Locatie: wijkcentrum Stroinkslanden, Het Stroink 64 te Enschede.

Voorzitter:

Mw B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw M.E.J.H. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: mw. H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga;
ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig

PvdA: D. Bouwman, W. v.d. Noordt; VVD: A. Enklaar

 

 

I  OPENING

a   Mededelingen

     Voorzitter:

  • Dhr. W. Tekkelenburg (CU) treedt tot aan zomerreces op als plaatsvervanger van dhr. B. Veldkamp.
  • Wijkraden Helmerhoek en Wesselerbrink hebben status van ‘erkend wijkorgaan’ gekregen voor periode 2007-2010. Toelichting wethouder Wallinga: is onderdeel reguliere procedure; 1 jaar na verkiezingen wordt deze status opnieuw bekeken en verleend. Aan erkenning hangen rechten en plichten. Wethouder geeft aan dat hij huidige verordening wil nalopen op de effecten van de dualisering. Voorzitter zegt toe dat commissieleden de huidige betreffende verordening krijgen toegestuurd.

b  Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld .

c  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 maart 2007

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d  Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

  • A2: afvaloverlast en sociale betrokkenheid – Toevoegen dat wethouder rapportage zal opvragen van bijeenkomst 24 april met betrokken instanties. <toelichting uit sdcie zuid 13/3: Dhr. Verhijde merkt op dat de sociale betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid niet altijd gewenste resultaat oplevert en dat dit aspect meer aandacht behoeft.>
  • T3: wegprofiel Oosterveld – Wethouder geeft aan dat hij suggestie van bewoners heeft overgenomen om een schoolzone aan te leggen. Mw. Berning (stadsdeelbeheer Zuid) geeft aan dat deze werkzaamheden binnen 3 of 4 weken zijn afgerond.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: toezeggingen T2 en T3 worden afgevoerd van de lijst. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

 

e  Rondvraag

  1. Dhr. Roelfsema – overlast bomen Herikebrink
  • Wethouder zegt toe de ernst van de situatie te zullen bekijken met het oog op onderhoudsniveau en verkeersveiligheid. Mocht deze beide aspecten daartoe aanleiding geven, dan kan in overleg worden besloten het onderhoudsniveau op te hogen. Gemeente is bereid om bladafval wat vaker op te halen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a  Stroinkslanden 2015

  • Presentatie Stroinkslanden 2015: mw. W. Haverkamp (ontwikkelingsmanager Zuid).
  • Bezoek binnenterreintje Stroinkslanden.
  • Kringgesprek met commissie en publiek op basis van twee stellingen: 1) de kinderen spelen toch op straat dus offer het groen maar op voor parkeerplaatsen ; 2) de Brede School lost alle problemen in de wijk op.

Voorzitter geeft ter afronding aan dat bespreking Stroinkslanden 2015 op onderwerpen een vervolg krijgt, doch mogelijk niet voor zomerreces.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b  Jaarcijfers en wijkscan politie

Sprekers: voorzitter, dhr. P. Wesseloo (politie)

Voorzitter geeft aan dat de onderliggende cijfers niet op voorhand aan commissie zijn gestuurd en derhalve géén inhoudelijke bespreking (cijfers zijn nl. gerelateerd aan uitvoering programma Wijkveiligheid Enschede – WENS) plaatsvindt. Zal worden verplaatst naar volgende commissievergadering.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a  Beschikbaar stellen middelen renovatie Atletiekbaan Geessinkweg (stuknrs. 12539).

Sprekers: E. Eerenberg (D’66); B. Sanders (BBE); W. Tekkelenburg (CU); S. Gabriël (CDA); mw. H.A. Nijhuis (VVD); M.J. Gloerich (SP); mw. C.J.M. Hannink (GrL); mw. M.E.J.H. Kronenburg (PvdA); wethouder Wallinga.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: als hamerstuk naar de raadsvergadering, onder toezegging van de wethouder aan de SP en de PvdA dat z.s.m. duidelijkheid wordt gegeven over de exacte reserve in de post ‘reserve verbetering stad’, zodat zeker is dat die post de kosten van de renovatie atletiekbaan kan dekken (het bijgevoegde overzicht bij het raadsvoorstel gaf nl. niet die zekerheid).

 

b  Vaststellen herziening 53 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknrs. 12543).

Sprekers : mw. H.A. Nijhuis (VVD); wethouder Wallinga.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: als hamerstuk naar de raadsvergadering, onder toezegging aan VVD dat wethouder z.s.m. reactie geeft op de vraag of een bedrijfswoning gebouwd mag worden in de constructie van agrarische bestemming. VVD wil nl. uitsluiten dat de nieuwe bestemming de mogelijkheid biedt om een (bedrijfs)woning te bouwen waarna het agrarische bedrijf wordt opgeheven en er alsnog onbedoeld een feitelijke woonbestemming is.

Voorzitter sluit vergadering onder dankzegging aan mw. Hannink (GrL) voor haar inzet tijdens de afwezigheid van mw. Arends. Laatste is m.i.v. 29/5 weer aanwezig in commissie.

SLUITING: 22:40 uur