Voorzitter:

Mw. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, A. Boersma; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: mw. M. Nekkers (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: mw. M. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: mw. H.A. Nijhuis; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends

Locatie:

Helmertheater, Broekheurnering 1050 te Enschede

 

•  Beluister deze vergadering

U kunt de vergadering ook per onderdeel beluisteren. Kijk hiervoor onderaan elk agendaonderdeel om doorgelinkt te worden naar het betreffende geluidsfragment.

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz)

 • Voorzitter meldt dhr. Van der Noordt af als lid van de stadsdeelcommissie omdat deze als eenmansfractie verder gaat in de raad en ervoor heeft gekozen géén deel uit te maken van de stadsdeelcommissie Zuid.
 • Dhr. Boersma is door de gemeenteraad benoemt als vervanger van dhr. Van der Noordt voor de PvdA en zal de rest van deze raadsperiode deel uitmaken van de stadsdeelcommissie Zuid.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz)

Voorzitter stelt voor om de agendapunten II c en II d gecombineerd te behandelen.

Besluit: agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 oktober 2009

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga

Dhr. Bouwman vraagt naar de stand van zaken onderhoud Buurserstraat n.a.v. zijn vragen over vorstaanslag in de vorige vergadering. Wethouder Wallinga zegt toe de commissie te informeren zodra de planning van de werkzaamheden is vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat dit punt aan de aandachtspuntenlijst zal worden toegevoegd, conform het verzoek van dhr. Bouwman.

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Wallinga, dhr. Veldkamp (CU), dhr. Boersma (PvdA).

 • A5 (winkelcentrum Zuid): dhr. Wallinga meldt dat de ambities van dit plan zijn bijgesteld. Uiterlijk in januari 2010 zal er meer duidelijkheid zijn of de renovatie doorgaat. Dhr. Veldkamp vraagt of het nabijgelegen gezondheidscentrum wél doorgaat. Dhr. Wallinga geeft aan dat de bouwvergunning hiervoor is verleend maar er zullen slechts op één hoek appartementen komen en niet op beide hoeken zoals eerst beoogd.
 • T38 (voorzieningencompagnie): het raadsvoorstel beheerorganisatie ligt nu bij het college. Voorzieningencompagnie is daarin opgenomen.
 • T39 (Knalhutteweg): Dhr. Boersma vraagt of e.e.a. al zwart op wit staat. Dhr. Wallinga geeft aan dat het college binnenkort een besluit neemt over de verkeersafwikkeling.

Besluit: A7 (energieboxen) en T43 en T44 (beiden woonwensenonderzoek) worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

 • André Boersma (PvdA) – Gebruik garageboxen als postdepots TNT.

Sprekers: A. Boersma (PvdA), wethouder Wallinga.   

Dhr. Wallinga geeft aan dat alleen nog aan de Vlierstraat een postdepot is, maar dit is toegestaan. Dhr. Wallinga benadrukt dat de gemeente alleen handhavend kan optreden als er in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. Andere zaken vallen onder de ARBO-wetgeving en zijn dus zaak van werkgever TNT. Dhr. Boersma verwacht dat dit probleem ook in andere stadsdelen zal gaan spelen.

 • Sinterklaas (namens bewoners Helmerhoek) – speelveld Runenberghoek

Sprekers: Sinterklaas, mw. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, mw. Nekkers.   

 • Sinterklaas vraagt namens de bewoners van de Helmerhoek-Zuid aandacht voor een speelveld aan de Runenberghoek en een onderkomen voor de jeugd. Sinterklaas overhandigt een tekening van het speelveld en een chocoladeletter “J”, symbolisch voor ‘jeugd’ en een ‘ja’ voor het benodigde geld.
 • Dhr. Wallinga en mw. Nekkers erkennen het probleem maar geven dat het benodigde geld (circa 100.000 euro) voor het speelveld niet rond is. In overleg met stadsdeelmanagement en de jeugd wordt nu bekeken wat wel kan. Een deel van het budget is al wel beschikbaar, dus er kan worden gestart. Als de provincie geen subsidie verleent, zal worden gekeken naar gefaseerde uitvoering. Dhr. Wallinga geeft aan dat t.b.v. de jaarwisseling dezelfde inzet zal worden gepleegd als bij de vorige jaarwisseling.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Herstructurering Bijvank

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Schoemaker (projectmanager Domijn), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank), dhr. Hogers (bewonerscommissie Bijvank), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), D. Bouwman (PvdA), E. Eerenberg (D66), B. Veldkamp (CU).

 • Voorzitter mw. Boes-Schoonderbeek geeft vooraf aan dat dit onderwerp is geagendeerd om de stadsdeelcommissie in de gelegenheid te stellen zich goed te informeren op dit dossier en vragen te kunnen stellen aan de betrokken partijen. Zoals in de vorige vergadering de nadruk lag op het verhaal van de bewoners, waarop Domijn kon reageren, staat nu het verhaal van Domijn centraal en kan de bewonerscommissie daar op reageren.
 • Dhr. Schoemaker van Domijn geeft o.a. toelichting op de verschillende begrippen en de stand van zaken:
  • Sociaal plan = privaatrechterlijke overenkomst tussen woningcorporatie en bewoners. Hier zijn beide partijen bijna over uit. Domijn heeft het sociaal plan uit 2005 op een aantal punten verruimd, met name m.b.t. terugkeerrecht en financiële compensatie. Dhr. Schoemaker zegt toe het sociaal plan toe te sturen aan de commissie. De gemeente speelt geen rol in het sociaal plan, anders dat dat de gemeente het opstellen van een sociaal plan via de woonvisie verplicht heeft gesteld.
  • Sociale paragraaf = verouderde term voor sociale paragraaf. Wordt niet meer gebruikt.
  • Sociaal-economisch programma = document waarin sociale en economische activiteiten voor de wijk worden vastgelegd. Over dit programma heeft de gemeente (en de commissie) weldegelijk zeggenschap. Domijn heeft in het sociaal-economisch programma de volgende speerpunten benoemd: sociale stijging, arbeidsparticipatie, wijkeconomie, sociaal activeren en cultuur.
 • Dhr. Visser en dhr. Hogens doen namens de bewonerscommissie een oproep aan de politiek om bij de vaststelling van de volgende woonvisie (gebeurt op gemeentelijk niveau, niet op stadsdeelniveau) te pleiten voor een basis-scoiaal plan bij herstructureringen.
 • Dhr. Wallinga vult aan dat de gemeenteraad haar kaderstellende rol heeft vervuld bij het vaststellen van de Woonvisie 2004-2010 en het Masterplan Wesselerbrink-noord 2006. De gemeenteraad is aanvullend ook aan zet bij het vaststellen van het benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan.
 • Commissie is complimenteus over de houding van zowel Domijn als bewoners om vanuit tegenstand toch de samenwerking te vinden. Commissie steunt breed (m.u.v. VVD) het idee van bewonerscommissie om een basis-sociaal plan op te stellen. Moet houvast voor bewoners bieden en geen dwangbuis zijn. Vragen van de commissie betreffen bewaken van de leefbaarheid tot start uitvoering van de plannen, wie daar verantwoordelijk voor is en het tegengaan van leegstand.
 • Dhr. Wallinga en dhr. Schoemaker geven aan dat het sociaal-economisch programma en de bewonerswerkgroepen de leefbaarheid moeten garanderen. Domijn heeft een partij benaderd om ervoor te zorgen dat er zo lang mogelijk “bewoonde woningen” zijn.

De voorzitter benadrukt na afloop van de discussie nogmaals dat de stadsdeelcommissie voor de vergadering van 2 februari 2010 het locatie / sociaal plan ter inzage zal krijgen. Dhr. Schoemaker van Domijn heeft aangegeven dat het concept sociaal-economisch programma dan ook af is. De commissie zal dus op 2 februari 2010 tevens kunnen reageren op het concept sociaal-economisch programma.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Stand van zaken diverse projecten Stroinkslanden

Sprekers: mw. W. Haverkamp, mw. B. Verbeek, dhr. R. van Hogen (allen stadsdeel), A. Boersma (PvdA), E. Eerenberg (D66), M. Gloerich (SP).

 • Mw. Haverkamp geeft een presentatie over het participatietraject rondom het Stroinksbos.
 • Mw. Verbeek geeft een presentatie over de participatie bij de inrichting van de buitenruimte van het nieuwe wijkcentrum.
 • Dhr. Van Hogen geeft een presentatie over de groenstructuur in Stroinkslanden-Zuid.
 • Commissie vraagt met name naar het groenonderhoud. Dhr. Van Hogen geeft aan dat (mede)inzet van bewoners noodzakelijk is.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c. Concept Koersdocument Jaarplan Zuid 2010

Sprekers: wethouder Wallinga, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Enklaar (VVD), dhr. Eerenberg (D66), dhr. Gloerich (SP), mw. M. Nekkers, mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • De commissie gaat akkoord met het koersdocument Jaarplan 2010 en is akkoord met het aanwijzen van de Helmerhoek als ‘Buurt in Actie’-buurt. Vragen en opmerkingen hierbij betreffen het vasthouden van burgerparticipatie, realiteitsgehalte van het ambitieniveau openbaar groen en de relatie met de aangekondigde bezuinigingen op de managers openbare ruimte (MORS). Daarna doet de commissie de suggestie om de projecten van de juni-sessie rondom de sociale agenda in het Jaarplan op te nemen.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat het Jaarplan een aparte paragraaf rondom ‘sport en bewegen’ zal krijgen. De Helmerhoek zal meer zijn dan de beheerswijk die het de afgelopen jaren was. Mw. Nekkers geeft aan dat stadsdeelmanagement en stadsdeelbeheer nauwer zullen gaan samenwerken m.b.t. bewonersparticipatie. Overige punten worden meegenomen bij de uitwerking van het Jaarplan 2010.

d. Reactie college op brief 'motie Jeugd in Zuid'

Sprekers: wethouder Wallinga, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Enklaar (VVD), dhr. Eerenberg (D66), dhr. Gloerich (SP), mw. M. Nekkers, mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Dhr. Wallinga geeft aan dat de combinatie van activiteiten en handhaven goed heeft gewerkt en heeft geleid tot een relatief rustige zomer. Diezelfde insteek blijft en er wordt extra ingezet op jongerenwerk. Ook blijft er aandacht voor specifieke probleemgroepen.
 • Vanuit provincie komt 3,4 miljoen beschikbaar voor jeugdproblematiek voor geheel Enschede. Daarvan is 2 x 300.000 euro beschikbaar voor Zuid voor 2010-2011. College zal jeugdproblematiek monitoren zodat raad bij vaststellen programmabegroting (2012-2015?) kan aangeven of en hoe extra inzet van middelen nodig is. Dan zou dan bijvoorbeeld kunnen vanuit het restant van de provinciale middelen.
 • Commissie reageert positief op beschikbaar komen van extra middelen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking aangeboden aan de commissie.

IV STUKKEN TER KENNISNAME

Er zijn geen stukken ter kennisname aangeboden aan de commissie.

V SLUITING

 • Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) stelt de commissie voor om de Sportboulevard te bezoeken voordat de nieuwe stadsdeelcommissie aantreedt. Gezien de waarschijnlijk volle agenda op dinsdag 2 februari (laatste vergadering in deze samenstelling) gaat de voorkeur van de commissie uit naar een apart bezoek begin januari 2010. Commissie gaat akkoord.
 • Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) dankt het Helmertheater en geeft aan dat de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari van 17:30 tot 18:30 uur ook in het Helmertheater plaats zal vinden.

SLUITING: 22:45 uur