Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: H. de Roode; ES: mw. R.R.R. Malisama

Afwezig:

Mw. V.M. Leonhart (D66)

Locatie:

Servicecentrum Zuid, Wesselererbrinklaan 102 te Enschede

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om per agendapunt te beluisteren, klikt u op de link onderaan elk agendapunt.

 

 

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 

 • Eerste vergadering in 2012 op 17 januari. Let op: is verplaatst naar 24 januari!
 • Opening Cruyffcourt op zat 10/12 met allerlei activiteiten. Commissieleden kunnen revanche-voetbalwedstrijdje tegen de jeugd doen.

 

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD)

 

BESLUIT: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 september 2011

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Deuzeman (VVD).

 

BESLUIT: besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), mw. Futselaar (SP)

 

 • Toezegging 64 (zelfwerkzaamheid burger in groen): zal schriftelijk worden afgedaan.
 • Toezegging 76 (Noabertelefoon): er is goed contact met de scholen, een goede bereikbaarheid in het weekend en een attente reactie van de politie. Terugkoppeling vaak wat minder. In Helmerhoek iets afwijkend beeld: minder bekendheid met Noabertelefoon maar goede terugkoppeling. Wijkagent daar iets minder aanwezig.
 • Mw. Futselaar herinnert aan toezegging te laten weten wat er met uitkomsten onderzoek Wetenschapswinkel UT wordt gedaan.

 

BESLUIT: aandachtspunten- en toezeggingenlijst wordt aangepast. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

Dhr. Bouwman – Veiligheid spelende kinderen Manderbrink

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga (weth.)

 • Dhr. Bouwman bedoeld de vraag in algemene zin over vergelijkbare verkeers(on)veilige situaties met kinderen.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat in oktober 2011 al een aanvraag in kader van Buurt in actie is geweest over de Manderenbrink. Daar is op 8 december een vervolgoverleg over. Loopt dus. Er zijn meer van dergelijke situaties en die zijn bekend bij het stadsdeelmanagement en stadsdeelbeheer. Wordt naar gekeken. Leermoment is wel dat bij de buurtinitiatieven en Buurt in Actie vaak de afronding (bijv. afrastering) wordt vergeten. In kader van wijkbudgetten gaat daar meer op worden gelet dat projecten echt compleet worden afgerond.

f. Vraag het decommissie

 

Dhr. Bas (Platform Aram) – Jeugdhonk Zuid

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bas (Platform Aram), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. De Roode (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hanna (PvdA), mw. Hannink (GL), mw. Futselaar (SP), dhr.. Visser, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Le Loux (BBE)

 

 • Platform Aram vraagt aandacht voor het plan van de motiemarkt. Sympathie vanuit commissie na zo vaak bespreken jeugdproblematiek, maar deel commissie wil niet één spcifieke club steunen.Bevendien zijn er al veel clubs waar jongeren terecht kunnen. Dhr. Van der Vloet wil agendering van dit onderwerp in januari 2012.
 • Dhr. Wallinga vind dat dit onderwerp al is afgekaart bij de programmabegroting en vindt dat de commissie nu niet alsnog moet goedkeuren. Wel mogelijk: advies en ondersteuning voor andere oplossingen.

Toezegging: presentatie Platform Aram wordt nagestuurd.

 

Dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank-Noord) – buurtbedrijf en stadsverwarming inzake Bijvank-Noord

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Visser, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Le Loux (BBE),dhr. De Roode (CU), mw. Futselaar (SP)

 

 • Dhr. Visser vraagt om in januari 2012 onderwerp ‘herstructurering Bijvank noord’ te agenderen. Dan met name buurtbedrijf en stadsverwarming. Zal schriftelijke vragen inzake buurtbedrijf voor januari indienen. Stadsverwarming: geeft toelichting op omgang van Essent en corporatie over stadsverwarming en communicatie daarover. Bewoners willen liever geen stadsverwarming.
 • Stadsverwarming betreft meerdere stadsdelen en hoort daarom thuis op niveau stedelijke commissie. Dhr. Bouwman en mw. Futselaar geven aan een randprogramma rondom stadsverwarming te willen organiseren.

Toezegging: buurtbeheerbedrijf gaat naar de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid van januari 2012.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

 

a. Geen medewerking verlenen aan verzoek herziening BP Allemansveldweg 165

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Lutke Holzik (bewoner), dhr. Van der Vloet (VVD), Dhr Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Hannink (GL), Dhr. Sundaram (D66), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Malisama (ES), dhr. De Roode (CU), mw. Futselaar (SP), dhr. Wallinga, mw. Lesker (ambtenaar)

 

 • Na spreekrecht van dhr. Lutke Holzik stelt de commissie enkele vragen ter verduidelijking.
 • Volgens dhr. Wallinga is de bestemming wonen strijdig met beleid. Belanghebbende gaat er zelf wonen en wil niet uitbreiden. Nieuwe eigenaren zouden met woonbestemming tot 750 kubieke meter uitbreiden. Huidige bestemming zomerwoning kan in overgangsrecht voldoen aan wens bewoner.
 • Mw. Lesker geeft aan dat het overgangsrecht objectgebonden is. Dus ook nieuwe eigenaren vallen daar onder. Voor 1996 was er geen enkele bestemming. Overgangsrecht vervaagt maar vervalt pas bij beëindiging situatie, bijvoorbeeld als het vijf jaar leegstaat.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

BESLUIT: Raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december.

 

 

b. Realisatie gymvoorziening Tender / Het Lang (stuknr. 15358)

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), dhr. De Roode (CU), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), Dhr. ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), mw. Hannink (GL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga, dhr. Gjaltema (afd. Onderhoud en beheer sportaccommodaties)

 

 • Commissie vraagt o.a. naar de financiële risico’s, het onderhoud en de reden van de hoge kosten voor de aanleg van de gymzaal.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat door nieuwe eisen en duurzaamheidsinvesteringen en plankosten de gymzaal een stuk duurder is dan standaardprijs van 7 ton. Is la met de scholen over gesproken. Het financieel risico is 6% van de investering. Terugverdieneffect is verspreid over 30 jaar. Huurbedrag per jaar wordt  betaald door onderwijs. Daarnaast 30.000 uit programma O&O in verband met bewustwordingsprojecten. Onderhoud gymzaal is van gemeente. Onderhoud warmtepomp wordt door school betaald want gemeente betaalt de installatie zelf al.
 • Dekking investering door vastgoedbedrijf. Warmtewisselaar wordt ingericht zodat het vandalismeproof is want is ook uithangbordje qua duurzaamheid.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

BESLUIT: Raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december.

 

 

c. Vaststellen bestemmingsplan Het Lang-Noord (stuknr. 15365)

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), dhr. ilgün (CDA), mw. Hannink (GL), dhr. Wallinga, mw. Spit (gemeente)

 

 • Commissie heeft er wat moeite mee dat woningsplitsingen regelmatig leidt tot aanvragen waarbij groen moet wijken voor parkeerplaatsen. Vraag is waar je de grens trekt.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat t.a.v. hobbykamerwoning voorlopig geen verdere splitsingen worden toegestaan.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

BESLUIT: Raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december.

 

 

d. Vaststellen bestemmingsplan “Stroinkslanden 2006 Reerink-Verwooldslanden” (stuknr. 153740)

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ter Horst (bewoner), mw. Futselaar (SP), dhr. De Roode (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), Mw. Malisama (ES), mw. Hannink (GL), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga, dhr. Carels (ambtenaar), dhr. Kreeft (BTS)

 

 • Dhr. Ter Horst vindt dat feiteIijke situatie meer lijkt op permanente parkeerplaats van 26 auto's. Heeft ervaring dat overlast richting parkeerplaatsen gaat. Zal hier ook het geval zijn. Nu al regelmatig hangjongeren en mogelijk drugskoeriers in die buurt. Bewoners verwachten nieuwe hangplek.
 • Commissie vraagt naar meldingen door omwonenden, alternatieven voor kiss&ride zone, fasering, overige in te zetten maatregelen om overlast, hangjongeren en drukgskoeriers te weren. Is problematiek die bij meer scholen speelt. Aanleg extra parkeerplaatsen lijkt (te) automatische reactie.
 • Wallinga: benadrukt dat klachten over drugskoeriers altijd gemeld moeten worden bij politie. Moeten kiezen uit kwaden en dus aanleg parkeerplaatsen. Vooral ook aanvullende handhaving en controle.
 • Dhr Carels: is weldegelijk goed gekeken naar opzet en alternatieve plek. Er zijn openingen waardoor inrichting aangepast kan worden om overlast te inperken, bijv. haag, verbodsbord, hefboom. Suggestie: gebruik afgekeurde slagboom oversteek school Knalhutteweg.

 

Toezegging: dhr. Wallinga zal gesprek over aanvullende maatregelen openen en z.s.m. terugkoppelen aan commissie (aandachtspuntenlijst).

Toezegging: aanleg van het plantsoen aan de Reerinklanden gebeurt in overleg met de omwonenden.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

BESLUIT: Raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december. Toevoeging aandachtspuntenlijst om in januari oplossingen aan te geven.

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. JOP Helmerhoek

Sprekers: dhr. Erenberg (vz), mw. Nekkers (sdm), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Hannink (GL), dhr. De Roode (CU), mw. Malisama (ES), mw. Futselaar (SP), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Wallinga, mw. Nekkers (sdm).

 

 • Memo van het stadsdeelmanagement inzake beantwoording vragen van dhr. Hanna voldoet en leidt niet tot verdere vragen.
 • Commissie geeft aantal inspirerende opmerkingen en ideeën mee aan het stadsdeelmanagement:
  • nogmaals jongeren uitnodigen in cie om alternatieven te presenteren.
  • hele proces opnieuw beginnen want andere groep jongeren. Hebben als gemeente procedureel gefaald. Gewoon opnieuw beginnen elders.
  • bewoners uitdagen om met nieuwe jongeren in gesprek te gaan over oplossingen.
  • moet iets anders voor jongeren gebeuren. Uitgaan van wat zij willen.
  • combi met Cruyffcourt?
  • is nimbyprobleem dat in proces snel wordt afgerekend. Maar bereik je niets mee. Moeten nu opnieuw oppakken ism buurtbewoners die rol speelden en de jongeren erbij.
  • wat er moet komen is wat er was voorgesteld.
  • uitbreiden beschikbaarheid wijkcentrum voor jongeren (zie ook volgend agendapunt). Wat willen tegenstanders eigenlijk wèl? Dan samen met concreet iets komen. Tot die tijd meer tijd beschikbaar in wijkcentrum De Helmer.
  • zelf ook als cie bij jongeren buurten.

 • Dhr. Wallinga heeft weinig vertrouwen in nieuw proces met bewoners, want een enkele bewoner kan proces al frustreren. Inzake kunstwerk: was goede gedachte maar cie bezwaar gaf al aan dat omvang ervan een probleem was. Overal in stad is behoefte aan hangplekken. Komen we zo niet uit en zeker niet met permanente voorzieningen. Vinden allemaal dat er wat moet gebeuren maar bewoners willen het niet in de buurt. Standpunten aan beide kanten verharden. Groots gebaar kan gewoon niet.
 • Mw. Nekkers wil na teleurstelling wel iets voor jongen doen. Trapveld natuurlijk al gerealiseerd in overleg met wijkraad. Gaan over aantal maanden deze plek evalueren. Jongeren willen niet meer praten met betreffende bewoners. Geloven zelf ook niet in nieuwe procedure. Denken wel mee en na over alternatieven voor grotere groep en langere termijn. Ziet wel mogelijkheden om aantal extra uren openstelling wijkcentrum. Zal in overleg treden met Alifa hierover.

Toezegging: in januari terugkoppeling over gevoerde gesprekken naar commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Wijkbudgetten

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Hogers (wijkraad Wesselerbrink), Dhr. Oddink (wijkraad Helmerhoek), dhr. Kreeft (BTS).

 

 • Dhr. Hogers: proces loopt voorspoedig. Zoeken wel ideeën verdergaand dan buurtfeestje. Nog wat praktische probleempjes als administratie.
 • Dhr. Oddink: hebben contact gezocht met vroegere betrokkenen Buurt in Actie. Gaan in bijeenkomst a.s. donderdag mensen vragen om in commissie te zitten. Al spontane aanmeldingen.
 • Dhr. Kreeft: gekozen voor benadering dat mensen uit de wijk hiermee aan de slag moeten. Gaan actief communiceren om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wijkbudgetten per “bloemkoolroosje” van de wijk. Willen elke buurt vertegenwoordigd hebben, met ondersteuning vanuit BTS. Moeten nog wel tempo maken om in 2012 acties op touw te hebben.

Afspraak: Wijkbudgetten komt in commissie terug voor marginale toets, zodra een wijk het budget wil verdelen.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

c. Sportboulevard

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Roerink (Sportboulevard), mw. Hannink (GL), Dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Wallinga.

 

 • Dhr. Roerink geeft aan dat proeftuinschap NOC/NSF nu na 4 jaar afloopt. Corebusiness is verhoging sportdeelname. Na 2011 gaat geldkraan dus dicht. In die tijd o.a. bereikt:
  • Van 13 naar 20 verenigingen en extra instellingen,
  • nieuwe sport naar nederland (paddeltennis) met ledengroei van 20% voor tennisvereniging en drie banen,
  • sinds 15 oktober eerste e-sportclub van Nederland,
  • showroom/fieldlab Koninklijke Ten Cate als wereldtopkwaliteit,
  • nieuw voetbalveld mediterraneo
  • multifunctioneel veld bij EHV met wijkfunctie voor permanent gebruik,
  • ondersteuning verenigingen in o.a. Klimopbanen/leerwerkbedrijf, afval en energie inkoop, onderlinge kennisoverdracht,
  • stijging sportdeelname Wesselerbrink met 20% gestegen tot 50%,
  • loketfunctie kantoor,
  • in noordoost aansluiting met 10 verenigingen. Ook daar aanspreekpunt en loketfunctie.
 • Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de maatschappelijke functie van de Sportboulevard wordt nog naar de commissieleden gestuurd.
 • Volgens dhr. Wallinga is de Sportboulevard een toonbeeld van wat een vitale sportvereniging kan zijn en betekenen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

d. Inzet Alifa over 2011-2012

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Oude Nijhuis (Alifa), Dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Hanna (PvdA), mw. Hannink (GL), mw. Malisama (ES), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Sundaram (D66), dhr. De Roode (CU), Mw. Futselaar (SP), mw. Nekkers (sdm).

 

 • Gemeente gaat over van ‘beleidsgestuurde contract financiering’ (bcf) naar ‘resultaatgerichte inkoop’. Alifa laat geijkte plekken los en wil flexibel inspringen op vraag. Kernwoorden: vernieuwing, samenwerking, ketenaanpak en integraal werken. Eerste inkoopgesprekken al gaande.
 • Commissie geeft aan wat zij willen voor 2012:
  • contacten met intermediaire organisaties als Platform Aram en AMVE,
  • beter samenwerken, betere cohesie, meer met jongeren en sport,
  • doorgaan en cijfers omlaag,
  • beter samenwerken en mensen positief inzetten in eigen vak,
  • sociale samenhang in zuid vraagt nog wel wat werk en betere benutting openbare ruimte,
  • sociale cohesie,
  • samenwerken is het woord. Vraagcultuur en goede initiatieven niet torpederen (Aram),
  • nieuwe werkwijze moet zich bewijzen. Meer openingstijden De Helmer? Wel vreemd dat cijfers niet in lijn zijn met klachten rondom situatie en tijd Huisvesting kwetsbare groepen.
 • Mw. Nekkers zal alle opmerkingen meenemen, inclusief openingstijden wijkcentrum De Helmer.
 • Mw. Nekkers meldt nog dat alle huurders uit De Cocon gaan per 31 juli 2012, terwijl voor niet alle huurders al een alternatief is gevonden. Hoofdgebouw blijft staan, maar komt leeg en wordt gezocht naar nieuwe koper. Probleem is kinderopvang De Vlindertuin; gaat mogelijk naar huidige Oosterveldschool. Mw. Futselaar vraagt oook extra aandacht voor herhuisvesting Huurdersfederatie.

Toezegging: Mw. Nekkers zal commissie op hoogte houden. Komt op aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor zle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 22:48 UUR