Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: T. Windmulder; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Ucar; GroenLinks: J. van der Zee; Stadspartij: U. Visser; BBE: J.H. Schoeman;
D66: J. Kerkwijk; fractie Ras: H. ras

Wethouder: A.J. LeLoux; ambtelijk: A. Volbers (Sdm), W. Kuut (Sdm), H.J.B. Burink (Sdb)

Afwezig (mk):

PvdA: I. Sumer; CDA: F. Aktan; ChristenUnie: H. Meijer-Ytsma; ambtelijk:

M.M. Verhijde (Sdm)

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 11 oktober 2005

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen

1) T. Windmulder (PvdA) - Kyriakoskerk

2) T. Windmulder (PvdA) – Onderhoud openbare ruimte


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3) Keumerk Veilig ondernemen in Winkelcentrum Zuid


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4) Project Noaberzorg


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5) Veilinghuis


•  Klik hier voor alle sprekers

 

6) Buurtkamer

Mw. Volbers (Sdm) meldt de commissie dat wethouder De Weger de intentie heeft om het project Buurtkamers gemeentebreed in te voeren.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

7) Kultuurstraat in Parijs


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter beoordeling ingediend.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Voortgang Buurt-in-Actie / voorstel Buurt-in-Actie wijk 2006

Sprekers: T. Windmulder (PvdA), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van der Zee (GroenLinks), W. Kuut (sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om het wijkdeel Oosterveld van de Wesselerbrink aan te wijzen als Buurt-in-Actie wijk voor 2006.

 

b. Veilinghuis voor jongeren / Veilinghuis nieuwe stijl


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c. Evaluatie Locatiebeheeroverleggen

Sprekers: T. Windmulder (PvdA), wethouder LeLoux, A. Volbers (Sdm), F. Ucar (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

Mw. Volbers (Sdm) geeft aan dat de locatiebeheeroverleggen voortaan blijvend zullen worden ingezet.

 

d. Nieuwbouw Prins Maurits

Presentatie: J. Noordman (directeur Prins Maurits)
Sprekers: U. Visser (Stadspartij), J.H. Schoeman (BBE), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), A. Volbers (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e. De Unieke Brink

Sprekers: A. Volbers (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Op 10 januari 2006 vindt de eerste bijeenkomst voor de Unieke Brink plaats. De commissieleden zijn hiervoor uitgenodigd. Nadere informatie volgt.

 

f. Ontwikkelingen locatie Het Riet

Sprekers: wethouder LeLoux, A. Volbers (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder meldt dat er een integraal plan wordt voorbereid voor de aanpak van de verkeersproblematiek rond de locatie Het Riet.

 

g. Senioren Proof

Sprekers: wethouder LeLoux, T. Windmulder (PvdA), U. Visser (Stadspartij), A. Volbers (Sdm), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), H. Ras (Ras), J. Kerkwijk (D66)


•  Klik hier voor alle sprekers

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Hierbij worden ook vrijwilligers uit de Noabergroep uitgenodigd.

 

h. Beleidsruimte voor sociaal


•  Klik hier voor alle sprekers

 

i. Veiligheid en samenwerking

j. Toekomstvisie Stroinkslanden Zuid en ontwikkeling Brede school


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

  • Persbericht 28-11-’05: Subsidie Binnenlandse Zaken naar Enschede-Zuid
  • Brief aan dhr. Leferink d.d. 7-12-’05, inzake de kunstobjecten bij ingangen Helmerhoek

Insprekers: dhr. Leferink, dhr. Ezendam (namens Wijkraad Helmerhoek)
Sprekers: J. Kerkwijk (D66), F. Ucar (VVD), T. Windmulder (PvdA), H. Ras (Ras), U. Visser (Stadspartij), J.H. Schoeman (BBE), J. van der Zee (GroenLinks), wethouder LeLoux, W. Kuut (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie concludeert dat de geschetste gang van zaken vooral op persoonlijke gronden berust. Het Actiecommitee van dhr. Leferink en de Wijkraad Helmerhoek zullen in gesprek moeten treden om op één lijn te komen. Het Stadsdeelmanagement en de wethouder kunnen hierin een bemiddelende rol spelen. De resultaten worden teruggekoppeld aan de commissie. Indien hier aanleiding voor is, wordt het onderwerp geagendeerd voor de volgende vergadering.

 

SLUITING: 21.25 uur