld. Het nu voorliggende plan is een plan op hoofdlijnen, detailplannen, zo vindt de wethouder, maken onderdeel uit van de actieve informatieplicht van het college. Wethouder zegt toe de commissie volgend jaar maart/april bij te praten over fase II.
 • Dhr. Enklaar (VVD), dhr. Eerenberg (D66) en dhr. Sanders (BBE) zijn benieuwd naar de uitwerking van “de wijk het groen in”. Dhr. Sanders doet de suggestie de namen van “beladen” straten te veranderen.
 • Dhr. Gloerich (SP) stemt niet in met het plan.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 6 oktober 2008, met de aantekening dat de SP waarschijnlijk een stemverklaring aflegt en dat GroenLinks haar standpunt terugkoppelt na het fractieoverleg.

 

b) Gewijzigde vaststelling herziening 63 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" (stuknr. 13347).

Sprekers: wethouder Wallinga, A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Dhr. Gloerich vraagt hoe dit voorstel zich verhoudt met de invoering van de nWro (nieuwe Wet Ruimtelijke ordening) per 1 juli jl.
 • Wethouder Wallinga antwoord dat aanvragen die voor een bepaalde datum zijn ingediend, nog onder de oude regelegeving worden afgehandeld.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 6 oktober 2008.

 

SLUITING: 23:28 uur