Locatie: openbare Montessoribasisschool De Wielerbaan, Batshoek 5 te Enschede.

Voorzitter:

Mw. M.E.J.H. Kronenburg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: F. Uçar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D' 66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig

PvdA: W. v.d. Noordt; CDA: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: A.H. Enklaar,

mw. H.A. Nijhuis. Burgerbelangen: B.J. Sanders.

 

I  OPENING (19:50 uur)

a.  Mededelingen

 • Voorzitter geeft aan dat voorafgaand aan vergadering de commissie een rondwandeling door Helmerhoek heeft gehouden met de wijkraad Helmerhoek. Is ook reden voor verlate aanvang vergadering stadsdeelcommissievergadering. Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie n.a.v. die wandeling.

b.  Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c.  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 17 april 2007

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d.  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A2 (betrokkenheid bewoners afvaloverlast) : Dhr. Bouwman wil over een half jaar weten hoe het met de overlast is gesteld. Dhr. Wallinga adviseert dit op te nemen in de aandachtspuntenlijst voor oktober/november 2007.
 • T1 (jongerenactiviteiten Alifa) : Wordt in deze vergadering besproken.
 • T2 (toesturen regeling wijkorganen) : Regeling wijkorganen is toegestuurd aan commissie.
 • T3 (overlast bladafval Herikebrink) : Wethouder heeft persoonlijk gekeken: onderhoud voldoet aan de gestelde normen. Afspraak is dat gemeente op zal halen als bewoners bladafval opruimen. Bij risico van gladheid a.g.v. teveel bladafval wordt extra geveegd door gemeente.
 • T4 (schouwrondes in de wijk) : Schouwrondes gebeuren periodiek in de wijken. Vloeien actielijsten uit voort. Wethouder geeft aan bereid te zijn de commissie periodiek te informeren over de inspanningen van stadsdeelbeheer (wordt daarmee aandachtspunt).
 • T5 (toezending cijfers wijkscan 2006) : Cijfers wijkscan Zuid 2006 zijn door politie aan commissie toegezonden.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: aandachtspunt A2 komt opnieuw aan de orde rond oktober/november 2007. Toezeggingen T1, T2, T3 en T5 worden afgevoerd van de lijst. T4 wordt conform de opmerkingen de wethouder aangepast en verplaatst naar aandachtspuntenlijst. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

 

e.  Rondvraag

1. Dhr. B. Ezendam ( wijkraad Helmerhoek ) – bouw tweede syrisch-orthodoxe kerk in Zuid.

 • Wethouder wenst niet de discussie aan te gaan op basis van bezwaren tegen aard en hoeveelheid van kerkvestigingen. Daarnaast betreft het nog slechts een voornemen en is er nog niets concreet. De wethouder vindt het daarom gepast om een openbare discussie uit te stellen als de stap van voornemen naar concreet plan wordt gemaakt. Wethouder geeft aan dat het procedureel gezien normaal is dat raad in dit geval een voorstel ontvangt.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

2. D. Bouwman (PvdA, namens mw. Kronenburg) – inrichting 30km-zones entrees Helmerhoek.

 • Wethouder geeft aan dat de nodige verkeerstechnische aanpassingen gepland staan voor eind 2007. Locatie staat echter niet als hoog geprioriteerd knelpunt op lijst, dus budget is beperkt. Wethouder zegt toe dat 60 km bord geplaatst al worden.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

3. W. Tekkelenburg (CU) – snelheid verkeer Knalhutteweg.

 • Wethouder bevestigt door dhr. Tekkelenburg geschetste situatie. Knelpunt is dat sommige verkeersremmende maatregelen nadelig zijn voor het vrachtverkeer. Een elektronisch snelheidswaarschuwingsbord is al geplaatst. Nu wordt overwogen aanvullend een 60km-bord buiten de bebouwde kom te plaatsen zodat een vertragingszone ontstaat.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

4. S. Gabriël (CDA) – werking afvoerputten Vastertlanden

 • Wethouder bevestigt dat de zowel schoon houden van de putten als het ophogen van het pad een verantwoordelijkheid is van de bewoners omdat het onder hun eigendom valt. De wethouder ziet hier geen taak van de gemeente in, behalve informatieverstrekking. Het betreft echter vooral woningen die door de woningcorporatie particulier zijn verkocht. Is dus waarschijnlijk kwestie van onwetendheid. De wethouder zal daarom bij de corporaties vragen hier bij de overdracht van de woningen meer aandacht aan te besteden.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. WENS – speerpunten, jaarcijfers en wijkscan door dhr. P. Wesseloo (politie)

Sprekers: mw. Arends (GrL); E. Eerenberg (D’66); D. Bouwman (PvdA); S. Gabriël (CDA); wethouder Wallinga.

 • Presentatie kerncijfers en speerpunten Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesselerbrink door Paul Wesseloo (politie).
 • Dhr. Wesseloo geeft aan dat een regionale werkgroep van de politie voor de zomer advies uit zal brengen over de omgang met psychiatrische patiënten. De wethouder geeft aan dat de raad via de stedelijke commissie hierover geïnformeerd zal worden (bevoegdheid burgemeester).
 • Wethouder geeft aan dat ook hij vindt dat van de politie onevenredig veel inzet nodig is m.b.t. Helmerzijde. De wethouder heeft dit ook in een gesprek met de directeur Helmerzijde aangekaart. Deze zal winkeliers contacteren voor voorlichting en training in de omgang met patiënten.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b.  Jongerenactiviteiten en jeugdparticipatie

Inspreker: dhr. B. Ezendam (Wijkraad Helmerhoek )

Sprekers: K. Kosar (Alifa); mw. E. Eenink (politie); F. v. Tellingen ( Wijkraad Helmerhoek ); mw. R. Bruis (Alifa); L. Terborg (bewoner); B. Brummer (bewoner); D. Bouwman (PvdA); W. Tekkelenburg (CU); E. Eerenberg (D’66); mw. M.J. Arends (GrL); F. Uçar (VVD); S. Gabriël (CDA); M.J. Gloerich (SP); wethouder Wallinga.

 • Wethouder geeft in antwoord op vraag van dhr. Ezendam aan dat de inzet van de jeugdwerkers in Zuid laag lijkt t.o.v. andere wijken, maar dat die cijfers exclusief de inzet van 2 ambulante werkers is. Het contract bijstellen kan, maar wel van onderaf, dus o.b.v. van vraag en behoefte.
 •   Wethouder geeft in antwoord op vraag van dhr. Ezendam aan dat de politie bepaalt welke en hoeveel inzet wordt gepleegd m.b.t. TPZ Helmerzijde, niet de raad of de wethouder.
 • Wethouder geeft aan dat het budget voor participatie en stadsdeelgewijs werken onder druk komt te staan als na 2007 de SECA-gelden uitgeput zijn. College zal met een reparatie-voorstel komen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn géén raadsvoorstellen ter beoordeling.

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan het team van ombs De Wielerbaan voor hun gastvrijheid.

SLUITING: 22.20 uur