Locatie: stadsdeelkantoor Zuid, De Reulver 100 te Enschede.

Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W. van der Noordt; CDA:
S. Gabriël; VVD: A. Enklaar, H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
A. Veldt (vervangt B.J. Sanders); GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie:
B.P. Veldkamp; D66: E. Eerenberg
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: A.J.M. Oude Vrielink (SDM Zuid)

Afwezig:

Burgerbelangen: B.J. Sanders

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 23 mei 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: wethouder Wallinga, B.P. Veldkamp (ChristenUnie), D. Bouwman (PvdA), M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg (PvdA), W.A.M. Haverkamp (Gemeente Enschede/PMBE)

A2 : De wethouder legt uit dat het barbequen in openbare parken in de A.P.V. van de gemeente Enschede als een evenement wordt benoemd en hiermee formeel vergunningsplichtig is. Wanneer dit leidt tot klachten kan op basis hiervan door de politie worden gehandhaafd. De wethouder is voornemens om met het stadsdeelmanagement en bewonersorganisaties de mogelijkheid van een legale barbequeplaats in het Wesselerbrinkpark te bespreken.
A3 : De wethouder maakt de afweging of de oversteek op korte termijn geschikt zal worden gemaakt voor fietsverkeer, danwel als onderdeel van een totaaloplossing voor het hele gebied mee te nemen in de revitalisering van het winkelcentrum. De wethouder komt hier medio september/oktober op terug.
A5 : De wethouder geeft aan dat de Groot Bruninkstraat een 60km-weg is en dat er verkeersremmende plateaux kunnen worden aangelegd op de kruisingen met de Geessinkweg, de Buurserstraat en de Kwekkeboomweg. De te nemen maatregelen zijn opgenomen in de ontwikkeling van het Groot Brunink.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de aandachtspunten 2 en 5 worden afgevoerd van de lijst.

 

e) Rondvraag

1. D. Bouwman (PvdA): Videoteam/TV Zuid


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder is bereid TV Zuid waar mogelijk te ondersteunen, maar wil het initiatief liever in een breder perspectief plaatsen. De Woonplaats en Casanet hebben reeds aangekondigd om zendtijd en 10 handcamera’s beschikbaar te stellen voor het hele stadsdeel. De gemeente biedt hierbij ambtelijke ondersteuning t.b.v. redactiewerkzaamheden. Het verzoek van TV Zuid voor een financiële bijdrage om extra apparatuur aan te kunnen schaffen wordt door de wethouder niet gehonoreerd.
De wethouder geeft verder aan dat de burgemeester op dit moment de mogelijkheden bekijkt voor Enschede TV. Medio september/oktober verwacht het college hierover een startnotitie.

 

SLUITING: 22.00 uur