Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg; D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis

Locatie:

Openbare Basisschool De Averbeke, Runenberghoek 5 te Enschede

•  klik hier voor het beluisteren van de gehele vergadering

I OPENING

a) Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

b) Vaststellen agenda

Voorzitter stelt voor de behandeling van de raadsvoorstellen naar voren te verplaatsen zodat meer ruimte overblijft om de overige onderwerpen te behandelen. Commissie is akkoord.

Besluit: agenda gewijzigd vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 11 december 2007

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), M. Gloerich (SP), wethouder Wallinga, M. Verhijde

 • A2 (rechten en plichten wijkorganen): Er bestaat enige onduidelijkheid of voor de verordeningswijziging een collegebesluit of een raadsbesluit nodig is.
 • A4 (wijkonderhoud): Stadsdeelmanagement houdt nu een “spreekuur” in de pauzes van de wijkraadsvergaderingen en koppelt dan de eerstvolgende wijkraadsvergadering terug.
 • T1 (evaluatie Voorzieningencompagnie): Voorzieningencompagnie is pas eind 2007 opgestart (na raadsbesluit nov. 2007), dus evaluatie kan pas in nov-dec 2008.
 • T4 (promotie ZappCard in Stroinkslanden): ZappCard is vanaf het begin ook uitgezet in Stroinkslanden. Eén-derde van de ZappCard-houders komt nu uit Stroinkslanden.
 • T5 (herstructurering Bijvank): Stadsdeelmanager zegt nogmaals toe spoedig de cijfers via de email aan de commissie te sturen. Dhr. Gloerich wil de cijfers Bijvank in de commissie bespreken.

Besluit: T3 en T4 worden van lijst afgevoerd. T1 wordt aangepast. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

e) Rondvraag

 • Dhr. Frans Coehorst (locatiedirecteur Bonhoeffer-Vlierstraat) – veiligheid rondom nieuwe locatie Vlierstraat.

Dhr. Coehorst licht toe dat zowel sociale onveiligheid als de verkeersveiligheid rondom de schoollocatie problematisch is. Dhr. Coehorst maakt zich zorgen om de veiligheid van de schoolkinderen.

Wethouder geeft aan dat de cijfers niet aangeven dat de verkeerssituatie rondom de locatie onveilig is en dat er dus vanuit dat oogpunt geen urgentie is. Doet suggestie in overleg met stadsdeelmanagement te treden om mogelijkheden van preventieve maatregelen te bespreken.

 • Dhr. Veldkamp (CU) – verdwijning speel-o-theek uit Zuid.

Wethouder geeft aan dat met Alifa afspraken zijn gemaakt voor 2008 waarin er geen sprake meer is van een speel-o-theek in elk stadsdeel, maar van één centrale speel-o-theek in De Laares in combinatie met maatwerk aan huis. Dit in verband met de hoge kosten van het open houden van alle vestigingen. Met Alifa is afgesproken deze nieuwe situatie na 1 jaar te evalueren.

Dhr. Veldkamp wil graag op de hoogte worden gehouden van deze evaluatie. Wethouder zegt toe de commissie hierover te informeren.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststelling wijziging 11 Welstandsnota Beeldkwaliteitsplan Brunink 6b/c

Besluit: als hamerstuk naar hamerraad van 11 februari 2008.

b) Herziening 59 bestemmingsplan Buitengebied 1996

Besluit: als hamerstuk naar hamerraad van 11 februari 2008.

c) Herziening 57 bestemmingsplan Buitengebied 1996

Sprekers: A. Enklaar (VVD), mw. Kronenburg (PvdA), dhr. A. Carels (DSOB-bestemmingsplannen), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Enklaar vind het vreemd om activiteiten die niet stroken met het bestemmingsplan nu te gaan legaliseren en zelfs te adviseren om de niet-legale bouwwerken die met de nevenactiviteit metaalbewerking te maken hebben, te vervangen voor professionele hal. Dit wekt volgens dhr. Enklaar de indruk dat de nevenactiviteiten blijvend zijn. Dhr. Enklaar uit dan ook zijn sterke twijfels over de handhaafbaarheid en de precedentwerking van dit voorstel. Dhr. Enklaar verzoekt de wethouder met nadere info te komen die deze twijfels weg moeten nemen.
 • Dhr. Carels licht toe dat het gaat om nevenactiviteiten bij een agrarische hoofdactiviteit en dat dit handhaafbaar is.
 • Mw. Kronenburg vraagt zich af of de bestemming nevenactiviteit vervalt als het bedrijf vertrekt en steunt het verzoek van dhr. Enklaar voor nadere toelichting.

Besluit: aangehouden tot memo portefeuillehouder inzake precedentwerking en handhaafbaarheid beëindiging nevenactiviteiten. Op basis daarvan besluit commissie wel of niet hamerstuk.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Renovatie woningen Helmerhoek – presentatie door Ons Huis

Sprekers: mw. Morssinkhof (Ons Huis), S. Gabriël (CDA), B. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), M.Kronenburg (PvdA), M. Gloerich (SP), B. Veldkamp (CU), M. Arends (GrL).

 • Mw. Morssinkhof geeft toelichting op aanleiding, plannen en aanpak van ingrijpende renovatie van woningen aan Scherpenzeelhoek, Graeshoek en Blanckenborghoek.
 • Commissie reageert positief op plannen en spreekt waardering uit voor aanpak. Aanvullende vragen worden gesteld inzake energiebesparing en huurlasten na renovatie.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

b) Jaarplan Zuid 2008

Sprekers: M. Verhijde, M. Gloerich (SP), B. Veldkamp (CU), mw. Arends (GrL), ), D. Bouwman (PvdA), E. Eerenberg (D66), B. Sanders (BBE), S. Gabriël (CDA), A. Enklaar (VVD), wethouder Wallinga, Remco v. Hogen (stadsdeelbeheer).

 • Dhr. Verhijde licht de veranderingen t.o.v. voorgaande jaarplannen toe: het stadsdeeljaarplan is geen draaiboek meer en evenmin uitputtend. Het beschrijft de hoofdlijnen, de samenhang (ook stedelijk) en bevat alleen de belangrijkste projecten.
 • Aanwezige vertegenwoordigers wijkraden geven aan het jaarplan nog te moeten bespreken.
 • Commissie is algemeen zeer tevreden over het jaarplan, met name participatiedeel. Aanvullende vragen hebben betrekking o.a. monitoring Voorzieningencompagnie, tussentijdse rapportage i.v.m. prioritering en planning, de sociale agenda in Stroinkslanden en Helmerhoek.
 • Stadsdeelmanager Verhijde zegt toe commissie de concept-monitoring inzake de Voorzieningencompagnie toe te sturen inzake het maatschappelijk rendement van de Voorzieningencompagnie.
 • In 2008 komen er sociale agenda’s voor Wesselerbrink en Stroinkslanden. Binnenkort zal in stedelijke commissie het voorstel projectbureau sociale agenda worden geagendeerd.
 • Wethouder geeft aan te hebben afgesproken met stadsdeelmanagers om per kwartaal op onderdelen de voortgang te rapporteren aan de commissie.

Besluit: commissie stemt in met het Jaarplan Zuid 2008, inclusief de uit de bespreking voortvloeiende wijzigingen en aanvullingen.

Voorzitter geeft ter afsluiting aan een jaaragenda aan commissie te sturen waarin o.a. opgenomen de punten die zijn aangedragen in de commissie-evaluatie van eind 2007.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

SLUITING: 21:58 UUR