Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: I. Sümer; CDA: F. Aktan, mw Boes-Schoonderbeek; VVD: A. Enklaar (vervanger van F. Uçar), Fractie Ras: H. Ras; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: E. Westerbeek (vervanger J. Kerkwijk); GroenLinks: J. van der Zee en BBE: mw. Siegers-Last

Wethouder: A.J. Le Loux
Ambtelijk: M. Verhijde (SDM), E. Rouwette (verkeerskundige Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer)

Teamchef politie Afdeling Zuid:  Harry Zonder; Wijkagent: B. Hempen

Overig: Hans Kamphuis (manager projectontwikkeling Woongroep Twente)

Afwezig:

(mk): VVD: F. Uçar, PvdA: T. Windmulder, D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

1) Vaststellen agenda

Besluit: de agenda is vastgesteld.

2) Mededelingen - geen


 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1) presentatie wijkscan/doelstellingen 2005 Politie Enschede Zuid (en district Haaksbergen) door Harry Zonder, teamchef afdeling Zuid

i.v.m. een technsiche storing is het eerste deel van dit agendapunt verloren gegaan.

Sprekers:Sümer, mw. Boes, mw. Meijer, Westerbeek, mw. Siegers, M. Verhijde


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2) memo illegale woning Broekheurnerweg 49 (11551)

Sprekers: Aktan, Enklaar, V.d. Zee, Sümer, Westerbeek, Ras, mw. Meijer, mw. Siegers, Le Loux


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Le Loux bevestigt dat de gemeente Haaksbergen de werkwijze in de toekomst zal aanpassen ten aanzien van bebouwing/vergunningenbeleid. De wethouder zegt toe dat er wordt gekeken naar compenserende maatregelen zoals beplanting en bebossing. Het uiteindelijke resultaat van de afspraken over deze maatregelen wordt teruggekoppeld naar de commissie.

 

3) presentatie en discussie getekende Intentieverklaring tussen gemeente en Domijn over herstructurering Bijvank en Het Lang

Sprekers: mw. Siegers, mw. Boes, V.d. Zee, Enklaar, Sümer,Le Loux, H. Kamphuis namens woningstichting Domijn


•  Klik hier voor alle sprekers

Volgende commissievergadering wordt het sociaal plan ten aanzien van de herstructurering geagendeerd. planning herstructurering: mei 2005: start voorbereiding renovatie, zomer 2005: samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en stedenbouwkundig plan gereed. Wethouder Le Loux zegt toe de intentieovereenkomst ter inzage te verschaffen (via leeskamer van de raad)

 

4) toelichting over verkeerswerkzaamheden in Enschede Zuid

sprekers: Enklaar, Sümer, Le Loux, E. Rouwette (verkeersdeskundige)
inspreker: mw. Hartog (namens initiatiefnemers Buurt in Actie Stroinkslanden) licht verkeersonveiligheid toe m.b.t. de oversteekplaatsen op de Knalhutteweg.


•  Klik hier voor alle sprekers

Mw. Hartog wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over het alternatieve voorstel van de bewoners inzake een oversteekplaats bij de Knalhutteweg. 14 april is een wijkraadvergadering gepland waarin de heer Rouwette of de wethouder een uitgebreide toelichting geeft over de verkeersmaatregelen

 

III VRAGEN EN MEDEDELINGEN - geen

 

IV VERSLAG EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1) vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 08-02-05

de besluitenlijst is vastgesteld

2) overzicht/ afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 08-02-05

het overzicht is vastgesteld


 

V AANDACHTSPUNTENLIJST

onveilige verkeerssituatie oversteek Knalhutteweg wordt op de aandachtspuntenlijst opgenomen
•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.45 uur