Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, A.K. Boersma CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid), Marcel Bouwhuis (MORS-stadsdeelbeheer)

Afwezig:

PvdA: D. Bouwman, W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

aula Bonhoeffercollege, Geessinkweg 100 te Enschede

 

I OPENING

a) Mededelingen

Voorzitter:

 • Dhr. Bouwman en dhr. Van der Noordt zijn afwezig ivm aanwezigheid bij ondernemersbeurs. Dhr. A. Boersma (PvdA) vervangt hun beiden.
 • Herinnert commissie aan de Wijkconferentie Kultuurstraat 2008 Wesselerbrink op 31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in het Bonhoeffer college aan de Vlierstraat 74.

Dhr. Wallinga:

 • Herinnert commissie aan de ‘raodshow tijdenbeleid’ op vrijdag 31 oktober in Prismare (middag en avond).
 • Stelt de nieuwe Manager Openbare Ruimte (Mors) voor Zuid voor: dhr. Marcel Bouwhuis.
 • Meldt dat stadsdeelmanager Mark Verhijde per 1 januari 2009 een andere functie binnen de gemeente gaat vervullen.

b) Vaststellen agenda

Voorzitter stelt voor agendapunt IIIb te bespreken direct na de rondvraag. Commissie besluit geheel agendapunt III te bespreken direct na de rondvraag.

Besluit: agenda gewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 16 september 2008

Sprekers: wethouder Wallinga, Mw. Arends (GrL), A. Enklaar (VVD)

Tekstuele aanpassingen bij punten IIc en IIIa.

Besluit: besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: B. Veldkamp (CU), wethouder Wallinga, A.Boersma (PvdA), E. Eerenberg (D66), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP).

 • T1 (evaluatie voorzieningencompagnie): wordt maart 2009.
 • T17 (rapport ZZP-ers): rapport ter plekke aanwezig. Commissie kan zelf desgewenst agenderen.
 • T18 (afvalstortkokers): is nu stedelijke problematiek (betreft ook flats in Deppenbroek). College zal de schriftelijke vragen van de PvdA beantwoorden.

Besluit: punten T9, T17, T18 worden van lijst afgevoerd. T20 wordt tekstueel aangepast. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

e) Rondvraag

 • Dhr. Boersma (PvdA) namens dhr. Bouwman (PvdA) – onderhoud openbaar groen.

Sprekers: dhr. Boersma (PvdA), wethouder Wallinga, M. Verhijde, M. Bouwhuis

 • Dhr. Boersma betoogt a.d.h.v. foto’s dat het onderhoudsniveau van het openbaar groen wat hem betreft onvoldoende is. Is er te weinig geld beschikbaar voor onderhoud?
 • Wethouder Wallinga: opvallend is het verschil tussen de plekken waar bewoners wel participeren en de plekken waar dat niet gebeurd. Conform afspraak met de raad komt er een onderzoek naar het budget voor groendonderhoud. Stadsdeelcommissie zal hierover worden geïnformeerd voor zover het Zuid betreft. Geeft verder aan dat het niveau ‘basis’ overal wordt gehaald, dat het geld hiervoor door de raad is vastgesteld en dat het college niet zal voorstellen budget toe te voegen voor het halen en handhaven van dit afgesproken niveau.
 • Dhr. Verhijde merkt op dat er vaak een interpretatieverschil bestaat tussen burgers en professionals over het groenonderhoudsbeeld. Dhr. Verhijde stelt voor een discussie op gang te brengen om dat beeld congruent te krijgen.
 • Dhr. Bouwhuis geeft aan dat ook stadsdeelbeheer zich orienteert op de functie van openbaar groen (staat ook relatie met de nieuwe organisatie van BOR). Gaat daarbij om technisch aspect en om belevingsaspect. Dhr. Bouwhuis stelt voor met bewoners en commissie een wijkschouw te doen met aandacht voor technisch- en belevingsaspect en zal met een datumvoorstel komen.  
 • Dhr. Gabriël (CDA) – oversteekpunt bij speeltuin Tuindorp.

Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga

 • Wethouder geeft aan dat het ontwerp er weliswaar ligt (is gemaakt door ontwerpen van de speeltuin), maar dat door capaciteitsproblemen er nog geen uitvoering aan is gegeven. Inzet blijft om in 2008 het oversteekpunt te realiseren.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Geen medewerking te verlenen aan herziening bestemmingsplan Buitengebied 1996, locatie Meuienboerweg (stuknr. 13560).

Sprekers: mw. T. Wemer (inspreker), mw. Boes-Schoonderbeek (vz), A. Boersma (PvdA), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, E. Eerenberg (D66), B. Veldkamp (CU), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), B. Sanders (BBE).

 • Mw. Wemer ligt het initiatief toe om te komen tot een kleinschalig herstelcentrum in een rustieke omgeving voor mensen met allerlei vormen van kanker.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat het idee sympathiek is, maar dat volgens de Gids Buitenkans dit niet mogelijk is op de gedachte locatie aan de Meuienboerweg. College is wel bereid om te kijken naar andere locaties.
 • Ook commissie spreekt haar algehele sympathie uit voor het plan, maar vindt het niet overeenkomstig de Gids Buitenkans. Dhr. Boersma geeft aan dat bij een bijeenkomst over het opzetten van de Gids Buitenkans dit idee al is ingebracht en toen werd omarmd. Dhr. Enklaar raad de initiatiefnemers aan om binnen de grenzen van de Gids Buitenkans de mogelijkheden te zoeken, een bedrijfsplan op te stellen en te zoeken naar partners als Overijssels Landschap, Voorzieningencompagnie e.d.
 • Wethouder Wallinga benadrukt dat vanuit de betrokkenheid wordt meegewerkt, maar dat de gemeente geen makelaar is.

Besluit: als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 2 december 2008.  

b) Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Geessinkweg als wijziging 18 van de Welstandsnota (stuknr. 13558).

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Enklaar (VVD).

Besluit: als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 2 december 2008.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten


 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Welzijnsactiviteiten Zuid – open gesprek met jongeren, bewoners en professionals.

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, B. Sanders (BBE), A. Enklaar (VVD).

Dit agendaonderdeel vervalt. Voorzitter zal in overleg met wethouder een voorstel doen voor behandeling van onderwerp ‘jongeren’ op een andere datum.

b) Stand van zaken uitvoering Stroinkslanden 2015.

Sprekers: wethouder Wallinga, mw. W. Haverkamp (ontwikkelingsmanager), mw. M. Kronenburg (PvdA), B. Sanders (BBE), B. Veldkamp (CU), mw. M. Arends (GrL).

 • Mw. Haverkamp licht per deelproject de voortgang toe. Overal zit goed de gang in: oplevering wijkcentrum Stroinkslanden in mei 2009 is haalbaar, werving voor de spiderman/spiderwoman is gaande, het cradle to cradle-principe wordt gehanteerd t.a.v. de groenvoorziening. In alle deelprojecten wordt participatie sterk ingezet.
 • Commissie vraagt met name naar de garantie van financiering door De Woonplaats (ad. 20 miljoen euro).
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat er vanuit De Woonplaats géén signalen zijn gekomen dat de deelfinanciering van Stroinkslanden 2015 problemen oplevert.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

c) Stand van zaken + monitoring Voorzieningencompagnie.

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), M. Verhijde (stadsdeelmanager), A. Enklaar (VVD), mw. Kronenburg (PvdA), B. Veldkamp (CU), E. Eerenberg (D66), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Verhijde licht de evaluatie-memo toe. Geeft tevens aan dat er géén 0-meting is gedaan en dat ook gebruikers, huurders en verhuurders worden betrokken bij de evaluatie.
 • Dhr. Enklaar stelt voor ook partners Alifa te bevragen t.b.v. de evaluatie. Dhr. Verhijde neemt de suggestie over.
 • De commissie vindt de set indicatoren goed maar veel en stelt dat definiëring van zaken als ‘de perfecte match’ beter bij de cliënt kunnen liggen.
 • Commissie concludeert op voorstel van wethouder Wallinga dat bij de evaluatie na 1 jaar de doelbereiking centraal moet staan.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

d) Stadsdeelrapportage Zuid

Sprekers: mw. Kronenburg (PvdA), B. Sanders (BBE), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), B. Veldkamp (CU), E. Eerenberg (D66), M. Gloerich (SP), A. Enklaar (VVD), M. Verhijde (stadsdeelmanager).

 • Commissie merkt op dat met name de jeugdoverlast blijkbaar moeilijk grip op te krijgen is. Verder vraagt de commissie naar de gevolgen voor een project in het geval er geen subsidie wordt verleend. Dhr. Enklaar merkt op dat er weinig activiteiten van/voor allochtone bewoners vermeld zijn; een zorgelijk punt in relatie tot de integratie. Tot slot spreekt de commissie de wens uit dat de capaciteit voor de uitvoering beter in beeld zal zijn in 2009, zodat uitstel en afstel van projecten minder zal voorkomen.
 • Dhr. Verhijde geeft aan dat er weliswaar weinig activiteiten zijn vanuit zelforganisaties, maar vanuit bewonersinitiaieven is er wel veel gaande m.b.t. de allochtone bewoners.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

e) Koersdocument jaarplan Zuid 2009

Sprekers: E. Eerenberg (D66), B. Veldkamp (CU), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), B. Sanders (BBE), mw. Kronenburg (PvdA), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), M. Verhijde (stadsdeelmanager), wethouder Wallinga.

 • Commissie in grote lijnen akkoord met de voorgestelde koers, maar vraagt meer inzet op met name jongerenproblematiek en verbreding participatie allochtonen (en inzet van de zelf-organisaties). Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre Alifa mede-probleemhouder is van de prioriteitenlijst. Tot slot wordt de suggestie meegegeven om de Twentehallen aanvullende functies te geven (bijv. ZZP-ers, ontmoetingsplek) en om de parkeeroverlast van vrachtwagens mee te nemen in de prioriteitenlijst.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat het probleemhouderschap per aandachtsveld nog punt van discussie met Alifa is. Wat betreft allochtonen en zelforganisaties licht de wethouder toe dat op stadsniveau al veel activiteiten (meer dan 100.000 euro) zijn gehonoreerd. De zelforganisaties zijn dus wel betrokken en allochtonen participeren wel, maar zijn voornamelijk stedelijk georganiseerd en georiënteerd. Het potje voor stadsdeelgerichte activiteiten is dus gewoon nog niet ontdekt.
 • Dhr. Enklaar concludeert dat de rapportage die duidelijkheid niet biedt en dat met activiteiten in het centrum de cohesie op stadsdeelniveau nog niet bereikt is en dat is zorgwekkend.

Besluit: commissie wijst De Helmerhoek aan voor Buurt in Actie 2009-2010, met daarbij extra aandacht voor de insteek ‘jongeren’.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt
SLUITING  22:55 uur