Locatie: personeelskantine Zorgcentrum De Posten, De Posten 135 te Enschede

Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, W. van der Noordt; VVD: A. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt (vervangt B.P. Veldkamp)
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M.M. Verhijde (SDM Zuid)

Afwezig:

PvdA: M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: H.A. Nijhuis; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; D66: E. Eerenberg

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 4 juli 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers • A1: De commissie stemt in met het voorstel van de wethouder om ongeveer 1x per 3 vergaderingen in te gaan op een actuele stand van zaken van Zuidweefsel. Voor de volgende vergadering wordt Wim Kuut (SDM Zuid) uitgenodigd voor een tussenstand.


 • A2: De commissie is door de wijkraad Wesselerbrink uitgenodigd voor deelname aan de Opschoondag op 21 oktober a.s. in het Wesselerbrinkpark en aansluitend een wijkschouw te houden.


 • A3: De doorsteek wordt niet meegenomen met de revitalisering van het winkelcentrum, maar wordt aan het einde van dit jaar al aangepast.

 • A5: De STARAP wordt behandeld bij agendapunt IV.

Besluit: aandachtspunten 3 en 5 worden afgevoerd van de lijst. De ontwikkeling van het Winkelcentrum Zuid wordt toegevoegd als nieuw aandachtspunt.

 

e) Rondvraag

1. D. Bouwman (PvdA): Overlast jongeren


•  Klik hier voor alle sprekers • De wethouder is op de hoogte van de overlast, maar benadrukt dat het om een kleine maar wel duidelijk aanwezige groep jongeren gaat. Er zijn momenteel 5 groepen die aandacht nodig hebben van de politie, gezien de ernst van de overlast. Politie, Alifa, stadsdeelteam, wijkzorgteam en de corporaties zijn bekend met de omvang, problematiek en waar deze groepen zich ophouden.


 • Na constatering van overlast stellen de verschillende instellingen een integrale aanpak vast. Ook vindt er buurtbemiddeling plaats tussen bewoners en de jongeren. Preventief worden er speciaal voor deze doelgroep activiteiten georganiseerd door het stadsdeel (Zuid kleurt de stad, sportdagen, veilinghuis voor jongeren) en door Alifa. De wethouder is niet van mening dat het gemis van voorzieningen de overlast in de hand werkt, maar ziet wel mogelijkheden voor een betere afstemming in het aanbod.

 • Het idee om een jongerenplatform op te richten vindt de wethouder het doel voorbij streven. Wél moet er gepraat worden met en goed worden geluisterd naar de wensen van jongeren.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wesselerbrink, stuk nr. 12269

Sprekers: M.J. Gloerich (SP), W. van der Noordt (PvdA), A. Enklaar (VVD), B.J. Sanders (BBE), M.J. Arends (GroenLinks), J.C.R van Houdt (CU), E.G.T. van ’t Erve (gemeente Enschede/Bestemmingsplannen), wethouder Wallinga, W.A.M. Haverkamp-Wenker (gemeente Enschede/PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder benadrukt dat de bestemming ‘detailhandel’ voor de vestiging van Multimate aan De Reulver geen precedent schept voor andere detailhandel in dit gebied, aangezien dit in strijd zou zijn met de door de raad vastgestelde Detailhandelstructuur-visie.  Wél is er beleid in de maak om detailhandel op bepaalde plaatsen toch mogelijk te maken. De wethouder verwacht hierover eind 2006 een voorstel aan de raad.


Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stadsdeelrapportage

Sprekers: A. Enklaar (VVD), B.J. Sanders (BBE), M.J. Arends (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (CU), M.J. Gloerich (SP), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga, M.M. Verhijde (SDM Zuid ), W.A.M. Haverkamp-Wenker (gemeente Enschede/PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Verhijde (SDM Zuid) geeft aan dat de rapportage vooral een opsomming is van zaken die niet goed uit de verf zijn gekomen of nog niet zijn afgerond, o.a.:
 • Videoproject: stagnatie ligt vooral in persoonlijke sferen.


 • Klavertje Vier: omdat de rotonde op een toegangsweg ligt, bleken andere regels t.a.v. de openbare ruimte te gelden. Het oorspronkelijke plan wordt daarom zo spoedig mogelijk alsnog in uitvoering gebracht.


 • Buurtkamers: omdat de subsidieperiode voor de twee buurtkamers is afgelopen, worden er op dit moment afspraken gemaakt met de woningcorporaties en zorginstellingen over een mogelijke financiële verdeelsleutel bij voortzetting.


 • Nieuwbouw gezondheidscentrum: het ontwerp is momenteel in een afrondende fase. Daarna kan de procedure worden gestart. Verwacht wordt dat in 2008 huisartsen, fysiotherapeut, verloskundige, logopedist, tandarts, maatschappelijk werker en een apotheek hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

Dhr. Verhijde meldt verder dat binnen de buurtbudgetten geen geld meer over is. Dit is niet zozeer een kwalijke zaak, aangezien het volledige bedrag dus ten goede is gekomen aan verbeteringen in de buurt (bijvoorbeeld kunstgras trapveldjes).


De commissie benadrukt tot slot het belang van de buurtkamers en moedigt naar het voorbeeld in Zuid een uitbreiding van dit concept aan naar overige stadsdelen. De wethouder geeft aan deze discussie op stedelijk niveau te willen voeren en informeert de commissie hierover in een volgende vergadering

 

V THEMAGESPREK: ‘Ouder worden in Zuid

Inleiding: dhr. Marcelis (directeur Zorgcentrum De Posten)
Sprekers: dhr. Fije (Noabergroep), A. Enklaar (VVD), J.C.R. van Houdt (CU), B.J. Sanders (BBE), W. van der Noordt (PvdA), M.J. Gloerich (SP), M.J. Arends (GroenLinks), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga


•  Klik hier voor alle sprekers • Dhr. Fije van de Noabergroep wijst op hun eerder in de stadsdeelcommissie besproken rapport ‘Seniorenproof’, waarin het onderwerp al breed is uitgemeten. De bevindingen en aanbevelingen zijn uitgewerkt in een plan van aanpak/convenant, dat is ondertekend door gemeente en instellingen. Dhr. Fije vindt het jammer dat dit rapport niet nog eens extra onder de aandacht van de (nieuwe) commissieleden is gebracht als voorbereiding op de discussie. De commissieleden ontvangen z.s.m. een exemplaar van dit rapport.


 • De voorzitter vindt het rapport van de Noabergroep een uitstekend uitgangspunt voor deze bespreking, maar benadrukt dat de discussie met name is bedoeld met een doorkijk naar de aankomende invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2007. De doelgroep ouderen zal immers op veel fronten te maken krijgen met de gevolgen van deze nieuwe wet.


 • De aanwezigen gaan 1 op 1 in gesprek om elkaar te informeren over de problemen en obstakels die ouderen tegenkomen bij het ouder worden. Daarna koppelen de commissieleden plenair terug wat hun bevindingen zijn, o.a.:


 • Woningen moeten levensloop bestendig worden gebouwd, zodat ouderen lang in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.


 • Buurtkamers vervullen een belangrijke functie voor ouderen.


 • Een (achterstallige) inrichting van de openbare ruimte is niet altijd vriendelijk voor ouderen met bijvoorbeeld rolators.


 • Veel ouderen hebben vaak (veelal aangeprate) angst, bijvoorbeeld voor jongeren. Dit maakt dat zij zich onveilig voelen in hun leefomgeving en uiteindelijk om deze reden verhuizen en bijvoorbeeld zelfs de voorkeur geven aan een verzorgingstehuis.

 • De wethouder concludeert dat het goed is om te horen dat de verschillende problemen die de aanwezigen aandragen m.b.t. het ouder worden ook al in het rapport ‘Seniorenproof’ aan de orde zijn gekomen. De punten zijn hem bekend en hij hecht er grote waarde aan dat er hier over wordt gepraat. Omdat er zoveel moeten worden gedaan om de problemen weg te nemen, schieten de financiën helaas vaak tekort. In goed overleg met de ouderen is er echter veel mogelijk.

 

SLUITING: 22.40 uur