Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp (tot 21:50 u.); D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid)

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

Gebouw Stadsdeelbeheer Zuid, De Reulver 100 te Enschede

 

I OPENING

a) Mededelingen

Sprekers: Dhr. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), wethouder Wallinga. Mw. A. Oude Vrielink (stadsdeelmanagement).

dhr. Jonker:

 • Dankt de stadsdeelcommissie voor de manier waarop deze is omgegaan met de problematiek rondom de afvalstortkokers en complimenteert het college met het ‘moedige besluit’ af te zien van verwijderen van de stortkokers.

dhr. Wallinga:

 • De Wesselerbrinkballade heeft de LPB-Award gewonnen. Mw. Oude Vrielink geeft toelichting op het project en de uitreiking.
 • Het afscheid van stadsdeelmanager Mark Verhijde staat gepland in januari. Datum volgt.
 • M.b.t. onderwerp ‘jongeren in Zuid’: wethouder wil niet de ogen ogen sluiten dat het niet goed gaat met sommige groepen jongeren. Drie van de zes overlastgroepen in Enschede bevinden zich in Zuid. Binnenkort laat de commissie zich informeren over de achtergronden bij de WENS-cijfers. Daarnaast zal tijdens de commissievergadering van 27 januari 2009 de notitie ‘Sport, jongeren en vrije tijd’ worden behandeld.

b) Vaststellen agenda

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 28 oktober 2008.

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst.

Sprekers: M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, B. Veldkamp (CU), M. Bouwhuis (manager openbare ruimte).

 • A5 (herstructurering Wesselerbrink): dhr. Gloerich meldt dan mensen een brief in de bus hebben gehad dat ze tot mei 2009 mogen blijven. Dhr. Wallinga kent de brief en geeft aan dat Domijn in januari 2009
 • T22 (wijkschouw): Dhr. Bouwhuis geeft aan dat een schouw in deze maanden geen zin heeft en doet het voorstel om in maart of april 2009 een moment te plannen voorafgaand aan de stadsdeelcommissie. Commissie gaat akkoord.
 • T23 (inzoomen op WENS): dhr. Veldkamp meld zich af voor bijeenkomst i.v.m. verplichtingen  voor onderzoekscommissie. Geldt ook voor dhr. Gloerich en de secretaris.

Besluit: punten T7, T19, T21, T23 en T24 worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

e) Rondvraag

 • Dhr. Sanders (BBE) – bouw privé-zwembaden in plan Groot Brunink.

Sprekers: dhr. Sanders (BBE), wethouder Wallinga.

 • Wethouder geeft aan dat er afspraken zijn over het maximaal percentage bebouwing op de kavels. Een zwembad valt onder de term ‘bebouwing’, net als een carport en een tuinhuis. De kaveleigenaren hebben ook begeleiding gehad van architecten e.d. die van deze regels op de hoogte zijn.
 • Dhr. Sanders vraagt of het klopt dat er in 2009 een wetswijziging op kmst is die vrijstelling of ontheffing regelt. Wethouder Wallinga geeft aan dat hier geen sprake van lijkt.
 • Dhr. Gabriël (CDA) – verlichting Bonhoeffer College.

Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga

 • Wethouder geeft aan dat er een achterpad is dat verlicht kan worden. Gebeurt alsnog z.s.m.; maar i.v.m. procedures zal dat in maart of april 2009 zijn.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Verkeerssituatie Knalhutteweg (onderwerp ingediend door Belangengroep Knalhutteweg).

Sprekers: dhr. Kreeft (belangengroep), dhr. Paulussen (namens 3 scholen), dhr. Hooiveld (belangengroep), mw. Boes-Schoonderbeek (vz), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), mw. Kronenburg (PvdA), B. Veldkamp (CU), B. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), dhr. Smit (ingehuurde stagiair belangengroep), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Kreeft geeft namens Belangengroep Knalhutteweg presentatie over situatie (toenemend vrachtverkeer, vaak te snel gereden in het algemeen, weinig verkeersremmende maatregelen) en de oplossingen die Belangengroep zelf in overleg met gemeentelijke verkeersdeskundigen heeft bedacht. Dhr. Kreeft geeft aan dat onderhoud Knalhutteweg achterstallig is. Dhr. Kreeft doet voorstel voor integrale aanpak (incl. grensoverschrijdende) en daarbij Knalhutteweg niet meer als hoofdverkeersader te zien maar als weg door woonwijk. Belangengroep wil graag daarbij betrokken worden. Kosten van hun plannen bedragen naar schatting 200.000 tot 250.000 euro. Dhr. Kreeft wijst op budgetten die het ministerie van OCW heeft voor het vergroten van (verkeers)veiligheid rondom scholen.
 • Dhr. Paulussen bevestigt namens drie basisscholen aan de Knalhutteweg de onveilige situatie en spreekt hun steun uit aan de Belangengroep.
 • Dhr. Smit (ingehuurde stagair) geeft aan dat onderzoek uitwijst dat vrachtverkeer voornamelijk de Knalhutteweg kiest vanwege de routeplanners, de dieselprijzen (tankstations aan Knalhutteweg) en vermijden van tolwegen. Het is dus slechts voor een klein deel bestemmingsverkeer. Onderzoek wordt binnen 1 maand afgerond.
 • Commissie stelt nadere vragen aan Belangengroep ter verduidelijking situatie (waaronder maatregelen in het verleden) en complimenteert Belangengroep met de grondige analyse en de oplossingsgerichte benadering. Commissie erkent veiligheidsprobleem Knalhutteweg en spreekt steun uit om probleem aan te pakken. De raad bepaalt mede de projectenlijst en daarmee kan prioritering knalhutteweg worden beïnvloed. Commissie pleit voor samenhang in aanpak, link met Stroinkslanden 2015, snelle maatregelen op korte termijn en onderzoek naar maatregelen op langere termijn.
 • Wethouder Wallinga heeft met portefeuillehouder Goudt overlegd. Ziet dit als stedelijke problematiek, want het betreft de ontsluiting van de stad. Vrachtverkeer verbieden op de Knalhutteweg is wat college betreft niet haalbaar, ontmoedigen wel. Wil korte klappen maken waar mogelijk. In kader Stroinkslanden 2015 is optisch andere inrichting noordzijde Knalhutteweg mogelijk. Wallinga zal in december uitgebreider praten met portefeuillehouder Goudt en in januari 2009 met de Belangengroep. Zal ook bekijken of vrachtwagenverbod op verkeersader juridisch haalbaar en handhaafbaar is. Mening commissie wordt meegenomen in gesprek tussen beide wethouders.
 • Belangengroep spreekt teleurstelling uit over houding wethouder; willen visie, geen “lapmiddelen”.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

b) Activeringscentrum: kennis maken met de deelnemers van deze talentspinnerij.

Sprekers: mw. Van den Nieuwboer, dhr. Leo Budingh (gemeente) , dhr. Hurassov (activeringscentrum) en mw. Ter Horst (activeringscentrum).

 • Mw. van den Nieuwboer en dhr. Budingh geven toelichting op methodiek en refereren aan raadsbezoek Manchester in 2007, waar idee is opgepikt. Voorlopig 150 interviews geweest. Onverwachte successen, bijv. meertaligheid als brug naar nieuwe doelgroepen.
 • Twee mensen van het activeringscentrum schetsen hun enthousiaste ervaringen en het gevoel van meerwaarde en toegenomen eigenwaarde dat ze van dit project hebben gekregen.

c) Sociale agenda Stroinkslanden en Wesselerbrink, presentatie door mw. Van den Nieuwboer, ontwikkelingsmanager.

Sprekers: mw. Van den Nieuwboer, mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), B. Sanders (BBE), D. Bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), dhr. Verhijde, wethouder Wallinga, mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Mw. van den Nieuwboer geeft toelichting: de voorliggende agenda’s zijn nog concepten. Er komen nog toevoegingen vanuit bewoners en partijen.   Plannen gaan uit van bestaand beleid (sluiten aan bij jaarplan) en bestuurlijke financiering. Hoofdlijnen zijn: aandacht voor jongeren en participatie & integratie. Plan voor verlagen energiekosten (vanuit armoedebeleid) bijna afgerond. Een actuele ontwikkeling is dat het Regionaal Orgaan Zelfstandigen zich in de wijk gaat vestigen (biedt kansen voor microkredieten etc.).
 • Commissie spreekt zich positief uit over de sociale agenda’s. Goed dat de menselijkem aat centraal staat. Commissie vraagt aandacht voor onder andere inbreng van bewoners, bekendheid & vindbaarheid ‘wie doet wat in de wijk’ en kleinschalig wonen voor ouderen. Dhr. Gabriël vindt de volgende organisaties niet terug in de agenda: Zonnebloem, welzijnszorg, kerken, assyrisch-mesopotamische vereniging.
 • Mw. Van den nieuwboer zal een financiële paragraaf toevoegen ter verduidelijking bronnen. Er komen nog gesprekken met andere organisaties en verenigingen. Onderwerp kleinschalig wonen komt in randprogramma stedelijke commissie bij ‘levensloopbestendig wonen’.
 • Er is een website in de maak: www.ontdekzuid.nl (noot secretaris: er is al voor jongeren een activiteitenwebsite: www.ontdekzuid.hyves.nl )
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat ‘meer aandacht voor interactie met bewoners’ en ‘meer aandacht voor contact met bepaalde organisaties’ worden opgenomen in het jaarplan Zuid 2009.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

d) Stand van zaken uitvoering Stroinkslanden 2015, korte presentatie door mw. Haverkamp.

Sprekers: mw. Haverkamp, mw. Kronenburg (PvdA), S. Gabriël (CDA).

 • Mw. Haverkamp ligt ontwerpschetsen nieuw wijkcentrum toe (vorige vergadering liet techniek het afweten). Bij ontwerp wordt ook beheerder huidge wijkcentrum betrokken. Ontwerp wordt voor kerstreces teruggelegd bij de bewoners. Enkele omwonenden hebben bezwaren tegen de bouw; kan mogelijk leiden tot bouwvertraging.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

e) Toewijzing bewonersbudgetten WWI (Vogelaargelden) en Buurt in Actie.

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), mw. Arends (GrL), dhr. Verhijde, wethouder Wallinga.

 • Voorzitter vraagt om verduidelijking of in vorige vergadering al niet hierover een akkoord was gegeven. Dhr. Verhijde meent van niet: het koersdocument bevatte al wel het voorstel. Maar het voorstel (is nu besproken met wijkraden) is om de Vogelaargelden niet over 1 maar over 2 wijken te verdelen. Dhr. Wallinga geeft aan dat in raad is afgesproken om dit eerst met wijkraden te bespreken en dan aan commissie voor te leggen. Dhr. Wallinga benadrukt dat het uniek is dat 2 wijken zich in één project hebben gevonden.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a) Aanwijzen "Erve ‘t Stroink" als permanente trouwlocatie (stuknr. 13609)

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, M. Gloerich (SP), M. Verhijde.

 • Namens de stadsdeelcommissie wordt een bloemetje en kaartje gestuurd na behandeling in raadsvergadering.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: Als hamerstuk naar raadsvergadering.

 

Dhr. Wallinga meldt dat dit de laatste stadsdeelcommissievergadering was van stadsdeelmanager Mark Verhijde en spreekt namens het college zijn dank en waardering uit naar dhr. Verhijde.

SLUITING 22:34 UUR