Voorzitter:

Mw. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, mw. M. Kronenburg; CDA: P. Welman; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga

Afwezig:

PvdA: A. Boersma; VVD: mw. H.A. Nijhuis; GroenLinks: mw. M.J. Arends;

Locatie:

Bonhoeffer College, Vlierstraat 75 te Enschede

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz). Dhr. Wallinga

 • I.v.m. afwezigheid stadsdeelmanager zal er géén toelichting worden gegeven op het Jaarplan Zuid 2010. Eventuele vragen worden achteraf schriftelijk beantwoord.

b. Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 24 november 2009

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Wallinga, mw. Kronenburg (PvdA).

T.a.v. T40 (Knalhutteweg): Aanleg van oversteekplaats is mogelijk, maar pas bij vernieuwing wegdek. Naar verwachting wordt dat zomer 2010. Proefverbod vrachtverkeer is onder studie.

Besluit: A6 (Bijvank), A9 (jongeren), T45 (beide wegdek Buurserstraat), T 30 (Bijvank), T38 (Voorzieningencompagnie), T39 en T40 (beide Knalhutteweg) en T46 (sociaal plan Bijvank) worden van de lijst afgevoerd.

e. Rondvraag

 • Dhr. Bouwman ( PvdA) - Bereikbaarheid winkelcentra bij winterweer.

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

De hoofdentree van winkelcentra wordt wel sneeuwvrij gehouden door de gemeente. Gemeente is wel in overleg met partners om ook hun bijdrage te leveren. Wethouder Wallinga vindt het verstandig om beheersplannen te maken rondom winkelcentra, serviceflats en dergelijke. Dit onderwerp wordt ook meegenomen bij behandeling strooiroutes in stedelijke commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Herstructurering bijvank

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Schoemaker (projectmanager Domijn), A. van den Nieuwboer (ontwikkelingsmanager DMO), B. Sanders (BBE).

 • Dhr. Schoemaker van Domijn geeft toelichting op de stand van zaken van de fysieke herstructurering. De commissie neemt kennis van het sociaal plan.
 • Mw. Van den Nieuwboer geeft toelichting op het proces rondom het sociaal-economisch programma. Enschede dient een aanvraag á 2 miljoen euro in bij het ministerie van VROM om aantal van de projecten hierbinnen te financieren. Moet dan wel geld van de gemeente naast liggen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Vaststellen Jaarplan Zuid 2010

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), B. Veldkamp (CU), D. Bouwman (PvdA), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), E. Eerenberg (D66), P. Welman (CDA), Veldkamp (CU), dhr. Wallinga.

 • Commissie algemeen positief over uiteindelijke jaarplan zoals het wordt aangeboden. Bijzonder positief is dat de gemeente niet meer (zoals vaak in voorgaande jaren) de trekker is, maar dat meer externe samenwerking wordt gezocht. Ook positief is de consistente en herkenbare lijn én de koppeling tussen de diverse jaarplannen van de stadsdelen.
 • Commissie vraagt naar effect bezuinigingen op de projecten uit het jaarplan.
 • Wethouder Wallinga doet suggestie dit jaarplan ook in eerste bijeenkomst van nieuwe stadsdeelcommmissie wordt geagendeerd.

Besluit: Jaarplan Zuid 2010 wordt conform vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

c. Tussenevaluatie Jongerenproblematiek

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, dhr. Enklaar (VVD), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Welman (CDA), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Eerenberg (D66), dhr. Gloerich (SP), dhr. Sanders (BBE). Mw. C. Slim (veiligheidsadviseur Concernstaf)

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat er al veel is bereikt; met name het feit dat ook de eigen gemeenschappen (bijv. Platform Aram) zich inzetten op deze problematiek is positief. Wallinga geeft verder toelichting op de inzet van de provinciale middelen en de planning van activiteiten voor 2010.
 • Commissie is verheugd over de voortgang die in een jaar is geboekt. Commissie maakt zich wel zorgen of er structurele oplossingen zijn voor de langere termijn, waarbij dan ook de rol van wijkpartners en zelforganisaties verzekerd. Immers: provinciale subsidie is voor twee jaar en over enkele jaren zijn er wellicht nieuwe probleemgroepen. Daarnaast geeft rapportage aan dat gedrag van jongeren extremer wordt.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de tijdelijke financiering ook zijn zorgpunt is. Gemeenteraad heeft al aangegeven naar aanpalende beleidsterreinen te kijken (zoals bijvoorbeeld WWB, welzijnswerk, reïntegratie, onderwijsgelden, participatiebudgetten). Evengoed blijft er een probleem als overlast niet afneemt als de provinciale financiering afloopt. We zullen veel meer moeten inzetten op de (contacten met de) bevolking in de wijk.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

d. Sociale agenda Helmerhoek

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Sanders (BBE), dhr. Gloerich (SP), mw. Kronenburg (PvdA), dhr. Welman (CDA), dhr. Veldkamp (CU), mw. Van den Nieuwboer (ontwikkelingsmanager DMO), mw. Volbers (stadsdeelmanagement), wethouder Wallinga, dhr. Eerenberg (D66).

 • Deel commissie vindt dat er nog steeds weinig voorzieningen zijn voor de oudere jeugd. Het ontbreekt vooral aan structurele activiteiten. Daarnaast weinig aandacht voor de alleenstaande ouderen in de Helmerhoek. Het punt van weinig tolerantie vraagt om meer inzet dan alleen van politie, bijvoorbeeld wijkraad? Verder lijkt de sociale agenda een specifieke oplossingsrichting aan te wijzen voor het probleem van parkeeroverlast bedrijfsauto’s, terwijl dat niet het geval is. Met het oog op een nieuwe stadsdeelcommissie die tekst weglaten? Samenstelling Helmerhoek wijkt af van oorspronkelijke bedoeling en opzet wijk; hoe verhoudt zich dat tot het beleid? Commissie positief over koppeling tussen sociale agenda en jaarplan van het stadsdeel.
 • Mw. Van den Nieuwboer erkent dat er verschuiving plaatsvindt in de wijksamenstelling. Voorzieningen kunnen alleen op vrijkomende ruimte komen en dat maakt het lastig plekken te vinden. Gesprek met de wijkraad moet nog plaatsvinden. Individualisme in de wijk wordt door bewoners positief uitgelegd. Populatie eenzame ouderen groeit, daarom extra aandacht in vorm van bijvoorbeeld pilot ’Zuid gaat ervoor’ (i.s.m. De Posten en Alifa).
 • Commissie vindt het jammer dat er wat betreft jongerenvoorzieningen (activiteiten en accommodaties) nog geen concrete plannen kunnen worden aangegeven. Wethouder Wallinga geeft aan dat er nu vooral met jongeren wordt overlegd over creatieve oplossingen als ‘voorzieningen op wielen’.
 • Mw. Van den Nieuwboer zegt toe aanpassingen op het document te maken en definitieve versie aan commissie te sturen. Zij zal met stadsdeelmanager Nekkers de koppeling met het Jaarplan Zuid maken.

Besluit: sociale agenda Helmerhoek is als werkdocument vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a. Verzoek tot herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1996" tbv metaalstraat aan de Zonnebeekweg 90 (stuknr. 14269 )

Sprekers: mw. Kronenburg (PvdA), dhr. Robers (namens dhr. Ter Mors), dhr. Enklaar (VVD), wethouder Wallinga, dhr. Welman (CDA).

 • Dhr. Robers geeft namens de heer Ter Mors (indiener) toelichting op de reden van aanvraag. Bij de discussie blijkt dat een essentiële tekening van belanghebbende bij het dossier ontbreekt. De heer Robers betoogt dat deze tekening de commissie er juist van zou overtuigen dat de aanvraag weldegelijk past binnen hetgeen is toegestaan. Hoewel de commissie van mening is dat de aanvraag van dhr. Ter Mors niet past in de lijn van de Gids Buitenkans, wil de commissie zich eerst kennis nemen van de ontbrekende tekening om te zien of die alsnog tot andere inzichten leidt.

Besluit: raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 15 februari 2010.

b. Verzoek tot herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996” locatie Weustinkhoekweg 111A (stuknr. 14270 )

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 15 februari 2010.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

Brief Domijn in reactie op brief herstructureringscommissie

V SLUITING: 21:45 uur