Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman (VVD); D66: J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: H. de Roode; ES: mw. R.R.R. Malisama

Afwezig:

mw. Grooten (D66)

Locatie:

Wijkcentrum ’t Stroinkshuis, Het Stroink 64 te enschede

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om per agendapunt te beluisteren, klikt u op de link onderaan elk agendapunt.

 

 

 

I OPENING

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Vosskühler, mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 • Welkom aan de heer De Roode, nieuw commissielid namens ChristenUnie.
 • Burgemeester vanavond aanwezig i.v.m. agendapunt Veiligheid.
 • Stroinkshuis vorig weekend geopend. Ook 1e eSportverenging van Nederland opgericht en gehuisvest in Stroinkshuis.
 • Vorige week nieuwe wijkraad Wesseleerbrink geïnstalleerd.
 • Vorige week eerste bijeenkomst geweest van omgevingsbeheergroep (n.a.v. veiligheid rondom woonvoorziening Vlierstraat).

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Sundaram (D66), mw. Futselaar (SP), dhr. Hanna (PvdA).

 

Door dhr. Van der Vloet aangedragen agendapunt van JOP Helmerhoek wordt doorgeschoven naar volgende vergadering in afwachting van lopende overleggen. Nu wel mededeling van de wethouder hierover. Koersdocument Jaarplan Zuid wordt schriftelijk afgehandeld.

 

Besluit: agenda wordt gewijzigd vastgesteld

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 september 2011

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz

 

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Woltjer (BTS), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Futselaar (SP), mw. Malisama (ES), dhr. Hanna (PvdA), mw. Hannink (GrL), dhr. De Roode (CU).

 

 • JOP Helmerhoek: wethouder meldt dat commissie bezwaarschriften het bezwaar van de bewoners gegrond vindt. College niet helemaal eens met argumentatie maar zal advies commissie overnemen. Contact met bewoners en jongeren al geweest hierover. Nu in (openbaar) overleg met jongeren over alternatieven (o.a. trapveld kunstgras). Hiervoor is nog budget beschikbaar.
 • BTS is naar symposium over LF-geluid in Amersfoort geweest. Gaan nu samenwerken met andere groeperingen om petitie op te stellen.

 

Besluit: aandachtspunten JOP en Winkelcentrum Zuid worden van de lijst afgevoerd. Toezeggingen 68 t/m 73 worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

 1. Dhr. Ilgün – geluidsoverlast hybride bussen lijn 2

Sprekers: dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Wallinga (weth.)

Dhr. Wallinga zit bovenop problematiek, want proef in Helmerhoek bepalend voor rest invoer hybride bussen. Dhr. Wallinga zal navragen hoe het zit met schade aan woningen a.g.v. de busbaan.

 

f. Vraag het de commissie

 

Dhr. Keep (bewoner) – strooiplan Zuid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Keep, dhr. Hanna (PvdA), dhr. Wallinga (weth.).

 • Dhr. Keep en dhr. Hanna vragen waarom er niet meer gestrooid wordt aan de Reerinklanden en of er een oplossing gevonden kan worden, omdat de situatie aantoonbaar leidt tot problemen en ongevallen.
 • Wethouder geeft aan dat volgens het vastgestelde beleid het klopt dat daar niet wordt gestrooid; er is geen busroute, geen doorgaand fietspad en geen brandweerroute. Datzelfde geldt voor meerdere “bloemkoolwijken” in Enschede. Aanpassing beleid is zaak voor de gemeenteraad en heeft financiële gevolgen. Strooikaart nu aangehouden door college en komt waarschijnlijk over drie weken naar de raad.

Dhr. Hermans (bewoner) – situatie De Windroos

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

Dhr. Hermans is niet aanwezig. De voorzitter geeft aan dat deze vraag volgende keer aan bod komt. Bij agendapunt IIIa blijkt dat de door dhr. Hermans aangekaarte situatie van vernielingen deels wordt opgelost door de sloop van de school a.g.v. de herontwikkeling van het winkelcentrum Zuid. De gymzaal blijft overigens staan.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

a. Geen medewerking verlenen aan verzoek herziening BP Allemansveldweg 165

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Le Loux (BBE), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), mw. Nekkers (sdm).

 

Besluit: Raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 7 november.

 

Noot secretaris: raadsvoorstel wordt opnieuw in bespreking gebracht in de stadsdeelcommissie Zuid van 29 november i.v.m. onvolledige bespreking en ontbreken mogelijkheid recht tot inspraak van belanghebbende. Wordt daarom pas in raadsvergadering van 12 december afgehandeld.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Winkelcentrum Zuid

Sprekers: dhr. Koopman (DC Vastgoed), dhr. Oonk (Ver. van Eigenaren)

 • DC Vastgoed en Vereniging van eigenaren lichten toe dat er een doorbraak is in de ontwikkelplannen. Het proces tot nog toe wordt uitgelegd en de plannen voor renovatie en nieuwbouw worden toegelicht. Plangebied wordt kleiner en woningbouw is nog niet aan de orde. Lidl per 2 november open, dus al nieuwe impuls aan het winkelcentrum.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat het bestemmingsplan aan de raad nog zal volgen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Koersdocument Jaarplan Zuid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers.

In verband met de tijd wordt dit agendapunt afgedaan via de email.

 

c. Thema-avond Veiligheid Zuid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement), dhr. Ouaid al Chaib (clusterchef politie), dhr. Den Oudsten (burgemeester), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Sundaram (D66), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Woltjer (BewonersTeam Stroinkslanden), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Tuluk (politie).

 • Mw. Nekkers geeft presentatie over veiligheid in de wijk. Clusterchef Ouaid al Chaib geeft aan dat ouders een grotere rol moeten gaan spelen. Objectieve veiligheid en beleving van veiligheid lopen niet gelijk op.
 • Dhr. Den Oudsten erkent dat veel jeugd nog “ontglipt”. Hij wil intensiever beleid over de gehele opvoedkolom in combinatie met strakkere maatregelen als signaalwerking. In Zuid zijn veel probleemgezinnen met ouders die niet aan opvoedtaken toekomen. Vraag is dan hoe ver je mag gaan “achter de voordeur”. De meest effectieve oplossingen kosten meer tijd en geld, maar dat wordt steeds meer beperkt vanuit Den Haag. Aanvullende strakkere maatregelen om grenzen te stellen mag, maar moet opbouwend en op verantwoorde wijze en dat is een complexe balans.
 • De commissie legt nadruk op de rol van ouders, scholen en maatschappelijke partners (o.a. klannkbordgroep Suryoye). Commisie vraagt verder of politiecapaciteit voldoende is, of repressief reageren niet kwestie van probleemverplaatsing is en of er adequaat wordt gereageerd op de Noabertelefoon.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat Zuid wél afwijkt van andere wijken, maar dat Enschede niet afwijkt van andere gemeenten. Er zal meer inzet komen op opvoeding, onderwijs, wijkontwikkeling. Talentcoaches worden ingezet op de groep die misschien nog komt maar die je nu nog bij kunt sturen. Dhr. Wallinga zal uitzoeken of er attent wordt gereageerd op de Noabertelefoon (n.a.v. vraag mw. Futselaar).

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

a. Ingediend bezwaar strooiplan Zuid.

Is afgehandeld bij agenda-onderdeel ‘ingediende vragen’.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

SLUITING: 21:53 UUR