Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet; D66: J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar.

Afwezig:

F.H. Deuzeman (VVD); mw. C.S.M. Grooten (D66); B. Veldkamp (CU); R. Malisama (ES)

Locatie:

Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om per agendapunt te beluisteren, klikt u op de link onderaan elk agendapunt.

 

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (sdm), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Tuluk (wijkagent Zuid).

 • Nieuwe wijkraad Wesselerbrink is bijna rond. Alifa heeft proces begeleid. Circa 10 geïnteresseerden. Gesprekken zijn gaande met de kandidaten. Naar verwachting is de nieuwe wijkraad begin oktober bekend.
 • Diverse activiteiten aanstaande o.a. : Sportinformarkt, opening Sportuitleen Smileyveld.
 • Cruyffcourt Zuid wordt nog dit jaar gerealiseerd (is 150e in Nederland, wordt dus feestelijk aangekleed).
 • Ten aanzien van winkelcentrum Zuid positieve ontwikkelingen: DC Vastgoed en de wineliers hebben overeenstemming bereikt. Zodra het masterplan klaar is, zal de commissie worden geïnformeerd.
 • Nog onderhandelingen gaande inzake wijkcentrum Helmerhoek. Twee scenario’s mogelijk: óf alles blijft hetzelfde, óf het gezondheidscentrum verhuist naar het pand van het wijkcentrum.
 • T.a.v. JOP Helmerhoek stappen bewoners naar de bezwarencommissie en hebben al aangegeven zich niet neer te zullen leggen bij een negatieve uitspraak. Plaatsing JOP loopt sowieso (nog onbekende) vertraging op. Daarover is al gesprek geweest met de jongeren.
 • Er is een nieuwe wijkagent voor Zuid, die voornamelijk de Wesselerbrink zal doen: dhr. Tuluk (stelt zich voor).

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz).

 

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 juni 2011

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga (weth.).

 

Dhr. Bouwman wijst er op dat de opmerking van dhr. Wallinga dat het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan formeel juridisch onjuist is. Dhr. Wallinga bevestigt dat dit een onjuiste weergave was. Besluitenlijst wordt aangepast.

 

Besluit: besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Bouwhuis (sdb), dhr. Hanna (PvdA).

 

Dhr. Wallinga doet t.a.v. het in gebruik nemen van de draaiarmen een oproep aan de ouders. Dhr. Hanna geeft aan dat aan 1 kant nog steeds het oude model staat en de oversteek dus niet in gebruik kan worden genomen. Dhr. Wallinga meent dat de betreffende draaiarm wél functioneert en dus niet wordt vervangen.

 

Besluit: toezeggingen 47 (oude gezondheidscentrum) en 72 (laagfrequent geluid) worden van de lijst afgevoerd. T69 (JOP Helmerhoek) wordt aandachtspunt. T68 (schooloversteek Knalhutteweg) betreft alleen nog de draaiarmen.

Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

Er zijn géén rondvragen ingediend.

 

f. Vraag het de commissie

Er zijn geen vragen voor de stadsdeelcommissie ingediend.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Veiligheid Wesselerbrink

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Le Loux (BBE), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), mw. Nekkers (sdm), dhr. Alberts (politie) dhr. Tuluk (politie).

 • Dhr. Bouwman licht de reden van zijn agenderingsverzoek toe: hoewel de feitelijk cijfers geen afwijkend veiligheidsbeeld laten zien van de overige stadsdelen, ervaart dhr. Bouwman wel overmatig veel signalen in Zuid van gevoelens van onveiligheid. Hij vraagt de commissie of zij het beeld deelt dat de subjectieve veilgheid afneemt.
 • Dhr. Wallinga licht toe dat momenteel een inventarisatieronde wordt gehouden die vergelijkbaar is met die van tijdens de WENS-periode. Ook geeft dhr. Wallinga aan dat de problematiek rondom de Vlierstraat (huisvesting kwetsbare groepen) heeft geleid tot een intensievere attendering door burgers richting politie. De commissie denkt verdeeld over de signalering van dhr. Bouwman.
 • Mw. Nekkers meldt dat de omgevingsbeheergroep Vlierstraat bijna rond is: 5 bewoners, Bonhoeffercollege, stadsdeelmanagement, stadsdeelbeheer, Tactus, Domijn, winkeliersvereniging, speeltuin Tuindorp. De eerste bijeenkomst zal ongeveer 2e week oktober plaatsvinden.
 • Dhr. Wallinga adviseert om niet alleen naar de politie te kijken, maar het integrale plaatje; dus ook de doorstromingsproblematiek, werkgelegenheid in de wijk en de herstructureringsopgave. Dhr. Wallinga voelt veel voor een behandeling in de stedelijke commissie maar geeft tegelijk aan het prima te vinden op 18 oktober een thema-commissie Zuid te houden, als de nieuwe shortlist klaart is en de omgevingsbeheergroep Vlierstraat actief is.
 • Dhr. Tuluk nodigt de commissie uit om eens mee te lopen met de wijkagent.

Toezegging:

 • Volgende stadsdeelcommissievergadering van 18 oktober zal het thema ‘Veiligheid Zuid’ dragen, waarbij de nieuwe shortlist, het veiligheidsplan omgeving Vlierstraat en de rapportage jeugdproblematiek vooraf met de commissie worden gedeeld. Een technische vragenronde vooraf wordt door griffie en stadsdeelmanagement gefaciliteerd.
 • Dhr. Wallinga zal de burgemeester vragen om vanuit zijn veiligheidsportefeuille aanwezig te zijn op 18 oktober.
 • Dhr. Wallinga zal op verzoek van mw. Futselaar de vragenlijst van het UT-onderzoek bekijken op bruikbaarheid voor de Vlierstraat.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Duurzaamheid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Walgemoet (gemeente), mw. Hannink (GrL), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Hanna (PvdA).

 • Mw. Walgemoet geeft toelichting op de gemeentelijke ambities en de communicatiecampagne rondom duurzaamheid. Vooral ook de diverse partners in de stad kunnen een verschil maken: scholen, corporaties, bewoners. Er zijn al veel projecten in Zuid.
 • Blijkt dat er in enschede veel winst is te behalen door de woningvoorraad van energielabel D en C naar B te krijgen. Het breed bereiken van het A-label zal echter duur worden.De 10 ingezette Wattchers zijn een groot succes en kunnen ook in Zuid-projecten worden igezet. Voor de scholen zijn nu in totaal zo’n 12 zonnepanelen bij elkaar gespaard. In zuid vooral De Windroos en De Regenboog actief.

Toezegging:

presentatie van mw. Walgemoet wordt nagestuurd aan de commissieleden.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

c. Laagfrequent geluid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), mw. Woltjer (BewonersTeam Stroinkslanden), dhr. Wallinga (weth.).

 

Dhr. Eerenberg legt de commissie de vraag voor welke rol zij voor zichzelf ziet indien er een landelijke petitie wordt ingediend: initiatiefnemer en indiener van de petitie, ondersteuner, coach voor de indieners of helemaal geen rol bij de petitie. De wethouder licht de antwoordbrief van de staassecretaris toe. De meeste commissieleden vinden de beantwoording van de staatssecretaris onvoldoende. Op voorstel van de voorzitter gaat de commissie ermee akkoord dat:

-          de commissie zelf géén petitie maakt,

-          de commissie wèl ondersteuning biedt aan de opstellers,

-          de commissie wèl steun verleend aan de petitie,

-          het college een brief verstuurt aan Den Haag.

De wethouder geeft nog aan een communicatie-adviseur van de gemeente beschikbaar te kunnen stellen ter ondersteuning bij het opstellen van de petitie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

d. Stadsdeelrapportage Zuid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (sdm), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP).

 

Mw. Nekkers licht voortgang van afgeronde en nog niet afgeronde activiteiten toe. Commissie reageert positief, maar wil voglende keer graag mee nadruk op sociale cohesie in de projecten. Opvallend vindt de commissie ook dat vooral Alifa-activiteiten last hebben van stagnatie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

e. Zuid en social media

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Heuvel (secr.), dhr. Van Tellingen (sdm).

Vernieuwde website Zuid, de interactieve mogelijkheden, hashtag #ciezuid en mogelijkheid om digitaal vragen te stellen aan de stadsdeelcommissie worden gepresenteerd. Mw.Nekkers licht toe dat stadsdeel Zuid pilotstadsdeel is voor social media. Gebruik en succes worden gemonitord.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 21:53 UUR