Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: B. Can (wnd. Stadsdeelmanager Zuid)

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis; D66: E. Eerenberg

Locatie:

Gebouw Platform Aram, Vlierstraat 93 te Enschede

 

I OPENING

a) Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

b) Vaststellen agenda

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz)

Voorzitter stelt gezien de grote hoeveelheid aanwezigen voor het onderwerp ‘herstructurering Wesselerbrink-noord’ voor om dit onderwerp als eerste op de agenda te behandelen en pas daarna de reguliere agenda af te werken. Commissie akkoord.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Herstructurering Wesselerbrink-Noord

Sprekers: dhr. Salverda (dir. Domijn), dhr. Lammers (gebiedsontwikkelaar Domijn), mw. Rouwenhorst (dir. obs Het Bijvank), dhr. Jong (bewonerscommissie Bijvank-Noord), B. Veldkamp (CU), B. Sanders (BBE), D. Bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), A. Enklaar (VVD), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, diverse insprekers.

  • Dhr. Salverda gaat in op de motivatie achter de plannen, de redenen voor de herbezinning, het sociaal plan en de gevoerde en nog komende communicatie met bewoners. Dhr. Lammers geeft inhoudelijke toelichting op de plannen, toont de sloop- en renovatielocaties op kaart en laat de situaties nu en in 2014 zien (informatie over de herstructureringsplannen is ook te vinden op www.wesselerbrinknoord.nl ).
  • Mw. Rouwenhorst vraagt (mede namens rk basisschool De Windroos) aandacht voor de gevolgen van de herstructurering voor de schoolkinderen en ouders van de nieuwe brede school Het Bastion. Dhr. Jong verwoordt namens de bewoners de verbijstering over de plannen en overhandigt aan commissie, wethouder en Domijn 431 protest-handtekeningen.
  • Wethouder Wallinga geeft aan dat het college de herstructureringsplannen van Domijn steunt. De gemeenteraad kan volgens hem nog invloed uitoefenen op de plannen via de bestemmingsplan-procedure.
  • De commissie onderschrijft dat de problemen in de wijk oplossing behoeven, maart reageert kritisch op de plannen van Domijn en met name op de tot nog toe gevoerde communicatie met bewoners. Daarnaast maakt de commissie zich zorgen dat bewoners door deze plannen “de wijk uit worden geduwd”. Dhr. Sanders (BBE) kondigt aan een motie in te zullen dienen waarin hij het college op zal dragen de herstructureringsplannen terug te nemen. De SP denkt eraan deze motie te steunen.
  • Commissie vraagt o.a. naar meer duidelijkheid voor en inbreng van de bewoners, de huisvesting van bewoners tijdens de werkzaamheden en de juridische haalbaarheid van het plan. Dhr. Bouwman (PvdA) deelt de vrees van mw. Rouwenhorst dat er straks een nieuwe school waar te weinig kinderen voor zijn.
  • Gezien de reacties van de commissie stelt de voorzitter aan dhr. Salverda voor om vóór de zomervakantie een sociaal plan in de stadsdeelcommissie te presenteren. Dhr. Salverda en commissie akkoord.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

I OPENING (vervolg)

b) Vaststellen agenda (vervolg)

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz)

In verband met de beperkte tijd, stelt de voorzitter voor om de agendaonderwerpen II b (Deelproject jeugd, sport en vrije tijd) en II c (Jeugdproblematiek Zuid) door te schuiven naar de vergadering van dinsdag 3 maart. Commissie akkoord.

Besluit: agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 2 december 2008.

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: wethouder Wallinga, D. Bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), M. Kronenburg (PvdA), B. Veldkamp (CU).

  • A7 (verlaging energielasten): wethouder wallinga meldt dat dit onderwerp ook aan de orde komt in het randprogramma van de stedelijke commissie van maandag 2 februari.
  • T23 en T24 (verkeer Knalhutteweg): wethouder in gesprek geweest met Belangengroep. Zijn er nog niet uit. Vervolggesprek op 6 februari. Wethouder geeft aan waarschijnlijk in maart stand van zaken aan commissie te kunnen melden, waarbij er dan mogelijk ook een pakket uitvoeringsmaatregelen klaar is. Dhr. Gabriël vraagt zich af waarom in Losser wel wegen voor vrachtverkeer kunnen worden afgesloten en in Enschede niet. Dhr. Veldkamp herinnert eraan dat in de vorige commissie was toegezegd het verslag van stagiar Bob Smit aan de commissie toe te zenden. Wordt alsnog in toezeggingenlijst opgenomen.

Besluit: punt T23 wordt van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

e) Ingediende vragen

1. Dhr. Bouwman (PvdA) – Toestand wegdek Wesselerbrinklaan.

2. Mw. Kronenburg (PvdA) – Vorstaanslag op (invals)wegdek Enschede-Zuid.

Vragen 1 en 2 worden gezamenlijk behandeld.

Sprekers: mw. Kronenburg (PvdA), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga geeft aan dat het wegdek opnieuw wordt aangebracht als blijkt dat het niet conform de gestelde normen is aangelegd.

3. Dhr. Gabriël (CDA) – Sluiting basisschool Het Oosterveld.

4. Dhr. B. Sanders (BBE) – obs Het Oosterveld: eerst verbouwen, nu sluiten.

Rondvragen 3 en 4 worden gezamenlijk behandeld.

Sprekers: S. Gabriël (CDA), B. Sanders (BBE), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga geeft aan dat de gemeente hierin geen zeggeschap heeft; Consent is als stichting zelf het bevoegde gezag. Het bestuur van Consent heeft volgens wethouder Wallinga aangegeven dat er geen directe relatie bestaat tussen de herstructureringsplannen Wesselerbrink-Noord en het plan van Consent om het aantal locaties in te dikken a.g.v. bezuinigingen en lokalenoverschot; de spreiding blijft gewaarborgd. Medezeggenschapsraad is geïnformeerd. De vrije schoolkeuze bij herplaatsing blijft bij de ouders liggen. Het college kan zich vinden in het besluit van Consent om 3 locaties te sluiten. Een fusie is niet bespreekbaar volgens de wethouder.

5. Dhr. Bouwman (PvdA) – stadsverwarming Essent & de Helmerhoek

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga geeft aan dat de gemeente Enschede géén formele positie heeft inzake de stadsverwarmings-voorzieningen, met uitzondering van Roombeek. De wethouder zegt toe de verdere vragen van de heer Bouwman uit te zetten bij Essent en de commissie schriftelijk te informeren.

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

b) Deelproject jeugd sport en vrije tijd (Stroinkslanden 2015).

Dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van dinsdag 3 maart 2009.

c) Jeugdproblematiek Zuid (o.b.v. notitie Mw. Volbers).

Dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van dinsdag 3 maart 2009.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 22:10 uur.