Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; GroenLinks: mw. M.J. Arends; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: D. Bouwman; mw. M.E.J.H. Kronenburg; VVD: mw. H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich

Locatie:

OBS De Broekheurne, De Posten 147 te Enschede

 

I OPENING

Opm.: voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie een bezoek gebracht aan de Langelobrink en de Stepelobrink, die recentelijk als eerste brinken in het kader van het project Unieke Brink zijn aangepakt.

a. Mededelingen

wethouder Wallinga:

  • Stuurgroep Stroinkslanden bijeengeweest: over twee weken officieel mededelingen omtrent projecten en stappenplan.
  • Stroinkslanden als stijgingswijk heeft prominente aandacht gekregen in het VNG-magazine van 14 september 2007.

b. Vaststellen agenda

Dhr. Sanders (BBE) wil het onderwerp ‘onderhoud Assinklanden’ aan de agenda toevoegen.

Besluit: De vraag van dhr. Sanders wordt behandeld bij de rondvraag. Agenda ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 4 juli 2007

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

  • A4 (Wijkonderhoud): Mw. Berning (manager openbare ruimte Zuid) wordt tijdelijk waargenomen door dhr. Morsink (tevens manager openbare ruimte Noord). Clustermanager Harry de Vries licht toe dat dhr. Remco van Hogen onlangs in aangesteld als senior medewerker stadsdeelbeheer en dat binnenkort mw. Ilse ten Brake als projectmedewerker het team komt versterken.
  • T4 (Voorzieningencompagnie Zuid): wordt in laatste vergadering voor zomer 2008 geëvalueerd.
  • T5 (evaluatie stadsdelcommissie): alleen dhr. Bouwman, dhr. Eerenberg en mw. Arends hebben aan dit verzoek voldaan. Voorzitter verzoekt overige commissieleden alsnog hun bevindingen op papier te zetten.

Besluit: T1, T2 en T3 worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

e. Rondvraag

  • S. Gabriël (CDA) – inzet vrijwilligers Humanitas voor Buurtkamers.

Wethouder geeft aan dat begin 2008 opnieuw met partners moet worden overlegd of zij hun bijdrage aan de buurtkamers Zuid willen continueren in dezelfde mate als nu. Zonder die medewerking wordt het moeilijk om buurtkamers financieel overeind te houden. Wethouder benadrukt dat ook voor buurtkamers geldt dat er vraaggestuurd wordt gewerkt: initiatief moet liggen bij bewoners en stadsdeel. Wethouder zegt toe in december te komen met een stand van zaken buurtkamers Zuid.

  • B. Sanders (BBE) – onderhoud Assinklanden

Wethouder Wallinga geeft aan dat stadsdeelbeheer al contact heeft gehad met fam. Hoogendoorn n.a.v. de email met klachten die zij aan de stadsdeelcommissie hadden gestuurd. De gegronde klachten zijn inmiddels opgepakt door stadsdeelbeheer.


•  Klik hier voor alle prekers bij bovenstaand agendapunt

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Kredietaanvraag herstructurering sportpark Wesselerbrink Zuid.

Sprekers: wethouder Wallinga; dhr. Jan Westerik (projectmanager DSOB); B. Sanders (BBE); S. Gabriël (CDA); E. Eerenberg (D66); mw. M. Arends (GrL).


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor raadsvergadering van 22 oktober 2007.

 

III STUKKEN TER KENNISNAME

a. Beeldkwaliteitsplan Brunink.

Sprekers: mw. W. Haverkamp (ontwikkelingsmanager Zuid); dhr. D. Diederix (ontwerper DSOB); B. Sanders (BBE); W. Tekkelenburg (CU); mw. M. Arends (GrL); mw. Boes-Schoonderbeek (vz); A. Enklaar (VVD).

Beeldkwaliteitsplan zal nu als Wijziging Welstandsnota de inspraak in gaan. Komt naar verwachting in december 2007 terug in de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

IV OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Presentatie wijkzorgteam Zuid.

Sprekers: B. Sanders (BBE); M. Verhijde (stadsdeelmanager); S. Gabriël (CDA); A. Enklaar (VVD); E. Eerenberg (D66); wethouder Wallinga; W. Tekkelenburg (CU); mw. M. Arends (GrL); W. v.d. Noordt (PvdA); mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

Wethouder Wallinga geeft aan dat het college t.z.t. de wijkzorgteams stadsbreed zal evalueren.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Toelichting op proces totstandkoming Jaarplan Zuid 2008.

Sprekers: M. Verhijde (stadsdeelmanager); wethouder Wallinga; mw. Boes-Schoonderbeek (vz); W. v.d. Noordt (PvdA); M. Arends (GrL); W. Tekkelenburg (CU); E. Eerenberg (D66); A. Enklaar (VVD); S. Gabriël (CDA); B. Sanders (BBE).

Commissie spreekt af een apart overleg in oktober te beleggen om over het jaarplan 2008 te praten, op basis van het huidige jaarplan én de stadsdeelrapportage. Overleg wordt georganiseerd door secretaris i.s.m. stadsdeelmanagement en voorzitter.

De voorzitter verzoekt de leden met klem vooraf elkaar via de email te voeden met gedachten over kaderstelling, thema’s, controle, etc.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 22:17 UUR