Voorzitter:

mw. M.E.J.H. Kronenburg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: mw. M. Nekkers (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis; CDA: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Locatie:

Dragonheart Erve ’t Stroink, Stroinksweg 88-90

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. M. Kronenburg (vz)

  • Dhr. Eerenberg (D66) wordt welkom terug geheten na enkele maanden stage in het buitenland.
  • Mw. Boes-Schoonderbeek wenst vanaf haar ziektebed de commissie een succesvolle vergadering en laat weten dat het goed gaat met het herstel na de knie-operatie.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: mw. M. Kronenburg (vz), B. Veldkamp (CU), E. Wallinga

De heer Veldkamp geeft aan teleurgesteld te zijn dat het punt Knalhutteweg niet geagendeerd staat voor deze datum. Wethouder Wallinga geeft aan dat dit planningstechnisch onhaalbaar bleek en benadrukt dat de commissie zelf haar agenda bepaalt.

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 12 mei 2009.

Sprekers: mw. M. Kronenburg (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. M. Kronenburg (vz), E. Wallinga, D. Bouwman (PvdA),S. Gabriël (CDA)

  • A7 (energieboxen): Dhr. Bouwman (PvdA) wil de evaluatie/resultaten beschikbaar hebben vóór de programmabegroting.
  • T31 (woonwensenonderzoek): wethouder Wallinga meldt dat er al een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Domijn ligt. Het programma kan gewijzigd worden op basis van het woonwensenonderzoek, dat hopelijk direct na de zomer beschikbaar is.
  • T34 (postvoorziening garage): wethouder Wallinga zegt toe met portefeuillehouder Van der Zee in overleg te treden over handhavingsmogelijkheden.
  • T35 (geluidsoverlast N35): wethouder Wallinga meldt dat er contact met bewoners is geweest. Deze wensen een gevelonderzoek. Gemeente zal dat niet doen omdat hun systematiek niet afwijkt van de zgn. gevelsystematiek. Bewoners kunnen het gewenste gevelonderzoek wél op eigen kosten laten uitvoeren.

Besluit: A7 (energieboxen) wordt verplaatst naar sept of oktober. T34 (postvoorziening in garage) wordt aangepast en verplaatst naar september 2009. T1 (Voorzieningencompagnie), T22 (wijkschouw) en T35 (geluidsoverlast N35) worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

  • Dhr. Bouwman (PvdA): voortgang uitvoering Unieke Brinken

Sprekers D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga geeft aan dat er 4 brinken op punt van uitvoering staan, terwijl er 6 in voorbereiding zijn. De planvoorbereiding en uitvoering ligt bij Domijn.Er is wel sprake van wat stagnatie in tijd, maar zorgen en geruchten over het uitvoeringsbudget zijn onterecht.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Sociale agenda Zuid

Sprekers: alle aanwezigen

In een interactief proces (met behulp van een theaterbureau) maken de commissieleden, bewoners en wijkpartners kennis met de praktijkwerking van de sociale agenda. Dit leidt tot ideeën van de commissieleden voor de wijk, waar bewoners zich bij aansluiten en waar zij gezamenlijk verdere afspraken over maken.

Vanwege de informele setting is géén geluidsopname gemaakt van dit agendapunt.

b. Evaluatie Voorzieningencompagnie

Sprekers: mw. Kronenburg (vz) B. Veldkamp (CU), D. Bouwman (PvdA), mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), S. Gabriël (CDA), M. Gloerich (SP), B. Sanders (BBE), A. Enklaar (VVD), wethouder Wallinga.

  • De commissie vraagt hoe het voornemen van het college om de Voorzieningencompagnie op te laten gaan in de nieuwe beheerorganisatie, past in het besluit van vorig jaar om de Voorzieningencompagnie 3 jaar op proef te laten draaien. De commissie heeft twijfels over het rendement van de Voozieningencompagnie en vindt het aantal matches tegenvallen. De financiële situatie is onvoldoende belicht volgens de commissie. Ook mist de commissie de vergelijking met de benchmark. De meeste commissieleden kunnen zich niet vinden in de conclusie dat de Voorzieningencompagnie ‘goed gaat’.
  • Wethouder Wallinga geeft aan dat er ‘een wereld achter de cijfers schuilgaat’ en vindt de voorzieningencompagnie juist geslaagd. Echter: de pionierfase is nog niet afgelopen en er moet nog een slag worden gemaakt voordat de Voorzieningencompagnie professioneel is. Financieel loopt de Voorzieningencompagnie in de pas. Wethouder Wallinga geeft aan dat het college de Voorzieningencompagnie per 1 januari 2010 op wil nemen in de nieuwe beheerorganisatie.
  • Wethouder Wallinga erkent dat Voorzieningencompagnie breder is dan de beheerorganisatie en zegt toe de evaluatie Voorzieningencompagnie mee te nemen in het raadsvoorstel aangaande de beheersorganisatie. Zegt tevens toe de commissie te voorzien van de jaarrekening 2008 en (onder voorbehoud) een lijst met activiteiten van de Voorzieningencompagnie.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a. Herziening 73 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknr. 13925)

Sprekers: mw. Kronenburg (vz), A. Enklaar (VVD), mw. Arends (GrL), R. Harmsen (DSOB)

Besluit: commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 juni 2009.

b. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost – Morsweg 55’ (stuknr. 13945)

Sprekers: mw. Kronenburg (vz), A. Enklaar (VVD), E. Wallinga.

Besluit: commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 juni 2009.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten
EINDE: 22:50 uur