Locatie: stadsdeelkantoor Zuid, De Reulver 100 te Enschede.

Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W. van der Noordt; CDA:
S. Gabriël; VVD: A. Enklaar, H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
B.J. Sanders; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; D66: E. Eerenberg
wethouders: W.E. Wallinga, R.W. Bleker; ambtelijk: M.M. Verhijde (Sdm)

Afwezig:

GroenLinks: M.J. Arends

 

I OPENING

a) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 februari 2006

In de volgende vergadering zal de wethouder de vragen inzake het Wesselerbrinkpark beantwoorden aan de commissie.

Besluit: vastgesteld.

c) Kiezen van een plaatsvervangend voorzitter Stadsdeelcommissie Zuid

Besluit: mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg wordt unaniem gekozen als plaatsvervangend voorzitter van Stadsdeelcommissie Zuid.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Aandachtspunt 1 inzake Stroinkslanden Zuid wordt afgevoerd van de aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Vragen en mededelingen

1. S. Gabriël (CDA): Verkeersproblemen op en rond Het Stroink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat de verkeerssituatie aan Het Stroink geen éénduidige oplossing kent en dat dit probleem in de ontwikkeling van de Toekomstvisie Stroinkslanden Zuid e.o. zal worden meegenomen.

 

2. D. Bouwman (PvdA): Onveilige oversteek Wesselerbrinklaan


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder legt uit dat de betreffende oversteek niet voor fietsers is bedoeld. Iets verder ligt de ‘officiële’ en wél veilige oversteek bij de ingang van de Wesselernering. De verkeersoversteken worden meegenomen in de plannen voor het Winkelcentrum Zuid.
De wethouder zegt toe dat de tegenstrijdige informatie van politie en verkeersdeskundige over een gecombineerde doorsteek voor voetgangers en (brom)fietsen wordt kortgesloten en schriftelijk wordt teruggekoppeld aan de commissie.

 

3. Dhr. Jonker (namens Wijkraad Wesselerbrink): Stadsbedrijf

Sprekers: W. van der Noordt, E. Eerenberg (D66), A. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), B.P. Veldkamp (ChristenUnie), B.J. Sanders (Burgerbelangen), S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Jonker spreekt zijn zorgen uit over de mogelijke oprichting van het Stadsbedrijf. Met name op het gebied van herkenbaarheid en betrokkenheid bij de buurten.

 

II PRESENTATIE/TOELICHTING PROCES AANPAK STROINKSLANDEN ZUID

Presentatie: mevr. Haverkamp (PMBE), mevr. Ros (DMO)
Sprekers: A. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg (PvdA), E. Eerenberg (D66), wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Instemmen met de herbesteding van SECA-2 gelden in stadsdeel Zuid (12134)

Sprekers: H.A. Nijhuis (VVD), M.M. Verhijde (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Vaststellen wijziging 5 Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteit in het Brunink, 5 en 6a’ (opiniërend)

Presentatie: dhr. Diederix (DSOB)
Sprekers: E. Eerenberg (D66), W. van der Noordt (PvdA), S. Gabriël (CDA), B.P. Veldkamp (ChristenUnie), B.J. Sanders (Burgerbelangen), A. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), wethouder Bleker, mevr. Haverkamp (PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

In een volgende vergadering wordt het plan ‘Stadsrandzone’ nader toegelicht.
De wethouder zal nagaan of er bij de recente renovatie van de Groot Bruninkstraat rekening is gehouden met de toekomstige inrichting van Het Brunink, met name op het gebied van de verkeersveiligheid, en koppelt dit terug aan de commissie.


Besluit: de commissie stemt in om het aankomende raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 juli 2006. Indien de nog te ontvangen inspraakreacties hiertoe aanleiding voor geven, wordt het voorstel alsnog voor bespreking geagendeerd in de stadsdeelcommissievergadering op
4 juli 2006.

 

IV OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a) Stand van zaken herstructurering Wesselerbrink Noord

Presentatie: dhr. Ruizendaal (Domijn), dhr. Kamphuis (Domijn)
Sprekers: B.J. Sanders (Burgerbelangen), H.A. Nijhuis (VVD), D. Bouwman (PvdA), A. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), B.P. Veldkamp (ChristenUnie), wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Toelichting Jaarplan 2006

Inspreker: mevr. Stilting (bewoner) inzake hulp aan chronisch zieken
Sprekers: M.M. Verhijde (Sdm), wethouder Wallinga


•  Klik hier voor alle sprekers

Stadsdeelmanager Verhijde geeft aan dat chronisch zieken niet tot een specifieke doelgroep van bestaand beleid behoren en gaat daarom samen met mevr. Stilting op zoek naar een maatwerkoplossing. De wethouder voegt toe dat mevr. Stilting tevens kan bekijken of participatie in de verschillende wijk- en buurtprojecten die het Stadsdeel Zuid kent, hiertoe bijdraagt.
In de volgende vergadering wordt de halfjaarlijke Stadsdeelrapportage (STARAP) aan de commissie gepresenteerd.

 

SLUITING: 23.15 uur