Locatie: stadsdeelkantoor Zuid, De Reulver 100 te Enschede.

Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, M.E.J.H. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: B.P. Veldkamp.
wethouder: W.E. Wallinga; E. Helder; ambtelijk: mw. A. Volbers (SDM Zuid)

Afwezig

PvdA: W. van der Noordt; VVD: A.H. Enklaar, H.A. Nijhuis; D'66: E. Eerenberg

 

 

I  OPENING

a  Mededelingen

 • stadsdeelmanager M. Verhijde vanaf ca. 21:00 uur aanwezig. Wordt vervangen door mw. A. Volbers.
 • Dhr. Veldkamp (CU) merkt op dat alleen hij en dhr. Bouwman (PvdA) aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst over Stroinkslanden-Zuid. Hij vraagt zich af of dit ligt aan de wijze van uitnodigen (via outlook) of aan gebrek aan belangstelling. Voorzitter geeft aan dat er een nieuwe uitnodiging volgt voor het bijpraten over Stroinkslanden-Zuid.

  Noot secr.: zal plaatsvinden voorafgaand aan volgende vergadering sdcie zuid, d.d. 6 dec. 2006.

b  Vaststellen agenda

 • dhr. Bouwman (PvdA) verzoekt of i.v.m. ingediende vragen rondom Buurtkamers, dit onderwerp alsnog aan agenda kan worden toegevoegd.
 • voorzitter stelt voor om punt IVa (‘Noaberschap in actie’) kort bij de rondvraag te behandelen en bij punt IVa de situatie rondom de buurtkamers te bespreken. Commissie akkoord.

Besluit: agenda gewijzigd vastgesteld.

 

c  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 september 2006.

 • Dhr. Bouwman (PvdA) mist in de aandachtspuntenlijst het onderwerp ‘afstemming aanbod jongerenactiviteiten Alifa’, n.a.v. zijn rondvraagpunt d.d. 19/9 inzake overlast jongeren in met name de Helmerhoek en de mogelijke mismatch van het aanbod van activiteiten voor deze groep.

Besluit: besluitenlijst gewijzigd vastgesteld, incl. de opmerking van dhr. Bouwman.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A1: Tussenstand Zuidweefsel volgt in deze vergadering.
 • A2: Wethouder Wallinga licht toe dat de parkschouw niet door kon gaan i.v.m. logistieke problemen. Wethouder kondigt tevens aan dat de parkschouw nu gepland staat op vrijdag 1 december om 15:30 uur, met na afloop een samenzijn in pannenkoekhuis Pompidou. 2e punt A2 (beantwoording vragen) wordt van lijst afgevoerd.
 • A4: Op onderdelen aandacht hiervoor in deze vergadering (zie bij agendapunt IV).

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: aandachtspunt A2 (2e punt) wordt afgevoerd van de lijst.

 

e  Rondvraag

1. Werkgroep Westkant Wesselerbrinkpark : parkschouw Wesselerbrinkpark.

 • Vraag door wethouder Wallinga beantwoord bij bespreking aandachtpuntenlijst (Id).

2. Jurgen van Houdt (ChristenUnie): Buurtkamers Enschede-(Zuid)

 • Beantwoording van deze vraag wordt meegenomen in toegevoegd agendapunt IVa.

3. Dennis Bouwman (PvdA): Buurtkamers Enschede

 • Beantwoording van deze vraag wordt meegenomen in toegevoegd agendapunt IVa.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

III  STUKKEN TER KENNISNEMING

a  Stand van zaken Zuidweefsel.

 • Mw. Volbers (SDM) deelt ter plekke het overzicht uit en geeft op verzoek van de commissie wat uitleg over het project Zuidweefsel, waar immers enkele commissieleden nog geen eerdere ervaring mee hebben.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b Spoorboekje jaarplan Zuid 2007 (mondelinge toelichting)

 • Mw. Volbers geeft aan dat het Jaarplan 2007 in de commissie van 30 januari 2007 op de agenda komt. Op dit moment zijn er voorbereiden gesprekken en inventarisaties met de organisaties in de wijk. Vervolgens wordt dit besproken in het stadsdeelteam en dan in de stadsdeelcommissie. Stadsdeelmanagement zal in Jaarplan 2007 formuleren: SMART-doelstellingen over een periode van maximaal 5 jaar; gewenste resultaten en hoe die te bereiken; vertaling naar projecten en bijdragen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

IV  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a  Buurtkamers Enschede-Zuid

Sprekers: mw. Zeijlstra (vz Humanitas Enschede), mw. Draaijer (Humanitas Enschede), B. Veldkamp (CU), D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

 • Mw. Zeijlstra (spreekt namens meerdere bij buurtkamers betrokken instanties) licht opzet, doel en historie van de beide buurtkamers toe en refereert eraan dat de buurtkamers positief tot zeer positief worden ontvangen en ook populair zijn bij de ouderen in Zuid. Zij heeft het stoppen van de subsidie uit de krant moeten vernemen. Doet een beroep op de politiek om de buurtkamers op de kaart te houden en de subsidie te verlengen.
 • Dhr. Veldkamp licht zijn vraag toe en doet een beroep op de wethouder om een passende oplossing te vinden.
 • Dhr. Bouwman licht zijn vraag toe en vraagt aanvullend hoe de wethouder denkt de situatie voor 1 januari 2007 (afloopdatum subsidie) op te lossen. Vult aan dat het uitrollen van de buurtkamers over alle stadsdelen een zaak op niveau van stedelijke commissie is.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de buurtkamers met een start(project)subsidie zijn opgezet en dat het dus de bedoeling is dat er na verloop van tijd financieel zelfstandig wordt gedraaid of dat het project door andere financierende instellingen wordt overgenomen, waarmee de kosten over meerdere organisaties worden verspreid. Wallinga geeft aan dat nu nog overleg wordt gevoerd met o.a. zorgaanbieders en corporaties om de kosten van de buurtkamers in Zuid te dragen. Wallinga zegt toe zich in te zullen spannen om buurtkamers overeind te houden. Voor 2007 is dat mogelijk via een incidentele inspanning; een structurele oplossing voor 2008 en verder is er (nog) niet.
 • Wethouder Wallinga bevestigt m.b.t. het gemeentebreed uitrollen van buurtkamers aan dat dit op niveau van stedelijke commissie thuishoort. Wethouder herinnert eraan dat uitrollen niet in de programmabegroting is opgenomen en dat de geraamde kosten (afhankelijk van gebruiksintensiteit) zo rond de 50.000 euro per buurtkamer liggen. Uitgaande van de koppeling van buurtkamers aan de 14 voorgenomen woonservicegebieden betekent dat structureel 700.000 euro op jaarbasis. De wethouder acht dat niet opportuun, maar geeft wel aan een discussie te willen voeren over de verhouding kosten-effect van buurtkamers ten opzichte van andere ontmoetingsinitiatieven in het kader van wijkwelzijn. Wethouder geeft aan op korte termijn met een memo betreffende het gemeentebreed uitrollen van buurtkamers te komen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b.  Stand van zaken ontwikkelingen centrumgebied Zuid

Sprekers: dhr. Diederix (gemeente, DSOB), dhr. P. De Koning (projectontwikkelaar DC), dhr. B. Kroesbergen (More for You), dhr. R. Evers (Domijn), projectwethouder Helder, mw. M. Arends (GrL), B. Sanders (BBE), B. Veldkamp (CU), S. Gabriël (CDA), mw. M. Kronenburg (PvdA), M. Gloerich (SP), mw. W. Haverkamp (gemeente, projectmanager SDM),wethouder Wallinga.

 1. Presentatie kadernotitie 2002 (dhr. Diederix, gemeente)
 • De gewenste uitbreiding van de detailhandel in het winkelcentrum (met circa 4600 m2 bvo) wordt beperkt door huidige inrichting openbare ruimte, zoals parkeerplaatsen en de ontsluitingswegen. Dubbel grondgebruik leek daarom enige oplossing. Gedachte tot nog toe was een combinatie van nieuwe parkeerzones aan de Wesselernering en de Hertmebrink, met herinrichting groenvoorziengen en eventueel woningbouw bovenop (een deel van) de winkelruimte van het winkelcentrum Zuid. Laatste ontwikkeling is echter de verplaatsing van het gezondheidscentrum naar de Kiepe, waardoor er nieuwe ruimte en inzichten ontstaan voor de uitbreiding van het winkelcentrum.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

2.  Presentatie leefstijlenonderzoek (dhr. De Koning, DC Vastgoed en dhr. Kroesbergen, More for You)

 • Dhr. De Koning geeft aan dat er momenteel 3 mogelijke varianten zijn:    1)  compacte variant, waarin het gehele winkelcentrum een dubbel grondgebruik krijgt.  2)  compacte variant met gedeeltelijk dubbel grondgebruik.  3)   meer open (en minder compacte) variant zonder dubbel grondgebruik.
 • Het voorkeursmodel (mede te bepalen op basis van het leefstijlenonderzoek) zal verder worden uitgewerkt. Daarna volgt een ambtelijke toets, waarna het uiteindelijke uitgewerkte model naar de wethouder gaat.
 • Dhr. Kroesbergen geeft toelichting op de uitkomsten van het leefstijlenonderzoek, dat zowel voor Enschede als voor specifiek Enschede-Zuid is gehouden. De uitkomsten zijn toepasbaar op alle bevolkingsgroepen en ethniciteiten. Kroesbergen geeft aan dat Wesselerbrink gebouwd is in tijd van woningnood en dat er nu woningarmoede is; mensen willen dus meer dan alleen wonen. Enschede vertoont in vergelijking met bijv. Hengelo en Almelo een opvallende diversiteit aan leefstijlen. In de Wesselerbrink  is bovengemiddeld sprake van zogenaamde ‘moderne burgerij’ (64%, t.o.v. Enschede 36% en landelijk 18%) en 10% zogenaamd ‘gemaksgeoriënteerden’. Op basis hiervan zou het winkelaanbod in Zuid anders moeten: meer ruimte voor de niet-gangbare winkelvoorzieningen en iets minder aanbod van winkels aan de onderkant van de markt.
 • Wethouder Helder benadrukt dat de gemeente weliswaar het kader van de ontwikkelingen aangeeft, maar dat de concrete invulling aan de eigenaars en de winkeliers is. Wel belangrijk is dat het winkelcentrum Zuid haar positie conform de detailhandelstructuurvisie behoudt en dat de Zuid-bewoners recht hebben op goede voorzieningen. Wethouder geeft aan verder te willen kijken dan het bouwen op zich, maar ook de opbouw van de wijk en de mensen in de wijk in ogenschouw te nemen.
 • Commissie geeft aan ervoor te waken dat niet alle bouwactiviteiten tegelijk plaats gaan vinden omdat dit ten koste gaat van het functionele dagelijks gebruik door de Zuid-inwoners. Mw. Kronenburg vindt het jammer dat de conclusies van het leefstijlenonderzoek niet parallel lopen aan de ontwikkelingsrichting die in de kadernotitie is aangegeven en vraagt zich af of dit het moment is om alsnog te herijken op de ontwikkelingsrichting van bijvoorbeeld het parkeren Verder vraagt de commissie in hoeverre er ruimte is voor andere maatschappelijke functies rondom het winkelcentrum (bijv. bibliotheek). Verder oppert de commissie de suggestie om t.z.t. een presentatie in het randprogramma van de stedelijke commissie te verzorgen betreffende de ontwikkelingen van het centrumgebied Zuid.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

3.  Presentatie gezondheidscentrum De Kiepe (dhr. Evers, Domijn)

 • Dhr. Evers licht ontwerp, ambitie en inrichting toe van het voorlopige ontwerp van het nieuwe gezondheidscentrum. Hij uit de wens dat de nieuwbouw van De Kiepe een aanjaagfunctie krijgt voor de overige ontwikkelingen in het centrumgebied Zuid en dat het de ambitie neerzet voor datzelfde gebied (De Kiepe behelst nl. de eerste fase van de plannen voor het gehele centrumgebied Zuid).
 • Mw. Haverkamp geeft m.b.t. planning aan dat waarschijnlijk een art. 19 procedure gevolgd zal worden. In geval van een soepel procedureverloop kan de bouwvergunning in mei 2007 worden verleend en kan de bouw aanvangen rond oktober 2007. Oplevering zou dan begin 2009 mogelijk zijn.
 • Wethouder Wallinga benadrukt dat het ontwerp en de ambitie de overeenstemming en het commitment hebben van de diverse partners en dat de kwaliteit van de 1e -lijns gezondheidszorg met het ontwerp een nieuwe impuls kan krijgen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

SLUITING: 22:30 uur