Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: F.H. Deuzeman; D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GrL: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; ES: J.J. Hermans; wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

Dhr. Van der Vloet (VVD)

Locatie:

Bonhoeffercollege, Geessinkweg 100 te Enschede

 

 

 

(voor het beluisteren op onderdelen: scroll naar beneden en klik op de desbetreffende link)

 

I OPENING

 

a. mededelingen

 

sprekers: Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers

 • Zaterdag 25/9 sportinfomarkt in winkelcentrum Zuid.
 • Zaterdag 25/9 Nationale Burendag met activiteit op Markveldebrink, waar vorig jaar nog jongerenoverlast was en nu activiteiten i.s.m. jongeren plaatsvinden.

b. Vaststellen agenda

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 juni 2010

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, mw. Nekkers, dhr. Veldkamp (CU)

 

Besluit: Aandachtspunten A5 (winkelcentrum zuid) en A11 (jeugdoverlast) en toezeggingen T36, 37, 38 41, 42,43 en 44 zijn afgehandeld. Nieuwe punten uit deze vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

 1. Dhr. Ilgün (CDA) – Van Opvang naar Wonen

Sprekers: dhr. Ilgün (CDA), dhr. Eerenberg (vz), dhr. Veldkamp (CU), mw. Futselaar (SP), dhr. Hermans (ES), wethouder Wallinga

 • De voorzitter geeft aan dat nu alleen vragen worden gesteld over het proces. In de vergadering van 2 november zal de commissie inhoudelijk praten over dit onderwerp. In antwoord op vragen van dhr. Ilgün (CDA) en dhr. Hermans (ES) geeft wethouder Wallinga aan op welke momenten er met het bestuur van de Kuryakoskerk en Domijn is gecommuniceerd en hoe de direct omwonenden zijn geïnformeerd. Een nieuw gesprek met Domijn, Kuryakoskerk en Leger des Heils is gepland in week 39.

f. Vraag het de commissie

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), mw. E. Prijs (bewoonster Mariëndaal), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Le Loux (BBE), wethouder Wallinga, dhr. Kort (GrL), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), mw. Boelhouwer (Bewoners Team Stroinkslanden-BTS), mw. Nekkers, dhr. De Jong (bewonerscommissie Bijvank), dhr. Mourad (Kuryakoskerk).

 • Mw. Esther Prijs (bewoonster van Mariëndaal) biedt namens bewoners 493 handtekeningen en een petitie aan tegen de onveilige verkeersituatie bij de oversteek Broekheurnering. Wethouder Wallinga erkent dat het een onveilig verkeerspunt is (op nr. 7 van de prioritaire knelpunten), maar geeft aan dat het budget beperkt is. De mogelijke maatregelen voor deze plek kosten tussen 100.000 en 1,5 miljoen euro. College heeft voorkeur voor zo goedkoop mogelijke oplossing, bewoners geven voorkeur aan beste oplossing.
 • Mw. Boelhouwer (Bewoners Team Stroinkslanden-BTS) vraagt naar de plannen voor de locatie van het oude gezondheidscentrum; het verloedert namelijk nu al. Mw. Nekkers geeft aan dat er nog geen uitsluitsel over de toekomst van deze locatie. De verloedering neemt zij mee in de beheersafspraken met de corporatie. Mw. Nekkers zegt toe in de volgende vergadering een update te geven.
 • Dhr. De jong (Bijvank) vraagt naar de gevolgen van de nieuwe Woonvisie voor de herstructureringsplannen van het Bijvank. Volgens de wethouder zijn er geen gevolgen.
 • Dhr. Mourad (Kuryakoskerk) wil graag weten hoe bewoners denken over het kerkbestuur en over de locatie naast de Kuryakoskerk. De voorzitter geeft aan dat inhoudelijke bespreking in de volgende vergadering van 2 november is en dat het kerkbestuur daarbij van harte welkom is.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendaonderdelen

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Terugblik op zomer i.c.m. inzet straatcoaches

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement), dhr. Kreeft (vz Bewonersteam Stroinkslanden), dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), dhr. Jonker (Wijkraad Wesselerbrink), dhr. Deuzeman (VVD), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Herman (ES), dhr. Ilgün (CDA), mw. Grooten (D66), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga.

 • Mw. Nekkers geeft in een terugblik aan dat het dagelijks contact met de jongeren absoluut een “dempende werking” heeft. Dagelijkse registratie en rapportage wordt gedeeld met de politie. Het stadsdeelmanagement is tevreden over de pilot, maar erkent dat subjectieve ervaringen anders kunnen zijn.
 • Straatcoaches zijn bij alle wijkraden op bezoek geweest. De wijkraden zijn positief, o.a. omdat de coaches snel bereikbaar zijn en ook ’s nachts inzetbaar. De wijkraden pleiten voor verlenging van het project en verwachten juist in de komende maanden toenemende overlast.
 • De commissie stelt vragen over de communicatie omdat veel mensen de straatcoaches niet kennen, waardoor de subjectieve veiligheid laag blijft. Daarnaast vraagt de commissie of en hoe de continuïteit kan worden gewaarborgd.
 • De wethouder geeft aan dat de provinciale subsidie voor de hele stad is bedoeld en dat 2011 afgedekt is. Daarna is het onzeker of er extern geld beschikbaar is.
 • Totale evaluatie van de pilot is gepland op 12 oktober. Genoemde aspecten als monitoring social media en communicatie komen terug in het evaluatierapport. Wordt geagendeerd voor de commissievergadering van dinsdag 2 november.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

 

b. Inzet TV-opnames t.b.v. commissievergaderingen

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Kort (GrL), mw. Grooten (D66), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ezendam wijkraad Helmerhoek), dhr. De Jong (Wijkraad Wesselerbrink), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Hermans (ES), dhr. Ilgün (CDA), mw. Boelhouwer (BTS), mw. Woltjer (BTS), mw. Futselaar (SP), dhr. Mourad (Kuryakoskerk).

 • Na een introductiefilmpje vraagt de voorzitter alle aanwezigen naar mogelijke onderwerpen om een reportage over te kunnen maken voor komende commissievergaderingen. Voorzitter Eerenberg groepeert de onderwerpen in 4 thema’s.
 • Afgesproken wordt dat voor de vergadering van 2 november de thema’s ‘jongeren en straatcoaches’ (met rapporteurs) en ‘verkeer’ worden voorbereid en voor de vergadering van 7 december de thema’s ‘leefomgeving’ en ‘sociale cohesie’ worden voorbereid. Mw. Grooten (D66) meldt zich voor het onderwerp straatcoaches. Andere rapporteurs vanuit de commissie die zich melden: mw. Futselaar, dhr. Ilgün en dhr. Hermans.
 • Mw. Woltjer doet nog de suggestie om kinderen ouderen te laten interviewen. Dit idee wordt verwerkt in één van de thema’s.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

 

c. Ontwikkeling winkelcentrum Stroinkslanden

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, mw. Futselaar (SP), dhr. Hermans (ES), dhr. Sundaram (D66), dhr. Kruining (bewoner Krukslanden), mw. Haverkamp (PMBE Ontwikkelingsmanager).

 • De commissie vraagt met name naar de parkeervoorzieningen. Mw. Haverkamp geeft aan dat de bedoeling is een integraal plan te ontwikkelen. Nu ligt alles stil door de economische situatie.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

 

d. Pleininrichting rondom nieuwe wijkvoorziening en scholen Stroinkslanden-Zuid

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Verbeek (PMBE-projectleider), dhr. Ilgün (CDA), mw. Futselaar (SP), mw. Woltjer (BTS).

 • Mw. Verbeek licht de inrichting van het plein toe in een presentatie. Toegezegd wordt de presentatie aan de commissieleden te doen toekomen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking aangeboden.

 

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

 

a

Memo stand van zaken jeugdgroepenproblematiek (n.a.v. toezegging )

b

‘Vraag het de commissie’ (overzicht vragen en antwoorden)

c

Memo ‘stand van zaken proces Van Opvang naar Wonen’

 

 

SLUITING: 21:30 UUR