Locatie: gebouw Speeltuin Tuindorp, Taxisstraat 15 te Enschede

Voorzitter:

Mw B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, mw M.E.J.H. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: mw C.J.M. Hannink.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig

PvdA: W. van der Noordt; VVD: mw H.A. Nijhuis; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; D'66: E. Eerenberg.

 

I  OPENING

a  Mededelingen

    Voorzitter:

 • Mw. C.J.M. Hannink (GroenLinks) is aangewezen als tijdelijk plaatsvervanger voor mw. M.J. Arends.

    wethouder Wallinga:

 • m.b.t. vrachtwagens die door Stroinkslanden rijden: contact met de politie heeft geleid tot afspraken over stringentere controle en handhaving (bekeuren).
 • College van b en w heeft positief besloten over het pilot-project ‘voorzieningencompagnie’, dat in een nieuwe organisatie van (beheer van) maatschappelijk vastgoed voorziet.
 • Wethouder kondigt aan dat knelpunten bij oversteekplaatsen wordt aangepakt.
 • Op 23 januari vond de 1e Bewonersjaardag Zuid plaats: groot succes, werd veel kennis en ervaring uitgewisseld op vlak bewonersparticipatie.
 • De Sportboulevard Zuid is door het NOC/NSF uitgekozen tot één van de 12 landelijke proeftuinen voor vernieuwend sportaanbod. Dit levert 4 jaar lang een aanzienlijke subsidie op voor de Sportboulevard Zuid.

    stadsdeelmanager M. Verhijde:

 • Stelt twee nieuwe mensen binnen de stadsdeelorganisatie voor: Lianne van de Maat (regisseur Brede School Zuid) en Mirjam Berning (manager Openbare Ruimte, voorheen werkzaam bij stadsdeel Centrum).

b  Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld

c  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 december 2006

 • Dhr. Enklaar meldt n.a.v. de brief bewoners Eikendaal, dat een onderzoek loopt naar verkeerstromen in Enschede. In de loop van 2007 worden de resultaten hiervan verwacht.

Besluit: besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A2 - jongerenactiviteiten Alifa: De jongerenactiviteiten van Alifa komen apart op agenda van de stadsdeelcommissie.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: aandachtspunten A1, A3 en toezeggingen T1, T2 en T3 worden afgevoerd van de lijst. A2 (Alifa) wordt een toezegging.

 

e  Rondvraag

1.  Marlon Kronenburg (PvdA): bestrating Langelo en Steppelobrink.

     Sprekers: M. Kronenburg (PvdA), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Wallinga geeft aan dat vooraf overleg is geweest met bewoners en dat uiteindelijk met hun toestemming ervoor is gekozen om deels nieuwe betsrating te gebruiken en deels oude tegels opnieuw te gebruiken. De pallets met oude tegels blijft dus even staan. De drainage werd 29/1 afgerond.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

2.  Sabri Gabriël (CDA): houten schotten Wesselerbrink.

Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Gabriël vult aan dat de bewonerscommissie zelf ook oplossingen voorhanden heeft, maar dat de gemeente daar klaarblijkelijk niet aan mee wil werken.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat de schotten zijn geplaatst zonder toestemming van de gemeente en dat de schotten ook niet voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Wethouder Bleker heeft dit 1 week geleden aangekaart bij het overleg met Domijn. Binnenkort verschijnt een woonomgevingsplan voor Vassebrink en Lattropbrink.

  Voor wat betreft de achteruitgangen geldt het masterplan als uitgangspunt. Voor zover containers aan de voorzijde moeten blijven, moet dit worden opgenomen in het woonomgevingsplan.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

3. Ben Sanders (BurgerBelangen): stadsrandzone Zuid.

Sprekers: B. Sanders (BBE), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Wallinga geeft -aanvullend op het schriftelijke antwoord- aan dat er op dit moment géén gemeentelijke projecten op stapel staan in het bedoelde gebied. Het is nog onduidelijk wat de Toekomstvisie en de RO-visie voor gevolgen zullen hebben, maar dat zijn bestuurlijke trajecten waar de raad zelf invloed op heeft.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a  Deltaplan Spelen

Sprekers: dhr. R. Oosterbaan (directeur landelijk bureau NUSO), dhr. W. Hemme (dir. SES),mw. Kolz (bestuur speeltuin Tuindorp), mw. Hannink (GrL), mw. Kronenburg (PvdA), B. Sanders (BBE), dhr. Verhijde (gemeente-sdm), wethouder Wallinga.

 • Dhr. Oosterbaan en dhr. Hemme lichten NUSO-project Deltaplan Spelen toe: in 1996 bleek uit onderzoek dat veel speeltuinen ver beneden de maat waren wat betreft veiligheid, speelwaarde, functioneren van vrijwilligersorganisatie en de plaats van speeltuinwerk in sociale structuur van de wijk. Daarom heeft NUSO een methode ontwikkeld, het zgn. Deltaplan Spelen, dat zich richt op zowel fysieke als sociale renovatie van het speeltuinwerk. Een Deltaplan Speeltuin kan alleen tot stand komen met medewerking van gemeente, speeltuinorganisatie, landelijke fondsen (o.a. Jantje Beton en VSB-fonds) en externe partners. Uitgangspunten zijn o.a. kinderparticipatie en bevorderen zelfwerkzaamheid. De herinrichting van Speeltuin Tuindorp is een Deltaplan Spelen-project, waarbij de skoten van 250.000 euro voor circa 109.000 euro worden gedekt via koppelfinanciering (landelijke fondsen en externe partners).
 • Mw. Kolz licht het ontwerp voor de nieuwe inrichting toe van wat ooit de eerste speeltuin van de nieuwbouw in Enschede-Zuid was. Mw. Kolz geeft aan dat de samenwerking met de Brede School en en het ontwerpproces heel positief waren. In het uiteindelijke ontwerp is dan ook bijna alles terug te vinden wat speeltuinbestuur en wijk belangrijk vinden.
 • De commissie reageert positief en waarderend op presentatie, inrichtingsplan en het gevolgde proces.
 • Dhr. Verhijde geeft aan dat Ons Huis 15.000 euro beschikbaar stelt op basis principe ‘voor wat hoort wat”. De tegenprestatie is dat de SES de geschiedenis van Speeltuin Tuindorp verzameld in een tentoonsterlling voor de buurt/wijk.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b  Jaarplan Zuid 2007 – rondgang presentaties deelplannen.

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), M. Kronenburg (PvdA), S. Gabriël (CDA), A. Enklaar (VVD), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), mw. Hannink (GrL).

 • Ter introductie is er een rondgang van 45 minuten langs een vijftal posterpresentaties van projecten uit het jaarplan. Hiermee maken de raadsleden kennis met zowel de projecten als de mensen erachter. Na de rondgang neemt 1 vertegenwoordiger per project plaats aan de vergadertafel om nadere vragen van de commissie te beantwoorden. Betreft volgende projecten: bewonersteam Stroinkslanden / Locatiebeheeroverleggen / Unieke Brink / Veilinghuis Zuidjeugd / Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Winkelcentrum Zuid.
 • Over het algemeen reageert de commissie positief op deze informele presentatie en de inhoud van de projecten. Zuid blijkt voor sommigen verrassen actief.
 • Mw. Hannink (GrL) merkt op dat de kleine criminaliteit in Enschede hoger ligt dan landelijk en vraagt naar de preventieve mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Bedrijfsleider van C1000 geeft aan dat je als ondernemers via KVO de krachten bundelt. Het systeem van gele en rode kaarten, in combinatie met een veelplegers-overzicht op een website én een weigersanctie voor alle KVO-aangesloten winkels, maakt effectief optreden mogelijk.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b  Jaarplan Zuid 2007 – discussie.

Sprekers: A. Enklaar (VVD), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), mw. Hannink (GrL), D. Bouwman (PvdA), S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga, dhr. Verhijde (gemeente-sdm), mw. Haverkamp (gemeente), dhr. H. Elders (politie).

 • Dhr. Enklaar (VVD) beschouwt de uitvoering van het jaarplan 2007 als een goede testcase voor het functioneren van het stadsdeelbeheer. Maakt zich wat dat betreft zorgen over de nieuwe structuur hiervan. Dhr. Enklaar geeft tevens aan dat hij de inzet mist op de relatief grote groep allochtonen in Zuid, terwijl integratie toch hoog op agenda raad en gemeente staat.
 • Dhr. Verhijde licht toe dat integratie-gerelateerde projecten niet expliciet zijn aangegeven, omdat gedacht vanuit de samenlveing zoals die is en dus niet expliciet gericht op één doel-groep. Het integratie-element zit verwoven in allerlei projecten, zoals Kleurrijk Noaberschap, sportactivering en buurtkamers. Dhr. Enklaar (VVD) vindt het goed dat er “inclusief” wordt gedacht, maar ‘het mag nog wel wat meer’. Dhr. Wallinga geeft aan dat er nog een raadsdebat integratie zal volgen en bevestigt dat de zichtbaarheid bij formele trajecten beter kan.
 • Mw. Hannink (GrL) valt het op dat bij veel activiteiten uit het jaarplan Alifa als trekker staat genoemd. Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van het jaarplan nu Alifa recentelijk in een probleemsituatie terecht is gekomen? Verder vraagt mw. Hannink zich af hoe wijkveiligheid georganiseerd gaat worden. Dhr. Wallinga geeft aan dat de continuïteit van de werkzaamheden is niet in gevaar, omdat er een urencontract is overeengekomen met Alifa, dat meer uren biedt dan 2006 en dat is voldoende voor de uitvoering van het jaarplan 2007. Dhr. Wallinga kan niet aangeven of en welke consequenties saneringen zullen hebben.

 • Dhr. Elders (politie) geeft aan dat vanuit de WENS-inventarisatie (Wijkveiligheid Enschede) is gebleken dat Helmerzijde als speerpunt is aangegeven. Waarschijnlijk zal nog voor de zomer op regionaal initiatief een project worden opgestart waar zowel wijkbewoners als Helmerzijde-bewoners baat bij zullen hebben.

 • Dhr. Bouwman (PvdA) mist de financiële onderbouwing van het jaarplan. Tevens merkt dhr. Bouwman op dat in het jaarplan soms vragen worden gesteld (met name m.b.t. de functie van de stadsdeelcommissie) waar geen antwoord op wordt gegeven. Tot slot is het dhr. Bouwman niet duidelijk wat hij zich voor moet stellen bij het project ‘voorzieningencompagnie’.

 • Dhr. Verhijde (gemeente) geeft aan dat er geen begroting in het jaarplan staat, omdat veel projecten op basis van co-financiering plaatsvinden, naast een nog door de gemeenteraad toe te kennen bijdrage. Er is dus sprake van samengestelde budgetten, waarbinnen bovendien de nodige fluctuaties op kunnen treden. Dhr. Wallinga vult aan dat het stadsdeelbudget krap is en vooral wordt ingezet als smeermiddel om andere financieringsbronnen te genereren. Wat betreft de rol van de stadsdeelcommissie merkt dhr. Verhijde op dat het moeilijk is om de commissie een rol te geven in het financiële deel van het jaarplan. Politieke inbreng in de wijk vraagt volgens dhr. Verhijde veel participatie en zelfwerkzaamheid van de commissie, waarbij het stadsdeelmanagement graag faciliteert. Dhr. Enklaar merkt op dat wat hem betreft de gemeenteraad de financiële toetsing van een jaarplan doet en een stadsdeelcommissie slechts een marginale toets.

 • Dhr. Wallinga verduidelijkt dat de voorzieningencompagnie niet betekent dat de gemeente maatschappelijk vastgoed gaat beheren, maar dat het project gaat om het meer samenbrengen van partners ten bate van een optimale ruimte-benutting en conceptuele vernieuwing. In de stadsdeelcommissie zal het voorstel nog worden besproken.

 • Dhr. Wallinga geeft tot slot aan dat er géén prioriteitenlijst is verbonden aan het jaarplan; er wordt “op meerdere borden tegelijk geschaakt”. Verder acht dhr. Wallinga het jaarplan 2007 een voorbode van de verdere ontwikkeling van het stadsdeelgewijs werken in Enschede: de rol van de overheid wordt meer en meer activeren en verbinden (regisseren, coördineren, faciliteren, aanjagen).

 • De voorzitter merkt op dat in het jaarplan 2007 De Helmerhoek nergens genoemd staat. Dhr. Verhijde geeft aan dat dit niet opzettelijk is gebeurd.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

SLUITING: 22:30 uur