Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet; D66: mw. C.S.M. Grooten; J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: B. Veldkamp; ES: R. Malisama

Afwezig:

F.H. Deuzeman (VVD)

Locatie:

Kantine korfbalvereniging DOS-WK, Geessinkweg 140/140a te Enschede

Aanvang: 19:34 uur

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om per agendapunt te beluisteren, klikt u op de link onderaan elk agendapunt.

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), mw. Nekkers.

 • Wijkraad Wesselerbrink afgetreden i.v.m. keuze locatie Vlierstraat als locatie voor opvang dak- en thuislozen. Proces wordt gestart om in september nieuwe wijkraad te kunnen installeren. Demissionaire wijkraad handelt lopende zaken af.
 • Wordt opvolger zgn. “zigzag-films” gemaakt (titel: ‘Niks aan de hand’) in Wesselerbrink, nu budget daarvoor ad 4 ton bij elkaar is.

 

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 april 2011

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga

 

Besluit: toezeggingen 59 (duurzaamheid), 64 (artikelen zelfwerkzaamheid), 66 (speeltoestellen Wesselerbrinkpark) en 67 (Vlierstraat) worden van de lijst afgevoerd. Schooloversteek Knalhutteweg wordt opnieuw toegevoegd. T49 (oude gezondheidscentrum gaat naar oktober 2011).

 

e. Rondvraag

Er zijn geen vragen ingediend.

 

f. Vraag het de commissie

Er zijn geen vragen voor de stadsdeelcommissie ingediend.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten.

 

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. JOP Helmerhoek

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Mulder (bewoner Helmerhoek), dhr. Van Dijk (idem), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Hannink (GrL), mw. Grooten (D66), dhr. Hanna (PvdA), mw. Oude Nijhuis (Alifa), mw. Futselaar (SP), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Danho (jongere), dhr. Ezendam (Wijkraad Helmerhoek), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Veldkamp (CU), mw. Malisama (ES), mw. Nekkers (sdm).

 • Voorzitter licht toe dat de rol van de stadsdeelcommissie adviserend is.
 • Dhr. Mulder en dhr. Van Dijk geven namens omwonenden aan waarom zij tegen de komst van een JOP op die plek zijn. De gehanteerde argumenten zijn o.a. overlast, historie, strijdigheid met het bestemmingsplan, gevolgde proces en een gebrek aan draagvlak.
 • Namens Alifa geeft mw. Oude Nijhuis aan dat de situatie rondom de wijkjongeren de laatste tijd flink is verbeterd en dat zij daarom een kans verdienen.
 • Dhr. Danho geeft namens de jongeren aan dat zij veel inzet hebben gedaan om de JOP te realiseren, zowel in medewerking als in houding.
 • Dhr. Ezendam geeft namens de wijkraad aan de komst van de JOP en het gevolgde communicatieproces te steunen. Wel pleit hij voor goede afspraken tussen jeugd, politie en bewoners. Hij stelt voor om het wijkcentrum tijdelijk te voorzien van een nood-jeugdhonk om het vastgelopen proces een kans te geven.
 • De commissie steunt de komst van de JOP en vindt grotendeels dat de jongeren hebben bewezen een kans te verdienen. De commissie vindt deels wel dat er in het voortraject een betere afstemming plaats had kunnen vinden. Commissie pleit breed voor een gesprek tussen jongeren en bewoners met steun van Alifa en voor een omgevingsbeheerscommissie waar ook bewoners zitting in hebben.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat het besluit van het college pas na de zomer valt (na uitspraak commissie bezwaar en beroep). Hij wil graag helpen om het gesprek tussen bewoners en jongeren aan te gaan. De wethouder kan geen garanties geven over overlast, maar geeft tegelijk aan dat een uiterste consequentie is dat de JOP wordt verwijderd als er teveel overlast ontstaat. De wethouder benadrukt dat de JOP niet uit Buurt in Actie gelden wordt betaald, maar uit regulier budget van het stadsdeelmanagement.

 

Toezegging:

Wethouder Wallinga zegt toe evaluatiemomenten op te nemen met Alifa en eventueel jaarlijks terug te koppelen naar de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

b. Woningtoewijzing Wesselerbrink-Noord

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz),  dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank-Noord), dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Veldkamp (CU), mw. Hannink (GrL), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Futselaar (SP), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga (weth.).

 • Dhr. Eerenberg geeft aan dat de rol van de commissie beperkt is in deze maar dat hij twijfelt over de bevoegdheid van de raad inzake beeldkwaliteitsplannen en stedebouwkundige plannen.
 • Dhr. Visser betoogt dat de naar zijn idee de commissie teveel op afstand staat van het proces van woningtoewijzing en wil op deze wijze een groter bewustzijn en grotere betrokkenheid van de commissie bewerkstelligen. Dhr. Visser geeft aan dat er door de corporatie wordt afgeweken van het afgesproken sociaal plan.
 • De commissie is over het algemeen blij dit signaal te ontvangen en pleit er breed voor dat bewonerscommissie en corporatie vasthouden aan het sociaal plan dat zij onderling hebben afgesproken. De commissie vindt het een slecht teken dat zij niet van de situatie af zouden weten als er geen inspreekrecht was aangevraagd en stelt voor opnieuw een bijpraatsessie te organiseren voor de commissie in aanwezigheid van de bewonerscommissie en de corporatie.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan en een stedenbouwkundig plan bevoegdheid van het college is. De wethouder zegt niet te weten van afwijkingen van het sociaal plan en vindt dit ook een zaak van bewonerscommissie en corporatie. Wel voelt hij zich verantwoordelijk voor de communicatie.

 

Toezegging:

 • Wethouder Wallinga zegt toe een bijpraatbijeenkomst te organiseren voor 13 september 2011.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

c. Laagfrequent geluid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Woltjer (BewonersTeam Stroinkslanden), dhr. Visser (Bureau VE), mw. Malisama (ES), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga (weth.).

 • Mw. Woltjer geeft namens de BTS aan blij te zijn dat dit onderwerp serieus door de commissie wordt opgepakt. Ze is al even blij met de brief van dhr. Visser, waarin naar idee van de BTS zowel probleem als oplossing heel helder zijn.
 • Dhr. Visser geeft vanuit zijn technische expertise aan dat het laagfrequent geluid veroorzaakt wordt door de hogedrukgasleiding (a.g.v. conflicterende geluidsfrequenties van gaspompstations in Duitsland en Nederland en gebrek aan afstemming pompmomenten daartussen, in combinatie met een geluidsdragende grondsoort). Dhr. Visser pleit voor een aantal maatregelen:
  1. Contact opnemen met de deelstaat Westfalen over afstemming.
  2. Tweede Kamer inlichten over het probleem, de oorzaak en de deeloplossing om met andere normerende geluidswaarden te gaan werken: dB(C) i.p.v. dB(A).
  3. Een (landelijke?) petitie starten om dit probleem op de landelijke politieke agenda te krijgen.
  4. Technisch oplossen door dempers en isolatie.

Info: www.laagfrequentgeluid.nl

 

Toezeggingen:

 • Wethouder Wallinga zal deze problematiek en de aangedragen oplossing binnen het college aan de orde brengen en eventueel op stedelijk niveau bespreekbaar maken.
 • Voorzitter en secretaris zullen uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om op landelijk niveau petities in te dienen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

d. Thema duurzaamheid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Nekkers (sdm), dhr. Wallinga (weth.).

 

Dhr. Bouwman geeft een korte samenvatting van de uitkomsten van de duurzaamheidsdiscussies die voorafgaand aan de commissievergadering hebben plaatsgevonden. De acties die stadsdeelmanagement destilleert uit de discussie, worden in de vergadering van 13 september medegedeeld.

 

III RAADSVOORSTELLEN

Er zijn géén raadsvoorstellen aangeboden ter bespreking.

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

Er zijn géén stukken ter kennisname aangeboden.

 


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten.

 

SLUITING: 22:27 uur